Region Örebo county Region Örebo county
Search

En vård oberoende av hyrläkare

Region Örebro län arbetar för att vården ska bli oberoende av inhyrd personal. Vi gör det för att alla i Örebro län ska kunna få en god och trygg hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Örebro län.

Arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal är nödvändigt och kommer att ge många positiva effekter, både för dig som patient och för hälso- och sjukvården.

Framför allt handlar det om att skapa en tryggare vård med ökad kontinuitet, där du känner igen oss och vi dig.

Hjärta med text hyroberoende vård

Som invånare/patient kan du komma att märka av att vi inte anlitar hyrpersonal i samma utsträckning som tidigare. Till exempel kan väntetiderna tillfälligt bli något längre i delar av hälso- och sjukvården och det kan komma att krävas tillfälliga omprioriteringar.

Men på lite sikt finns tydliga fördelar. Vi får en stabil bemanning vilket gör att det blir enklare att planera, vi kan bli mer effektiva och tillgängliga. Vi får också en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och bättre förutsättningar att utveckla vården för dig i Örebro län.

Patientsäkerheten går först

Men patientsäkerheten går alltid först. Därför genomför vi kontinuerligt risk- och konsekvensbedömningar för att säkerställa att vi minskar hyrbemanningen på ett patientsäkert sätt.

 

Vi vill bli oberoende av hyrpersonal för att alla i invånare i vårt län ska få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden och för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

För patienterna: Vi vill öka kontinuiteten och patientsäkerheten för patienterna.

För medarbetarna: Vi vill säkerställa en långsiktigt god arbetsmiljö för medarbetare med en stabil bemanning där fler tar ansvar för helheten.

För ekonomin: Vi vill säkra en hållbar ekonomisk framtid för Region Örebro län. Att använda hyrpersonal är dyrt. Vi vill hellre lägga pengarna på vår egen verksamhet och möjliggöra satsningar på egna medarbetares utveckling.

När vi har en stabil och varaktig bemanning och klarar grunduppdraget med egna medarbetare har vi nått målet. Det betyder att vi endast hyr in bemanning vid tillfälliga vakanser och arbetstoppar. Vi vill att kostnaden för inhyrd personal maximalt ska uppgå till högst 2 procent av hälso- och sjukvårdens totala personalkostnader i Region Örebro län.

Arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal pågår i hela landet med stöd av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Från och med den 1 juni 2024 går Region Örebro län in i ett nytt nationellt avtal om hyrbemanning i hälso- och sjukvården. Samtliga 21 regioner ska följa avtalet som gäller i fyra år och ersätter tidigare avtal. Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning. Målet med avtalet är en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, en långsiktigt stabil bemanning och bättre förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.

 

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 8, 2024