Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn- och ungdomspsykiatrin Gryningen Karlskoga

Mottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till blivande föräldrar och till familjer med barn i åldrarna 0–6 år boende i Karlskoga, Laxå och Degerfors kommuner. Vi ger stöd till familjer med samspelssvårigheter av olika slag och till familjer som vill utveckla sitt föräldraskap.

Vår behandling utgår från det du som förälder beskriver är svårt och vad du behöver ha hjälp med. I dialog kommer vi överens om en plan för behandlingen. Gryningen drivs i ett samarbete mellan Region Örebro län och Karlskoga kommun.

Telefonnummer

0586-666 48

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:30

Besöksadress

Skrantabacken 5, Karlskoga

Vägbeskrivning

Skrantabacken 5

Visste du att du kan boka tid för provtagning på Vårdcentralsjouren Örebro?

Om du har blivit ordinerad provtagning kan du välja om du vill boka tid för provtagning på din vårdcentral eller på Vårdcentralsjouren Örebro.

Gäller dagtid måndag - fredag.

Kontakta oss

Att vara förälder är inte alltid lätt. Det nyfödda barnet kan vara svårt att trösta, vill inte sova eller är krångligt att mata. Som nybliven förälder kan man känna sig osäker och ledsen - ibland utan att förstå varför. När spädbarnstiden är förbi kan det vara bekymmer med att barnet är väldigt aktivt och har svårt att koncentrera sig. Eller att barnet inte lyssnar eller fungerar dåligt tillsammans med andra barn.

Det går alltid bra att kontakta oss. Du behöver inte ha bestämt dig för att du vill ha hjälp. Till oss kan du ringa för att prata om din situation med någon som är van att arbeta med barn och föräldrar.

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Så här kan en dag hos oss se ut

Familjerna kommer till Gryningen halv nio på morgonen. Efter en gemensam frukost har vi sångsamling i lekrummet med barn, föräldrar och personal. Därefter kommer respektive familj överens om dagens aktivitet tillsammans med sin handledare. En aktivitet kan exempelvis vara att: 

 • pussla
 • måla med vattenfärger
 • snickra
 • baka
 • läsa en bok
 • laga mat
 • gå ut i trädgården
 • gå till biblioteket

Poängen med dagens aktivitet är att arbeta med samspelet i verkliga och vardagliga situationer. Ibland videofilmar vi någon av de samspelsstunder som blir under förmiddagen. För en del familjer står arbete med Theraplay på programmet, för andra är det samtal eller filmåtergivning av samspelssekvenser som tidigare spelats in.

Klockan halv tolv äter vi lunch i matsalen och då sitter varje familj med sin handledare vid ett bestämt bord. På fredagarna äter vi lite tidigare och fikar tillsammans efteråt. Kvart över tolv är det dags för familjerna att gå hem.

Det är alltid förälderns önskan om förändring som bildar utgångspunkten för vad vi ska jobba med. Tillsammans med behandlaren diskuterar ni er fram till en eller flera önskade förändringar. En önskad förändring kan till exempel vara:

 • Mitt barn ska kunna vara med andra barn utan slåss.
 • Mitt barn ska lyssna på mig.
 • Jag ska kunna ta emot vänner hemma utan att vara orolig för vad mitt barn ska göra.
 • Jag ska kunna vara bland andra människor med mitt barn. 

Vi kommer också överens om var vi ska träffas. Det kan vara i hemmet eller på Gryningen. Vi bestämmer också hur ofta vi ska träffas. Ibland kan det vara lagom att träffas en gång per vecka under några månader. Ibland behövs en intensivare kontakt för att få bukt med problemen och då kan familjen under en tid delta i vår dagverksamhet två eller tre dagar per vecka.

Behandlingsmetoder

Vi har ett brett utbud av behandlingsmetoder. Det kan handla om samtal med behandlare som har lång erfarenhet av svårigheter i föräldraskapet eller om direkt samspelsbehandling i vardagliga situationer.

Familjer som deltar i vår dagverksamhet kan komma till vår föräldragrupp som vi har på fredagar. I föräldragruppen diskuterar vi kring olika teman som har med föräldraskap att göra. Det kan både röra sig om frågor som har med barn att göra, men också om tankar och funderingar som uppstår som förälder.

Exempel på frågor vi pratar om:

 • Hur får man ett barn att lyssna?
 • Hur vill jag att mitt barn ska bli?
 • Barns språkliga utveckling.
 • Vad gör man av sin ilska som förälder?
 • Hur är en bra förälder?
 • Kan man ge sitt barn en trygg uppväxt trots att man själv inte upplevt det?

Begreppet Marte Meo kommer från latinet som fritt översatt betyder ''av egen kraft''. Ordet syftar på förälderns eller föräldrarnas kraft och förmåga att stödja sitt barn i dess utveckling. 

Så fungerar Marte Meo metoden

Metoden innebär att vi filmar föräldern/föräldrarna tillsammans med sitt barn i olika vardagliga situationer. Tillsammans kommer vi fram till vilka situationer som ska filmas utifrån de mål föräldern/föräldrarna har med behandlingen. Fördelen med att filma är att det ger handledare och förälder/föräldrar möjlighet att i efterhand studera vad som händer i samspelet, både när det fungerar utan bekymmer och i mer problemfyllda situationer.

Tillsammans med förälder/föräldrar studerar vi filmerna med fokus på barnets reaktioner, hur barnet signalerar sina behov och önskningar samt vilka initiativ barnet tar.

Föräldern/föräldrarna delar med sig av sina tankar, reaktioner och upplevelser till sin handledare. Tanken med metoden är inte att tala vad som görs på fel sätt utan fokus ligger på att lyfta fram det som fungerar bra i samspelet och utgår från det. Tillsammans försöker vi hitta nya sätt att utveckla och stärka den vuxnes förmåga att bemöta sitt barn.

På Marte Meo föreningens webbsida kan du läsa mer om metoden.

Många gånger kan det underlätta i föräldraskapet om nätverket som finns runt er som föräldrar får veta vad vi arbetar med tillsammans på Gryningen.

Nätverk kan exempelvis vara: 

 • mor- och farföräldrar
 • pedagoger på förskolan
 • barnavårdcentral (BVC)
 • socialsekreteraren

Vår erfarenhet är att det är större chans för en familj att få stöd från viktiga personer om dessa får veta vilka svårigheter som familjen brottas med och på vilket sätt de kan hjälpa till.

Vi bestämmer tillsammans om vi ska bjuda in ert nätverk för en gemensam träff. 

I en vardagsliknande miljö på Gryningen eller i familjens hem försöker vi att utforska och förstå vad barnet behöver för hjälp av sina föräldrar. Med stöd av oss får föräldern möjlighet att prova nya sätt att bemöta sitt barn på. Det kan exempelvis handla om att hitta nya sätt att få en påklädningssituation att fungera smidigare.

Målsättningen är att förälderns och barnets tillvaro tillsammans ska utvecklas till att bli mer positiv och glädjefylld. Förhoppningen är också att föräldern ska utveckla en trygghet i sitt föräldraskap och hitta lusten i att vara förälder.

Under arbetet vi gör tillsammans är det alltid föräldern som har ansvar för sitt barn. Vår roll är inte att ta över föräldraskapet utan vi finns med i bakgrunden för att stötta förälder och barn så att relationenen kan stärkas.

För att tydliggöra vad det är som sker i samspelet mellan förälder och barn använder vi oss ofta av Marte Meo metoden. Detta innebär att vi filmar samspelet mellan förälder och barn. På så sätt kan vi efteråt och i lugn och ro, tillsammans med föräldern, studera exempelvis hur barnet reagerar på föräldern och titta närmare på vad barnet ser ut att behöva och vilja.

Samtalsbehandling förekommer alltid i någon form. Samtalen kan ha olika karaktär. Många samtal kretsar kring föräldraskap, men de kan också handla om svårigheter som uppstår mellan föräldrar eller förälderns egna bekymmer i nuet eller från sin barndom. En del föräldrar föredrar att samtala i samband med att vi lagar mat tillsammans, utan barn, eller under en promenad. Andra tycker att det känns bäst att samtala bakom en stängd dörr i något av våra samtalsrum. 

Kognitiv samtalsterapi

Vid behov erbjuder vi samtal med kognitiv inriktning. Kognitiv samtalsterapi kännetecknas av att terapeuten och patient tillsammans försöker lösa ett problem. Det är patienten som bestämmer vilket problem som man vill lösa. Konkret handlar metoden om att lära sig känna igen sambandet mellan tankar, känslor och det man gör (hur man beter sig). Det handlar också om att ersätta negativa tankemönster, t ex ” ingen tycker om mig/jag kan inte göra någonting utan att det blir fel” med tankar man mår bättre av så som ”jag duger som jag är”.

Målsättningen är att hitta andra sätt att se på sig själv, andra människor och omvärlden. 

Theraplay är en metod för att utveckla en trygg anknytning mellan barn och förälder. Behandlingsmodellen har sitt ursprung i USA, där den har tillämpats sedan 1960-talet. Metoden används i många andra länder. 

Så fungerar Theraplay metoden

För att ta reda på vad det är som ställer till problem i samspelet mellan barn och föräldrar inleds arbetet med att föräldern får till uppgift att tillsammans med barnet leka ett antal bestämda, strukturerade lekar. Utifrån denna stund, som videofilmas, görs en bedömning utifrån vad som behöver utvecklas i samspelet mellan förälder och barn.

Vanligt är att föräldern och barnet har fastnat i negativa samspelsmönster, vilket i sin tur gör det mindre roligt för både förälder och barn att vara tillsammans. Med hjälp av terapeuten får föräldern och barnet möjlighet att bryta dessa mönster för att istället skapa nya positiva samspelserfarenheter tillsammans. Det kan exempelvis vara så att terapeuten ser att barnet vill bestämma hela tiden. Barnet kan inte ge sig hän i leken utan att hela tiden styra och ställa. Det kan också vara så att det saknas lust och glädje mellan förälder och barn.

Utifrån vad man sett att barnet behöver för stöd i sin utveckling arbetar sedan en barnterapeut tillsammans med barnet vid några tillfällen. Föräldern och en vuxenterapeut följer det lekbetonade arbetet i ett intilliggande rum med hjälp av video. När barnterapeuten och barnet arbetat vid några tillfällen, är det dags för föräldern att ta över den strukturerade leken med barnet. Syftet kan då vara att föräldern, med stöd av vuxenterapeuten, ska ta ledning och få barnet att lyssna utifrån dessa lekar. Det kan också vara att barnet ska få nya positiva erfarenheter av att vara tillsammans med sin förälder.

På Theraplays webbsida kan du läsa mer om metoden.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss på akutmottagningen anmäler du dig i vår reception/kassa. 

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Hos Regionarkivet finns äldre journaler

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.