Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor

Som nyutexaminerad sjuksköterska erbjuds du ett gediget introduktionsprogram under ditt första år på arbetsplatsen, för att få en bra start på din anställning.

Personal i korridor, Kopparbergs vårdcentral.

När du som är nyutexaminerad sjuksköterska börjar din anställsning i Region Örebro län bjuds du in via din chef till ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram. Programmet innehåller åtta olika kurser som alla återkommer flera gånger under året. 

Introduktionsprogrammet består av totalt sex dagar och är uppdelat i två block á tre dagar. När du anmäls till introduktionsprogrammet blir du anmäld till samtliga kurser på en gång med undantag för kursen ProAct där du själv väljer ett passande datum.

Kursinnehåll

Block 1

Kurs Längd Innehåll
Medarbetarskap Halvdag
 • Vad innebär det?
 • Att trivas på jobbet – vems ansvar?
 • God kommunikation på jobbet
Läkemedelslära Halvdag
 • Läkemedel och äldre
 • Sömnläkemedel
 • Antibiotika
 • Smärtstillande läkemedel
 • Läkemedel som är vanligt förekommande i generella direktiv
 • Grundläggande farmakodynamik (vad gör läkemedlet med kroppen) och farmakokinetik (vad gör kroppen med läkemedlet)
 • Byte av ordinerat läkemedel till ett utbytbart (synonymt, likvärdigt) läkemedel vid iordningställande & administrering
Läkemedelshantering Halvdag
 • Ansvarsfördelning
 • Ordinationer
 • Rekvisition av läkemedel
 • Kontroller
 • Förvaring
Praktisk hygien Halvdag

Att lära sig tillämpa basala hygienrutiner och vårdhygieniska riktlinjer i det
dagliga arbetet för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade
infektioner. Lära sig reflektera och göra riskbedömningar utifrån patientens
riskfaktorer

Målet är att öka kunskapen om basala hygienrutiner och vårdhygieniska riktlinjer. Öka förståelsen för hur smitta sprids och konsekvenser av vårdrelaterade infektioner.

Säkerhet i vården  Heldag

En trygg och säker hälso- och sjukvård förutsätter att vi arbetar systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador.

Dagen blandas med genomgångar, diskussioner, grupparbeten och ev studiebesök på Lab och Röntgen.

Exempel på frågeställningar som tas upp:

 • Vad är säkerhet?
 • Vilka är aktörerna som agerar lokalt och nationellt?
 • Vilka verktyg finns som du kan använda i säkerhetsarbetet?

Kursens innehåll kan variera beroende på vilken ort kursen genomförs på.

 

Block 2

Kurs Längd Innehåll
Att arbeta som sjuksköterska  Heldag Balans mellan arbete, fritid och sömn samt vad är rimliga krav och hur kan jag hantera stress?
Praktiska moment Heldag

Teori och praktisk undervisning i olika moment under en hel dag.

Du får träna på saker som steril katetriseringsmetod, sondsättning och sondmatning, centrala infarter så som central venkateter, Picc-line och subcutan venport. Du får individuell anpassning av träning efter behov på olika moment. Centrala infarter/venaccesser (E-lärande), trakeostomivård (E-lärande), akutvagn, ABCDE-konceptet, NEWS2, Airvo, volym/sprutpumpar

Innehåller i kursen kan variera beroende på vilken ort den ges på.

ProACT Heldag

Under kursen lär du dig att förebygga och tidigt upptäcka patienter med sviktande funktioner och hotande död. Kursens mål är att förbättra den akuta handläggningen på avdelningen genom att använda NEWS och agera enligt ABCDE principen.

Föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment i form av patientscenarier där även kommunikation i teamet sätts i fokus.

 

Mer information om programmet och anmälan finns på Region Örebro läns intranät för dig som nyanställd sjuksköterska.

Kontakter

Kompetens- och rekryteringsenheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2021