Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För arrangörer - dans

Vi stärker och gör den professionella dansen mer synlig i länet genom att stödja dig som är arrangör.

Vi arbetar på olika sätt för att dansen ska få en tydligare närvaro i länet. Bland annat genom att utveckla stödstrukturerna för dansen, öka kunskapen kring professionell dans i länet, samt residens och publikutveckling.

I augusti 2020 startade utvecklingsprojektet Ansats som syftar till att stärka den professionella dansen med fokus på arrangörsutveckling och långsiktig etablering av danskonstnärer. Ansats finansieras av Statens Kulturråd och Region Örebro län.

Från mars 2021 till och med november 2022 pågår en kurs för dig som är intresserad av att arrangera dans.

Syftet med kursen är att bli inspirerad, få stöd och fördjupad kunskap om dans som konstform och vad det innebär att arrangera dans.

Målgrupp

Riksteaterföreningarna i Örebro län och andra arrangörer/intresserade. Till exempel kommunala tjänstepersoner, danskonstnärer och producenter. 

Hur anmäler jag mig?

Kursen har ett begränsat antal platser. I mån av plats kommer några av kurstillfällena annonseras ut i Kalendern. Håll utkik där!

Kursens upplägg

Du välja mellan två spår:

Spår 1: du deltar vid alla kurstillfällen och arrangerar en subventionerad dansföreställning under hösten 2022. Ni bör vara minst två personer från er förening som deltar på detta spår.

Spår 2: du deltar på några kurstillfällen men arrangerar ingen dansföreställning.

Tidplan

Du kan söka stöd för att arrangera en dansföreställning för både en vuxen publik och för barn och unga. Det högsta beloppet som går att söka är 30 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis betala gage, resa, logi och traktamente för de som medverkar i dansföreställningen.

Dansverksamheten hos Region Örebro län ger olika stöd till aktörer inom det konstnärliga dansfältet. Exempel på stöd är residensmöjligheter samt ekonomiska bidrag vid dansproduktion och arrangörskap. Dansverksamheten erbjuder även fortbildningsinsatser så som dansklasser för yrkesverksamma.

En del av verksamheten är riktad till förskola/skola och pedagoger. Ett annat verksamhetsområde är talangutveckling för unga dansare i länet där koreografitävling och mentorskap ingår.

Verksamheten stödjer dansarrangörer i länet. Det kan handla om olika projekt, utbildningar och ekonomiskt stöd för att stärka arrangörsutvecklingen och möjligheten att ta del av dans i hela länet.

Det regionala uppdraget för professionell dans är att

  • stärka den sceniska dansens ställning i regionen, så att ett varierat utbud av scenkonstnärlig dans med god kvalitet kan visas regelbundet i olika delar av länet
  • skapa en hållbar infrastruktur för den sceniska dansen med fungerande platser, arrangörer och producenter i samverkan med till exempel kommuner och teatrar i Örebro län samt andra regioner. Mobilitet är en viktig del i utvecklingen
  • arbeta med nationellt och internationellt samarbete och omvärldsbevakning för att utveckla dansen i länet.

Det regionala uppdraget för dansfrämjande är att

  • arbeta för att alla, med ett särskilt fokus på barn och unga, ska ha möjlighet att ta del av professionell dans och själva dansa
  • stärka möjligheterna för amatörer och professionella inom dansområdet att verka och utvecklas i länet
  • stötta utvecklingen av unga dansare i länet.
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av dans i länet
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av dans i länet.

Kontakter

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2024