Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Logopedmottagningen Karlskoga lasarett

Logopedmottagningen är en del av rehabiliteringsenheten vid Karlskoga lasarett. Vi utreder och behandlar personer med sjukdomar och störningar gällande röst, tal, språk, kommunikation och sväljning.

Målsättningen med behandlingen hos logoped är att hjälpa patienten att använda sin kommunikativa förmåga så bra som möjligt trots besvären. Vid störningar vid sväljning är målet att patienten ändå ska kunna ha glädje av mat- och smakupplevelsen.

Information till anhöriga och närstående är också en viktig del i omhändertagandet av patienter med logopediska besvär.

Inom Region Örebro län samarbetar vi mellan de tre sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

Telefonnummer

0586-665 55

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Texttelefon

019-670 25 86

Besöksadress

Lasarettsvägen 1, Ingång M, plan 2, Karlskoga
Entré

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Remissblanketter och remisskriterier hittar du på vår vårdgivarwebb.

Om du har frågor om hur du skickar remiss och lämnar remissunderlag kan du kontakta oss.

För remisser vid misstanke om dyslexi, dyskalkyli eller tal- språkstörning finns särskild information om vem som kan skicka remiss och vad remissen ska innehålla. 

Remiss för förskolebarn kan skickas från BVC eller skolhälsovård (gäller utredning av tal- och språkstörning). 

Remissen ska skrivas av person som har journalföringsplikt (läkare, skolsköterska, logoped, psykolog).

Endast komplett remiss tas emot för bedömning och planering. Om remisskriterierna inte uppfylls eller om remissen inte är komplett kommer den att återsändas.

Om det även finns misstanke om neuropsykiatrisk problematik bör remiss också skickas till BUV. De remisser som skickas samtidigt (inom 3 månader) kommer att erbjudas samordnade utredningar på BUV och logopedmottagningarna i länet.

Nedan finns ytterligare information om remisskriterier och remissens innehåll för de respektive tillstånden.

Dyslexi

Vi tar emot remisser med frågeställning dyslexi från och med vårterminen skolår 2.

Observera att innan remiss skickas för en elev som går skolår 2 till och med 6 skall eleven ha fått intensiv avkodningsträning där man arbetat enligt ljudmetoden (koppla samman fonem och grafem). Exempelvis 3-5 dagar/vecka i 6-8 veckor. Insatserna ska ha utvärderats, om det inte finns en förväntad effekt kan en remiss skickas.

Dyskalkyli

Vi tar emot remisser med frågeställning dyskalkyli från och med skolår 4.

Innan remiss skickas för utredning av dyskalkyli skall eleven ha fått riktade insatser som har utvärderats. Om det inte finns en förväntad effekt kan en remiss skickas.

Remissens delar

Vid frågeställning dyslexi/dyskalkyli där ingen misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning

Vid frågeställning dyslexi/dyskalkyli där misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Psykologbedömning

Innehållet i remissens delar

Remissen skall innehålla:

 • Elevens namn och personnummer
 • Remissdatum
 • Tydlig frågeställning och remissens syfte
 • Remittentens namn och underskrift samt adress för remissvar

Medicinsk sammanfattning skall innehålla:

 • Sammanfattning av relevant information från BVC- och skolhälsovårdsjournal. (Observera att det är en sammanfattning som efterfrågas, ej kopior på fullständiga journaler).
 • Inom elevhälsan avgörs om det finns behov av att göra en skolläkarbedömning.

Sammanfattning eller bedömning skall ge information om:

 • Anamnestiska uppgifter om tidig språkutveckling och den tidiga läs- och skrivinlärningen. För dyskalkyli även uppgifter om den tidiga räkneutvecklingen.
 • Anamnestiska uppgifter om ärftlighet för språk-, läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter i skolan. För dyskalkyli även uppgifter om räknesvårigheter.
 • Information om hälsa, mående, social situation.
 • Information om hörsel och syn. Om man misstänker att det finns en hörsel- eller synnedsättning skall detta utredas innan remiss skickas.
 • Information om tidigare, pågående eller planerade utredningar kring förmågor som är relevant för språk-, läs- och skrivförmågan. För dyskalkyli även uppgifter om utredningar kring räkneförmågan. Eventuella diagnoser som är ställda. Uppgift om vårdnadshavare godkänner att logoped tar del av journalanteckning eller kontakt med berörd instans.
 • Sammanfattningens datum, samt skolsköterskans/skolläkarens namn och kontaktuppgifter.

Specialpedagogisk bedömning skall innehålla:

 • Den senast gjorda bedömningen/kartläggningen kan användas. Om situationen är tydligt förändrad bör en förnyad bedömning eller komplettering göras. Ingen testning behöver vara gjord men om det gjorts vill vi ta del av resultatet.
 • Den pedagogiska kartläggningen utformas utifrån skolans egna rutiner.

Checklista inför logopedutredning
Fyll i hela dokumentet, skriv ut och skicka tillsammans med den övriga remissen.

Länk till checklista inför logopedutredning.

Psykologbedömning skall innehålla

 • Ställningstagande till begåvningsnivå. I de fall där det är aktuellt även testresultat.
 • Ställningstagande till om barnet/ungdomen behöver utredas för neuropsykiatriska svårigheter.

Det går att skicka remiss både för svårigheter att uttrycka sig och/eller att förstå det som sägs.

Vi tar emot remisser med frågeställning språkstörning i alla åldrar, men om barnet tidigare har gjort en språkutredning hos logoped, till exempel under förskoleåren, gör vi en ny bedömning tidigast under våren när barnet går skolår 2. En förnyad bedömning kan göras i de fall då språket verkar ha förändrats och den tidigare bedömningen inte längre bedöms vara aktuell.

Remissens delar

Vid frågeställning språkstörning där ingen misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning

Vid frågeställning språkstörning där misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Psykologbedömning

Vid frågeställning enbart uttalssvårigheter skall remissen innehålla:

 • Remiss med beskrivning av talet och hur vardagen påverkas

Vid remiss för förnyad bedömning skall remissen innehålla:

 • Remiss med information om hur språket/kommunikationen verkar ha förändrats sedan föregående bedömning och varför en förnyad bedömning behövs.
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Tidigare logopedutlåtande (behöver bara skickas in om den tidigare utredningen gjorts på annan ort)

Vid remiss för förnyad bedömning inför ansökan till Riksgymnasiet Örebro skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Tidigare logopedutlåtande (behöver bara skickas in om den tidigare utredningen gjorts på annan ort)

Innehållet i remissens delar

Remissen skall innehålla:

 • Elevens namn och personnummer
 • Remissdatum
 • Tydlig frågeställning och remissens syfte
 • Remittentens namn och underskrift samt adress för remissvar

Medicinsk sammanfattning skall innehålla:

 • Sammanfattning av relevant information från BVC- och skolhälsovårdsjournal. (Observera att det är en sammanfattning som efterfrågas, ej kopior på fullständiga journaler).
 • Inom elevhälsan avgörs om det finns behov av att göra en skolläkarbedömning.

Sammanfattning eller bedömning skall ge information om:

 • Anamnestiska uppgifter om tidig språkutveckling och den tidiga läs- och skrivinlärningen
 • Anamnestiska uppgifter om ärftlighet för språk-, läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter i skolan.
 • Information om hälsa, mående, social situation
 • Information om hörsel och syn. Om man misstänker att det finns en hörsel- eller synnedsättning skall detta utredas innan remiss skickas.
 • Information om tidigare, pågående eller planerade utredningar kring förmågor som är relevant för språk-, läs- och skrivförmågan. Eventuella diagnoser som är ställda. Uppgift om vårdnadshavare godkänner att logoped tar del av journalanteckning eller kontakt med berörd instans.
 • Sammanfattningens datum, samt skolsköterskans/skolläkarens namn och kontaktuppgifter.

Specialpedagogisk bedömning skall innehålla

 • Den senast gjorda bedömningen/kartläggningen kan användas. Om situationen är tydligt förändrad bör en förnyad bedömning eller komplettering göras. Ingen testning behöver vara gjord men om det gjorts vill vi ta del av resultatet.
 • Den pedagogiska kartläggningen utformas utifrån skolans egna rutiner.

Checklista inför logopedutredning
Fyll i hela dokumentet, skriv ut och skicka tillsammans med den övriga remissen. Länk till checklista inför logopedutredning.

Psykologbedömning skall innehålla

 • Ställningstagande till begåvningsnivå. I de fall där det är aktuellt även testresultat.
 • Ställningstagande till om barnet/ungdomen behöver utredas för neuropsykiatriska svårigheter.

Remissen skall innehålla information om vad som föranleder att remissen skickas, samt vid utredning av:

 • dyslexi – en beskrivning av hur den språkliga förmågan uppfattas samt hur andra språkrelaterade förmågor uppfattas.
 • dyskalkyli – en beskrivning av hur räkneförmågan uppfattas samt hur andra räknerelaterade förmågor uppfattas.
 • språkstörning – en beskrivning av hur läs- och skrivförmåga uppfattas samt hur andra läs- och skrivrelaterade förmågor uppfattas.

Gå igenom alla frågor som ställs i ” Egen vårdbegäran - för utredning av språk-, räkne-, läs- och skrivförmåga” tillsammans med patienten. Skicka in dokumentet som en bilaga till remissen eller sammanfatta svaren i din remiss.

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka