Logo for the website Logo for the website

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att besluta och bereda uppdrag som regionstyrelsen har lämnat över till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet ska på uppdrag av regionstyrelsen besluta i följande ärenden om de inte är av strategisk betydelse:

 • Utveckla och samordna Region Örebro läns övergripande personalpolitik
 • Ansvara för pensionsfrågor
 • Ansvara för regionövergripande förhandlingar som gäller frågor i arbetsrättslagstiftning mellan Region Örebro län som arbetsgivare och medarbetarna
 • Ansvara för regionövergripande personalredovisning, löneredovisning, befattningsredovisning och löne- och personalstatistik
 • Tolka bestämmelser om anställningsvillkor och formulera föreskrifter och anvisningar till verksamheterna
 • Fullgöra arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter gällande arbetsrättslagstiftning
 • Ansvara för jämställdhetsfrågor inom Region Örebro läns organisation

Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar också för att bereda ärenden och frågor som regionfullmäktige eller regionstyrelsen ska ta beslut om:

 • Strategiska personal-och arbetsgivarärenden
 • LOV (Lagen om valfrihetssystem), Hälsoval och tandvårdsfinansiering (vuxentandvård)
 • Strategiska bolags- och ägarfrågor
 • Strategiska ekonomiärenden, serviceärenden och ägarärenden

Arbetsutskottet fungerar även som styrgrupp för större projekt inom Region Örebro län.

Handlingar och protokoll

 

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Charlotta Englund Centerpartiet Vice ordförande 2
Willhelm Sundman Liberalerna 2:e vice ordförande 3
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 4
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ersättare 7
Sven-Erik Sahlén Kristdemokraterna Ersättare 8
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare 9
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Ersättare 10

Contacts

Sekreterare

June Fors

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021