Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor

Som nyutexaminerad sjuksköterska erbjuds du ett gediget introduktionsprogram under ett år för att få en bra start på din nya arbetsplats.

Personal i korridor, Kopparbergs vårdcentral.

Programmet består av tio olika kurser under året:

Balans mellan arbete, fritid och sömn

Att arbeta som sjuksköterska är både roligt och utmanande. Som ny i yrket kan utmaningarna ibland kännas överväldigande. Hur håller man balansen mellan arbete och fritid? Hur skapar man utrymme för återhämtande aktiviteter?

Sömnen är viktig för vår återhämtning och för vår förmåga att hantera stress. Hur kan man öka sina förutsättningar att sova gott och varför får man ibland sömnsvårigheter?

Upplägget för träffen är en blandning av teori, aktivitet och diskussion. Detta innebär att du kommer att få möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra sjuksköterskor som är tidigt i karriären.

Som ny sjuksköterska kan man känna förväntningar på sig från många håll. Stress upplever alla emellanåt vilket kan få både positiva och negativa konsekvenser.

Som ny sjuksköterska är det vanligt att uppleva stress i arbetet. Exempelvis genom hög arbetsbelastning, otydliga krav eller bristande förmåga att hantera specifika arbetsuppgifter. Vad är stress och när kan den bli farlig? Vad kan man göra för att förebygga och hantera stress? Hur kommer det sig att man ofta ställer så höga krav på sig själv? Hur kan man värna om sina gränser och kommunicera sina behov på ett tydligare sätt?

Upplägget för träffen är en blandning av teori, aktivitet och diskussion. Detta innebär att du kommer att få möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra sjuksköterskor som är tidigt i karriären.

En utbildningsdag i två delar.

Att leda i vården (halvdag)

  • Personligt ledarskap
  • Att leda/handleda i vården

Medarbetarskap (halvdag)

  • Vad innebär medarbetarskap?
  • Att trivas på jobbet – vems ansvar?
  • God kommunikation på jobbet

Kursen ger kunskap och träning i skonsam förflyttningsteknik och innehåller trycksårsprevention, belastningsergonomi och förflyttningsteknik för att motverka såväl vårdskada hos patient som arbetsskada bland personal.

Utbildningen omfattar träning av ett skonsamt arbetssätt när det gäller patientförflyttning, innehåller även en kortare teoretisk genomgång av de grundprinciper som arbetssättet bygger på, samt vilka ansvarsområden som gäller i arbetet.

I samarbete med Regionhälsan ges utbildningen Skonsam förflyttningsteknik. Kursen innehåller en teoridel och en praktisk del där teorin och praktik vävs samman. 

Multiprofessionell konceptutbildning som syftar till att öka kursdeltagarnas förmåga att identifiera och omhänderta patienter med sviktande funktioner och livshotande tillstånd.

Under kursen lär du dig att förebygga och tidigt upptäcka patienter med sviktande funktioner och hotande död. Kursens mål är att förbättra den akuta handläggningen på avdelningen genom att använda NEWS och agera enligt ABCDE principen.

Föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment i form av patientscenarier där även kommunikation i teamet sätts i fokus.

Avvikelsehantering, studiebesök och reflektion

En trygg och säker hälso- och sjukvård förutsätter att vi arbetar systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador.

Dagen blandas med genomgångar, diskussioner, grupparbeten.

Exempel på frågeställningar som tas upp:

  • Vad är säkerhet
  • Vilka är aktörerna som agerar lokalt och nationellt?
  • Vilka verktyg finns som du kan använda i säkerhetsarbetet?

En utbildningsdag i två delar.

Kursbeskrivning

Teori och praktisk undervisning i olika moment under en hel dag.

Praktiska moment (halvdag)

Träna din färdighet vad gäller urinkateterisering och sondsättning samt handhavande av central venkateter/subcutan venport.

Du får träna på saker som:

Steril katetriseringsmetod
Sondsättning och sondmatning
Centrala infarter så som Central venkateter, Picc-line och Subcutan venport

Praktisk hygien (halvdag)

Syftet med kursen är att lära sig tillämpa basala hygienrutiner och vårdhygieniska riktlinjer i det dagliga arbetet för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Lära sig reflektera och göra riskbedömningar utifrån patientens riskfaktorer.

Målet med kursen är att få ökad kunskap om basala hygienrutiner och vårdhygieniska riktlinjer. Ökad förståelse för hur smitta sprids och konsekvenser av vårdrelaterade infektioner.

Du som är nyutexaminerad sjuksköterska deltar i den ordinarie introduktionen av nyanställda på arbetsplatsen.

Kontakter

Kompetens- och rekryteringsenheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 november 2020