Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Open call/utlysning till dig som är konstnär

Region Örebro län bjuder in till ett Open call för yrkesverksamma konstnärer i Örebro län. Region Örebro län och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige samarbetar med Statens konstråd om att genomföra portfoliovisningar för att köpa in konst från hela landet utifrån det uppdrag som Statens konstråd har från regeringen för budgetåret 2021.

Ansök till portfoliovisning för Statens konstråd och andra aktörer senast 20 juni

Ansökningsperioden är förlängd till 20 juni

Du är välkommen med din ansökan senast den 20 juni kl 23:59.

I Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens konstråd tilldelas myndigheten uppdraget att för 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel "öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen".

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Bland de verktyg Statens konstråd använder sig av är portfoliovisningar med inriktning på inköp en metod.

Denna Open call/utlysning är ett första steg i urvalet som görs regionvis i hela Sverige. Yrkesverksamma konstnärer i Örebro län inbjuds att skicka in en ansökan. En urvalsgrupp gör sedan ett urval av konstnärskap som får möjligheten att presentera sin portfolio för Statens konstråd, inbjudna curatorer samt Moderna Museet.

Urvalsgruppen i Örebro län består av extern konstnärlig kompetens. Det kan vara en konstansvarig, curator på en institution och en konstkonsulent/bild- och formutvecklare från annan region. Utvecklingsledaren bild och form, Region Örebro län samordnar och administrerar arbetet, men är inte med i urvalsgruppen.

Du som är yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Örebro län. Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Konstnärerna som erbjuder verk till försäljning som en del av denna satsning ska inkludera ett CV i portfolion utöver de verk som presenteras och är tillgängliga för försäljning.

De presenterade verken/verksserien/projekten ska ligga över prissumman 20 000 kronor per verk/verksserie/projekt. Inköpta konstverk/konstprojekt ska staten kunna förvärva äganderätten till.

Enligt Konstnärsnämnden är "En professionellt yrkesverksam konstnär en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang."

Yrkesverksam enligt KRO:s (Konstnärernas Riksorganisation) kriterier samt ska kunna visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren enligt minst två, gärna flera av följande:

  • Finns representerad på museum eller institution
  • Deltagande i separatutställningar
  • Deltagande i grupputställningar
  • Medverkan i publikationer
  • Medverkan i andra offentliga framföranden (till exempel performance, framträdanden, screenings, workshops)
  • Utfört gestaltningsuppdrag
  • Medverkan i andra konstnärliga projekt

  • Dokumentationen ska vara i PDF-format.
  • Portfolion ska innehålla CV, konstnärsstatement/presentation av konstnärskapet (max 1 500 tecken, med blanksteg) och ska innehålla och fokusera på 3–5 verk/projekt från de senaste fem åren som finns tillgängliga för inköp. Kan vara bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation och så vidare. Filmer och ljudverk bifogas via länkar i pdf.
  • För varje presenterat verk ska följande anges: Titel, tillkomstår, materialbeskrivning, längd på mediaverk, eventuell upplaga, beskrivning (max 500 tecken) och pris exklusive moms (notera att prissumman ska ligga över 20 000 kronor per verk).

Observera att allt material ska vara samlat i en och samma pdf-fil, alltså portfolio med CV, statement, bilder, eventuella länkar med mera samlas i ett och samma PDF-dokument. Dokumentet får vara max 5 MB.

Sista ansökningsdag

OBS! Sista ansökningsdag är framflyttad till 20 juni klockan 23:59.

Ansökan är öppen från 3 maj till 20 juni 2021. Sista ansökningsdag för inlämning av portfolio är söndagen den 20 juni 2021 klockan 23:59.

Välkommen med din ansökan!

I slutet av sommaren kommer en extern urvalsgrupp med konstnärlig kompetens att bedöma alla inskickade portfolios för att göra ett urval av konstnärer. Urvalsgruppen bedömer de inskickade verken/projekten utifrån den inskickade portfolion med CV, text och bilder/länkar.

Cirka 10-15 konstnärskap kommer väljas ut från Örebro län som sedan får göra en portfoliovisning för Statens konstråd. De inkomna ansökningar som inte uppfyller grundkriterierna kommer strykas från urvalsprocessen.

Kallelse till portfoliovisningen

De konstnärer som får möjlighet att visa sin portfolio får en kallelse från Statens konstråd på e-post. Det är därför viktigt att e-postadressen som anges i ansökan stämmer. De konstnärer som inte blir utvalda kommer inte att få något svar.

De utvalda konstnärerna kommer sedan att få en inbjudan/kallelse med en länk till det digitala mötet med klockslag till den individuella portfoliovisningen. Länken skickas ut av Statens konstråd. Visningarna hålls den 22 september klockan 9–13 eller den 24 september klockan 9–13.

Arvode per genomförd portfoliovisning är 1 500 SEK + moms per konstnär. Faktura skickas till Region Örebro län.

De konstnärer som går vidare gör en portfoliovisning som äger rum online i Microsoft Teams. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och de är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet.

Konstnärerna ska i portfolion presentera färdiga verk/projekt från de senaste fem åren (tidigast tillkomstår 2016) och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet. Under själva portfoliovisningen fokuseras presentationen på 3-5 verk/projekt som finns tillgängliga för inköp.

Konstverken/konstprojekten som Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som de placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Konstnärlig höjd är det viktigaste enskilda urvalskriteriet för Statens konstråd. Men eftersom verken/projekten ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken/projekten kan samspela med andra verk/projekt i den statliga konstsamlingen.

Två möss i arbetskläder på snabbmatsresaurang

Niki Lindroth von Bahr, still ur The Burden

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2021