Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Teatrar och annan teaterverksamhet i Örebro län

Region Örebro län ger verksamhetsmedel till Länsteatern i Örebro, Stadra Teater och Teater Martin Mutter. Vi ger också verksamhetsmedel till Riksteatern i Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund som arbetar främjande inom amatörteaterområdet.

Länsteatern i Örebro

Länsteatern Örebro (Örebro teater) erbjuder barn, unga och vuxna i länet professionell scenkonst. Målet är att teaterns verksamhet ska vara känd i länet och upplevas angelägen. Ambitionen är att hålla hög kvalitet med konstnärlig höjd som står sig i nationell och internationell konkurrens.

Föreställningarna spelas på Stora scen på Örebro teater, Lilla scen på Nya China, Caféscenen och Studion. Teatern turnerar även återkommande. Länsteatern Örebro erbjuder gästspel från andra teatrar, musikakter och andra konstuttryck. Riksteatern Crea spelar återkommande föreställningar på svenskt teckenspråk. Länsteatern har ateljéer på Örebro teater och en dekorverkstad under Hjalmar Bergmanteatern.

Länsteatern är ett konstnärligt nav inom länet för såväl professionella teateraktörer, amatörteater och skolor i olika former.

Det regionala uppdraget är att

 • erbjuda scenkonst med fokus på teater- och dansgenrer och utveckla scenkonstverksamheten i Örebro kommun och i Örebro län
 • erbjuda invånare i Örebro kommun och i Örebro län professionell scenkonst med fokus på teater- och dansgenrer av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för såväl professionella scenkonstaktörer som amatörverksamheter inom scenkonstområdet som för skolan i dess olika former i hela länet
 • verksamheten skall produceras av såväl egen fast ensemble som frilansande konstnärer.

Stadra Teater

På landsbygden i Nora kommun (vid sjön Grecken) finns Stadra Teater. Teaterns konstnärliga inriktning är att gestalta svenska författarskap. Här spelas produktioner kopplade till bland andra Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman och Carl Jonas Love Almqvist. Ylva Eggehorn, Agneta Pleijel, Johan Bernander med flera har skrivit dramatik för teatern.

Nordiska kulturutövare gästar regelbundet teatern och inspirerar med nya idéer och impulser. Förutom årliga teaterföreställningar genomförs familjeföreställningar, olika programkvällar och konstutställningar. Den ideella kulturföreningen Cirkustältet är juridisk organisation för Stadra Teater.

Det regionala uppdraget är att

 • producera professionell scenkonst på hög konstnärlig nivå i den norra länsdelen
 • i konstnärlig form diskutera och lyfta fram demokrati och humanistiska värden.

Teater Martin Mutter

Teater Martin Mutter är en fri teater i Örebro kommun med fokus på barn och unga. De spelar både på egen scen och turnerar. Teatern gör föreställningar nära sin målgrupp och använder referensgrupper. De hämtar material direkt från ungas verklighet och arbetar med att ha en nära kontakt med publiken, ofta genom nyskriven dramatik. Teatern är organiserad som en ekonomisk förening och verksamheten leds av en teaterchef/konstnärlig ledare som arbetar på uppdrag av föreningens styrelse. Föreningen har verksamhetsstöd från Statens kulturråd, Örebro kommun och Region Örebro län.

Teater Martin Mutters uppdrag är att

 •  verka som fri teater i Örebro län.

Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro län får årliga föreningsbidrag av Region Örebro län.

Föreningen är en obunden ideell förening med uppdrag att främja och stödja scenkonst i allmänhet och teater i synnerhet. Den regionala nivån är förutsättningsskapande, inspirerande och stödjande.

Arrangörsområdet är Riksteatern Örebro läns prioriterade område med teaterföreningar, ideella arrangörer och arrangörsfrågor i fokus. Riksteatern Örebro län ska fungera som en resurs för teaterföreningar och ideella arrangörer och bistå med inspirations- och utbildningsinsatser samt hjälp i olika frågor och situationer. Ambitionen är att det ska finnas ett aktivt arrangörsnätverk i Örebro län.

Riksteatern Örebro län vill främja kultur för barn och unga samt teckenspråkig scenkonst och dövkultur. Riksteatern Örebro län vill också arbeta med mångfalds-, jämställdhets-, tillgänglighets- och funktionshinderfrågor.

Amatörteaterfrämjande, Örebro läns bildningsförbund

Länet har en regional amatörteaterkonsulent som är anställd på 80 procent av Örebro läns bildningsförbund och som är finansierad av Region Örebro län.

Amatörteaterkonsulenten har både en strategisk och operativ roll inom amatörteatern i länet. Personer som vill börja spela amatörteater och amatörteatergrupper vänder sig till amatörteaterkonsulenten för att få kostnadsfritt stöd av olika slag. Det kan handla om fortbildning inom olika teaterområden som produktion, skådespeleri, regi, manus och smink.

Amatörteaterns främjandeuppdrag är att

 • synliggöra och skapa förutsättningar för utveckling av amatörteatern i regionen genom att på olika sätt stärka och stötta länets amatörteaterföreningar exempelvis genom att stödja utbildningsinsatser, informera om utlysningar samt etablerandet av nya amatörteatergrupper
 • i samarbete med paraplyorganisationen Amatörteatersamverkan Örebro län, folkbildningsorganisationer och andra aktörer arbeta för ökad samverkan och breddat deltagande i länet
 • samverka med den professionella teatern i länet och amatörteaterorganisationer i närliggande län
 • genom omvärldsbevakning och egen kompetensutveckling främja utvecklingen av amatörteater i länet
 • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av amatörteater i länet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 december 2023