Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Frisktandvård

Låt inte plötsliga, dyra tandvårdskostnader förstöra dina planer på livets roliga. Skaffa Frisktandvårdsavtal, då betalar du en fast summa varje månad (från 33 kr/mån) för all tandvård du behöver för att hålla din mun frisk. Oavsett hur många gånger du behöver besöka oss. Du får också råd om hur du tar hand om dina tänder på bästa sätt. Frisktandvård är lite som en försäkring för att slippa oväntade tandvårdsutgifter.

Kvinna som tränar på gym med hantlar

Det här ingår

I månadspriset för Frisktandvård ingår alla åtgärder som
behövs för att hålla din tänder friska: regelbundna undersökningar, förebyggande vård hos tandhygienist, rådgivning, röntgen, lagningar, tandutdragning, rotfyllningar, singelkronor, akut tandvård och annat. Några andra kostnader tillkommer inte för dessa behandlingar.

Ditt avtal gäller hos Folktandvården i hela Sverige, exempelvis om du behöver akut tandvård på annan ort.

Du kan dessutom ta med avtalet om du flyttar inom Sverige.

Det här ingår inte

Uteblivande/sent återbud, estetisk tandvård som blekningar, tandsmycken eller byte av felfria fyllningar. Tandreglering, implantat, behandling av arbetsskada eller olycksfall, tandvård utomlands, intyg om munförhållanden och tandskydd.

I Frisktandvård finns tio premieklasser med olika priser. Du får veta ditt pris direkt efter en undersökning, där tandläkaren gör en bedömning av din munhälsa.
Saker som kan påverka priset är exempelvis antalet nya hål, gamla fyllningar, problem med visdomständer och om du är rökare/snusare.

Ett avtal kostar från 33 kr i månaden och uppåt och gäller i tre år med automatisk förlängning.  Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt konto. Du kan förstås betala allt som en årlig summa istället, i det här fallet 390 kr.

Premiegrupp Utan ATB*
per år
Utan ATB*
per månad
Med ATB* per år, ålder
24-29
och över 65 år
Med ATB* per månad, ålder
24-29
och
över 65 år
Med ATB* per år, ålder 
30-64 år
Med ATB* per månad, ålder
30-64 år
1 990 kr 83 kr 390 kr 33 kr 690 kr 58 kr
2 1 385 kr 115 kr 785 kr 65 kr 1 085 kr 90 kr
3 1 970 kr 164 kr 1 370 kr 114 kr 1 670 kr 139 kr
4 2 670 kr 223 kr 2 070 kr 173 kr 2 370 kr 198 kr
5 3 400 kr 283 kr 2 800 kr 233 kr 3 100 kr  258 kr
6 4 275 kr 356 kr 3 675 kr 306 kr 3 975 kr 331 kr
7 5 410 kr 451 kr 4 810 kr 401 kr 5 110 kr 426 kr
8 6 490 kr 541 kr 5 890 kr 491 kr 6 190 kr 516 kr
9 7 575 kr 631 kr 6 975 kr 581 kr 7 275 kr 606 kr
10 9 590 kr 799 kr 8 990 kr 749 kr 9 290 kr 774 kr

 

ATB* = allmänt tandvårdsbidrag.
Från den första juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.
Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB.
Du kan använda ditt ATB som delbetalning av tandvård och Frisktandvård.

Läs mer om allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 1177.se

Om du vill betala ditt Frisktandvårdsavtal månadsvis behöver du göra ett autogiromedgivande.

Så här ansöker du via din internetbank:

 • Följ din internetbanks instruktioner för att komma till autogiro
 • Bransch - Offentlig service och kommuner
 • Betalningsmottagare - Region Örebro län /Tandvård
 • Betalarnummer - personnummer för Frisktandvårdspatienten bestående av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
 • Bankgironummer ska vara 5575-9153

 

Då du gör din ansökan via blankett:

Observera att:

 • Betalarnummer = Patientens personnummer ska bestå av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
 • Kontohavare = Kontohavarens personnummer och ska bestå av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Blankett för autogiroanmälan hittar du längre ner på sidan.

Skriv ut, fyll i och skicka blanketten via post till:

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Märk kuvert ”Autogiroanmälan / Avd för kundfakturor”


Information för dig som ansöker om autogiro från din bank

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

 1. Börja med att kontakta någon av våra kliniker för att boka en tid för undersökning.
 2. Vid undersökningen kollar vi upp din munhälsa och bestämmer tillsammans med dig om du kan och vill teckna ett Frisktandvårdsavtal med oss. Då bestäms också hur mycket du ska betala, dvs vilken premiegrupp du placeras i. Ju bättre munhälsa, desto lägre avgift.
 3. Om det visar sig att du behöver någon behandling, genomför vi den först och du betalar enligt Folktandvårdens prislista, sedan kan du teckna Frisktandvårdsavtal.
 4. Om du bestämmer dig för att teckna Frisktandvårdsavtal lägger vi upp en tandvårdsplan tillsammans, som täcker dina behov i tre år framåt.
 5. Du betalar månadsvis via autogiro. Du kan även få en faktura för hela årsavgiften.

Varför ska jag, som aldrig har några tandproblem, skaffa Frisktandvård?

För att hålla tänderna friska även i fortsättningen och för att slippa oväntade kostnader för tandvård. Till ett fast månadspris får du undersökningar, förebyggande behandlingar och andra åtgärder, även akuttandvård.

Hur gör jag för att skaffa ett Frisktandvårdsavtal?

Kontakta någon av våra kliniker och boka tid för en undersökning. Vid undersökningen bedömer tandläkaren din munhälsa. Då får du veta vad ditt avtal kommer att kosta.

Hur mycket kostar Frisktandvård?

Det beror på vilken premiegrupp du tillhör. Din tandläkare avgör det vid undersökningen och då får du veta vad du ska betala. Lägsta priset är 33 kronor/månad.

Kan mitt pris bli lägre längre fram?

Ja, om du placeras i en annan premiegrupp när du förlänger ditt avtal. Om du skött din munhygien noggrant kan ditt behov av tandvård ha förändrats, så att du får en lägre kostnad.

Hur betalar jag?

Du kan betala månadsvis med autogiro eller med årsfaktura.

Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller i tre år från den dag det tecknas.

Måste jag själv förlänga avtalet efter 3 år?

Nej. Avtalet förlängs automatiskt efter 3 år. Innan dess har du blivit kallad till en undersökning och fått ta ställning till eventuellt ändrat pris.

Kan jag säga upp mitt avtal?

Ja, avtalet har en uppsägningstid på 1 månad. Kontakta din klinik genom våra e-tjänster eller via telefon om du vill säga upp ditt avtal.

Vad gör jag om jag får akuta besvär och är på annan ort i Sverige?

Leta rätt på närmaste Folktandvårdsklinik där du är. Akutbehandling ingår i avtalet och gäller på alla Folktandvårdskliniker i hela Sverige.

Vad händer med mitt avtal om jag flyttar?

Du kan ta med ditt avtal till en annan Folktandvårdsklinik, både inom Region Örebro län och i övriga Sverige. Kontakta kliniken där du tecknade ditt avtal.

Kan alla teckna Frisktandvårdsavtal?

Nästan alla vuxna kan erbjudas Frisktandvårdsavtal. Undantag är personer med mycket svårbedömd tandhälsa och de personer som omfattas av särskilda ersättningsregler i tandvården. 
Innan du kan teckna avtal görs en noggrann undersökning. Om  undersökningen visar att du behöver behandling, så genomförs den. Det kallar vi ”nollställning”. För detta betalar du vanligt pris enligt vår prislista. Först när nollställningen är klar kan du teckna Frisktandvårdsavtal.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 september 2021