Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Region Örebro läns revisorer

Region Örebro läns revisorer granskar varje år hur Region Örebro läns verksamheter genomför de mål och uppdrag som regionfullmäktige har beslutat. Revisorerna ska granska verksamheterna självständigt och politiskt oberoende.

Region Örebro län har nio revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige. Kommunallagen och god revisionssed styr revisorernas arbete.

Revisorerna prövar

  • Om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt
  • Om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens mål är att verka för

  • Ändamålsenlig verksamhet
  • Hög effektivitet
  • God ordning
  • Korrekt redovisning

Revisorernas uppdrag

Revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som de enligt lagen ska göra varje år. För att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt gör revisorerna varje år en revisionsplan.

Revisorerna väljer själva vilka verksamheter de ska granska och hur det ska ske. Varje revisor är också självständig i förhållande till de övriga revisorerna.

Region Örebro läns revisorer anlitar också externa specialister inom revision till sina uppdrag.

Missiv Ägarstyrning hel o delägda bolag (pdf, 1153kB)
Missiv Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster (pdf, 1848kB)
Missiv Granskning av ärendeberedningsprocessen (pdf, 879kB)
Missiv Granskning av budgetprocessen (pdf, 964kB)
Missiv Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden (pdf, 1241kB)
Missiv Informationssäkerhet (pdf, 1720kB)
Missiv Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 849kB)
Missiv Regionalt Cancercentrum (pdf, 1145kB)
Missiv Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 (pdf, 486kB)
Protokoll Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster (pdf, 963kB)
Protokoll Granskning av budgetprocessen (pdf, 2861kB)
Protokoll Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 1326kB)
Protokoll Regional Cancercentrum (pdf, 530kB)
Revisionsrapport Ägarstyrning hel o delägda bolag (pdf, 11465kB)
Revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster (pdf, 15830kB)
Revisionsrapport Granskning av ärendeberedningsprocessen (pdf, 7809kB)
Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen (pdf, 16532kB)
Revisionsrapport Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden (pdf, 10139kB)
Revisionsrapport Informationssäkerhet (pdf, 11083kB)
Revisionsrapport Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 8002kB)
Revisionsrapport Regionalt Cancercentrum (pdf, 11827kB)
Revisionsrapport Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 (pdf, 2934kB)
Svar Ägarstyrning hel o delägda bolag (pdf, 1091kB)
Svar Informationssäkerhet (pdf, 1428kB)
Svar på revisionsrapport informationssäkerhet HSN (pdf, 153kB)
Svar Regionalt Cancercentrum (pdf, 1815kB)
Yttrande Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster 2 (pdf, 1419kB)
Yttrande Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster (pdf, 1423kB)
Yttrande Granskning av budgetprocessen (pdf, 2848kB)
Yttrande Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden (pdf, 900kB)
Yttrande Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 1758kB)

Missiv för revisionsrapporten Tåg i Bergslagen Granskning av ägarstyrning (pdf, 7772kB)
Missiv Granskning av Region Örebro läns kontinuitetsplanering (pdf, 724kB)
Missiv Granskning av systematisk kvalitetsförbättring av patientsäkerhetsarbetet (pdf, 796kB)
Missiv Granskning av tillgänglighet till vården - Delrapport 3 - barn- och ungdomspsykiatri (pdf, 971kB)
Missiv Granskning av tillgänglighet till vården - Delrapport 4 - specialiserad vård (pdf, 903kB)
Missiv Granskning av varuförsörjningsnämnden - upphandling och byte av tredjepartsleverantör av förbrukningsmaterial (pdf, 604kB)
Missiv Jämlik förebyggande vård (pdf, 1286kB)
Revisionsrapport Granskning av Region Örebro läns kontinuitetsplanering (pdf, 13642kB)
Revisionsrapport Granskning av systematisk kvalitetsförbättring av patientsäkerhetsarbetet (pdf, 10924kB)
Revisionsrapport Granskning av tillgänglighet till vården - Delrapport 3 - barn- och ungdomspsykiatri (pdf, 11408kB)
Revisionsrapport Granskning av tillgänglighet till vården - Delrapport 4 - specialiserad vård (pdf, 10163kB)
Revisionsrapport Granskning av varuförsörjningsnämnden - upphandling och byte av tredjepartsleverantör av förbrukningsmaterial (pdf, 2282kB)
Revisionsrapport Jämlik förebyggande vård (pdf, 11611kB)
Revisionsrapport Tåg i Bergslagen Granskning av ägarstyrning (pdf, 864kB)
Revisionsskrivelse Granskning av varuförsörjningsnämnden - upphandling och byte av tredjepartsleverantör av förbrukningsmaterial (pdf, 1127kB)
Svar Granskning av systematisk kvalitetsförbättring av patientsäkerhetsarbetet (pdf, 1395kB)
Svar på revisionsrapporten Tåg i Bergslagen Granskning av ägarstyrning (pdf, 1080kB)
Yttrande Granskning av tillgänglighet till vården - Delrapport 3 - barn- och ungdomspsykiatri (pdf, 117kB)
Yttrande Granskning av tillgänglighet till vården - Delrapport 4 - specialiserad vård (pdf, 1395kB)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2023