Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För arrangörer - dans

Vi stärker och gör den professionella dansen mer synlig i länet genom att stödja dig som är arrangör.

Vi arbetar på olika sätt för att dansen ska få en tydligare närvaro i länet. Bland annat genom att utveckla stödstrukturerna för dansen, öka kunskapen kring professionell dans i länet, samt residens och publikutveckling.

I augusti 2020 startade utvecklingsprojektet Ansats som syftar till att stärka den professionella dansen med fokus på arrangörsutveckling och långsiktig etablering av danskonstnärer. Ansats finansieras av Statens Kulturråd och Region Örebro län.

I projektet kommer det att arrangeras residens, utbildningar och mötesplatser för att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen, och öka kunskapen kring professionell dans i länet.

Dansresidens

Dansresidensen kommer att ha olika längd och inriktning. Det gemensamma syftet är:

 • att skapa arbetstillfällen för danskonstnärer
 • att nå ut med dans till fler platser i länet
 • att stärka arrangörsskapet

I utlysningen av de flesta residensen kommer de danskonstnärer som är verksamma, boende eller på annat sätt har tydlig kulturell koppling till länet att prioriteras.

Utbildningar

Inom projektet kommer olika utbildningar och mötesplatser att erbjudas. Utbildningarna kommer beröra förutsättningar för att arrangera dans och ta upp teman, exempelvis:

 • marknadsföring
 • målgrupper
 • lokalförutsättningar
 • tillgänglighet
 • bemötande av frilansande grupper/danskonstnärer

Mötesplatser

Det kommer även arrangeras mötesplatser för danskonstnärer för att främja nätverkande och samarbeten. Detta gynnar etableringen av lokala danskonstnärer på lång sikt.

Du kan söka stöd för att arrangera en dansföreställning för både en vuxen publik och för barn och unga. Det högsta beloppet som går att söka är 30 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis betala gage, resa, logi och traktamente för de som medverkar i dansföreställningen.

Örebro län har två utvecklingsledare med fokus på att utveckla professionell dans i länet och att främja dans.

Utvecklingsledarna arbetar tillsammans, men har olika uppdrag. Den ena fokuserar på professionell dans och den andra på dansfrämjande. Utvecklingsledarna ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i olika nätverk för samverkan med andra län.

Professionell dans

Det regionala uppdraget är

 • att stärka den sceniska dansens ställning i regionen, så att ett varierat utbud av scenkonstnärlig dans med god kvalitet kan visas regelbundet i olika delar av länet.
 • att skapa en hållbar infrastruktur för den sceniska dansen med fungerande platser, arrangörer och producenter i samverkan med till exempel kommuner och teatrar i Örebro län samt andra regioner. Mobilitet är en viktig del i utvecklingen.
 • att arbeta med nationellt och internationellt samarbete och omvärldsbevakning för att utveckla dansen i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • finna formerna för en hållbar organisering av den sceniska dansen i länet i samverkan med fler aktörer.

Dansfrämjande verksamhet

Det regionala uppdraget är

 • att arbeta för att alla, med ett särskilt fokus på barn och unga, ska ha möjlighet att ta del av professionell dans och själva dansa.
 • att stärka möjligheterna för amatörer och professionella inom dansområdet att verka och utvecklas i länet.
 • att stötta utvecklingen av unga dansare i länet.
 • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av dans i länet.
 • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av dans i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • öka möjligheterna för barn och unga i hela länet att möta dans genom att stärka danspedagogers möjlighet att verka och utvecklas i länet.

Kontakter

Johanna Ström

Utvecklingsledare - dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021