Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Offentligt finansierade bibliotek

I Örebro län finns ett vitt förgrenat nätverk av olika typer av bibliotek. Tillsammans med specialbibliotek vid myndigheter, museer och arkiv skapar dessa olika bibliotekstyper ett brett och rikt biblioteksutbud.

Regional biblioteksverksamhet

Region Örebro län främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken genom stöd från Biblioteksutveckling Region Örebro län. Uppdraget styrs av bibliotekslagen och Örebro läns kulturplan 2020-2023.

Folkbibliotek

De kommunala folkbiblioteken, med sina filialer och bokbussar, är till för alla invånare och erbjuder kultur, bildning, information, litteratur och läsning.

Folkbiblioteken är en av samhällets mest besökta offentliga institutioner och ska enligt bibliotekslagen finnas i varje kommun.

För bibliotekspersonal vid folkbibliotek

Sjukhusbibliotek

Sjukhusbiblioteken är en resurs för sjukhusens personal, patienter och deras anhöriga på Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Andra bibliotek i länet

Universitetsbibliotek

Örebro universitetsbibliotek har som sin huvudsakliga uppgift att bistå forskning och utbildning och är tillgängligt för såväl studenter, forskare och anställda vid Örebro universitet och Region Örebro län som allmänheten. Universitetsbibliotekets verksamhet styrs av högskolelagen.

Skolbibliotek

På länets grundskolor, gymnasier och folkhögskolor finns skolbibliotek. Grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek omfattas av skollagen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021