Logo for the website Logo for the website

Omställningen till nära vård

För att klara de framtida utmaningarna behöver sjukhusen dela upp vård mellan sig. Grundtanken är att vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. Den specialiserade vården, som de flesta sällan behöver, sätter kompetens och erfarenhet framför närhet till sjukhuset.

De senaste decennierna har det skett stora förändringar i samhället och stora framsteg har gjorts inom hälso- och sjukvården.

Nya läkemedel, nya behandlingsmetoder och ny teknik har bidragit till att vi lever längre och mår bättre. Samtidigt ser vi stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället och olika geografiska områden. Detta ställer nya krav på vården och omsorgen, som behöver anpassas efter ändrade förutsättningar.   

Region Örebro län har tillsammans med länets kommuner påbörjat omställningen till nära vård, en satsning som syftar till att förändra hälso- sjukvården- och omsorgen i grunden.

Det finns ingen enkel och entydig definition för begreppet Nära vård. I den nationella utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) beskrivs Nära vård som en omställning av hela hälso- och sjukvården i Sverige – på lång sikt – utifrån de behov som finns och med effektiv resursfördelning, samordning och delaktighet som grund.

Nära vård är att betrakta som ett förhållningssätt, kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov, förutsättningar och preferenser så att hela livssituationen kan beaktas. Utredningen problematiserar även begreppen öppen- och slutenvård då delar av dagens traditionella sjukhusvård kanske i framtiden kommer att ske på andra platser, inte minst i patientens hemmiljö.

Omställningen som behöver göras kan beskrivas som en förflyttning enligt nedan: 

Från

Till

Fokus på organisation

Fokus på person och relation

Individen som passiv mottagare

Individen som aktiv medskapare

Isolerade vård och omsorgsinsatser

Samordning utifrån personens fokus

Reaktiv

Proaktiv och hälsofrämjande

 

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. Däremot behöver den primärvård som bedrivs av regioner och kommuner vara navet i den nära vården. En stark primärvård bidrar till jämlik hälsa och är den vårdnivå som har bäst förutsättningar att arbeta hälsofrämjande samt ta hand om patienter med långvariga och komplexa behov. Men primärvården behöver samspela med den specialiserade vården, både på och utanför sjukhusen, den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra aktörer som behövs utifrån patientens behov. För att resurser ska användas på bästa sätt och komma fler tillgodo, krävs också att personer kan ta större ansvar för sin egen hälsa.

Nära kan i sammanhanget betyda flera saker. Geografisk närhet, relationell närhet eller tillgänglighet.

Omställningen till en nära vård syftar till att bättre möta de behov av vård och omsorg som finns redan idag och de utmaningar som kommer med den samhällsutveckling vi ser framför oss med en ändrad ålderssammansättning i befolkningen.

Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige mycket goda medicinska resultat men vi ligger sämre till när det kommer till tillgänglighet och kontinuitet i vårdrelationer. Det finns också utmaningar avseende samordning av vård-och omsorgsinsatser och samverkan mellan olika vårdnivåer och huvudmän.

Vi behöver hitta nya vårdformer, i hela vårdkedjan, som möter invånarnas behov.

 

Omställningen till nära vård gör vi för länets alla invånare som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. Särskilt viktig är dock gruppen med långvariga och komplexa behov. Genom att vården anpassas utifrån både individens behov och de lokala förutsättningarna ges förutsättningar för en jämlik vård i Örebro län.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 20, 2021