Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utvecklingsplan och färdplansuppdrag - vi ställer om idag för att kunna ge vård imorgon

Region Örebro län växer och framtiden bjuder på många möjligheter men också nya behov och förväntningar. För att kunna möta utvecklingen, bemanna med rätt kompetens och skapa en långsiktigt hållbar ekonomi måste hälso- och sjukvården vara annorlunda imorgon jämfört med idag.

Region Örebro län logg på fönstret på en ambulans

Pågående och beslutade färdplansuppdrag

Om utvecklingsplanen beskriver det framtida önskade läget så beskriver färdplansuppdragen de aktiviteter som leder oss till det önskade läget.

Här kan du läsa mer om pågående och beslutade färdplansuppdrag.

Bakgrund och tidslinje  
- för arbetet med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård

Den 25 april 2024 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om hur primärvården i den norra länsdelen ska utvecklas framöver för att kunna tillgodose länsinvånarnas framtida vårdbehov.

Dagens tre vårdcentraler i Lindesbergs kommun blir nu en gemensam vårdcentral med mottagningar i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Storå.

Mer information finns att läsa i nyheten:

Beslut om primärvården i norr är klart

Som en del i arbetet med utvecklingsplaner och färdplaner ska en förstudie nu kartlägga bassängverksamheterna inom Region Örebro län. Syftet är att ta reda på olika patientgruppers medicinska behov av träning i bassäng.

Man ska även titta på den fysiska tillgängligheten i anslutning till bassängerna, exempelvis ramper, lyft, andra hjälpmedel och eventuell tillgång till anpassade omklädningsrum. Man ska också undersöka om träningen behöver ske genom regiondriven verksamhet och om det finns behov av samt alternativ till bassängträning utanför regionens lokaler/regi.

Förstudien omfattar alla bassänger inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdens, habiliteringens samt specialistvårdens fysioterapi. Vid bassängerna kan patienter träna efter bedömning/remiss alternativt under pågående behandling.

De tre färdplansuppdrag som är först ut och som just nu befinner sig på planeringsstadiet är:

 • Samarbetsområden, utbud och utbudspunkter inom primärvården. Med start i norr.
 • Hur det akuta kirurgiska patientflödet ska omhändertas inom länet.
 • Koncentration av psykiatriska heldygnsplatser samt ett förslag till specialistpsykiatriska omvårdnadsteam.

Alla färdplansuppdrag har en så kallad färdplansuppdragsägare. Varje uppdrag har också en arbetsgrupp eller liknande, med representanter från berörda verksamheter. De arbetar tillsammans med att ta fram en förstudie, innehållande risk- och konsekvensanalys, som sedan ska presenteras för hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp och därefter vidare till nämnden för beslut.

Först när det finns ett politiskt beslut vet vi hur arbetet framåt kommer att se ut.

I september fick alla verksamhetschefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att gå hem till sina verksamheter och se över vilka förändringar som är möjliga att göra för att förbättra ekonomin. Engagemanget i verksamheterna var och är fortsatt stort. 

Närmare 600 förslag till besparingar kom in till hälso- och sjukvårdsledningen. Förslag som beaktas i det fortsatta besparings- och utvecklingsarbetet. Några av de större förslagen finns med i det fortsatta arbetet med färdplansuppdrag. Annat är sådant som verksamheterna direkt kan börja jobba med för att hålla nere sina kostnader.

Den 19 oktober fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om inriktningen i hur hälso- och sjukvården ska utvecklas. Nu ska det konkretiseras hur vi når fram till den målbilden. 

Sex arbetsgrupper har fått i uppdrag att, utifrån utvecklingsplanen, ta fram färdplaner som omfattar slutenvård, öppenvård, specialistmottagningar, akut omhändertagande, operationsflödet samt stödfunktioner och övriga uppdrag kopplat till utvecklingsplanen.

Saker som måste falla på plats i färdplanerna är vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras, och inte minst i vilken ordning förändringarna ska ske. Det sker genom så kallade färdplansuppdrag. I det arbetet ska fakta tas fram, analyseras och konsekvensanalyser ska göras. Grupperna bemannas verksamhetsöverskridande för att inte tappa helhetsperspektivet.

Regioner och kommuner står inför stora utmaningar vad gäller den framtida kompetensförsörjningen. För att få balans och stabilitet krävs förändrade arbetssätt där vi måste våga förändra oss och se nytt. Med en ökande äldre befolkning och färre på arbetsmarknaden är det en förutsättning för att vi ska räcka till.

Förslagen i utvecklingsplanen ska alltså fortsätta utredas som färdplansuppdrag som sedan presenteras löpande för hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Färdplaner inom 6 områden

Arbetet med färdplaner sker inom 6 områden med följande färdplansuppdrag:

Slutenvård

 • Vårdplatser relativt förflyttning av operationsflöden.
 • Koncentration av psykiatriska heldygnsvårdplatser.
 • Mellanvårdsformer i samverkan med kommuner.

Öppenvård

 • Jämlik vård unga vuxna, psykos NP psykiatri.
 • Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam.
 • Samarbetsområden, utbud och utbudspunkter primärvård.

Specialistmottagningar

 • Koncentration av hela eller delar av specialistmottagningar till USÖ.

Akut omhändertagande

 • Akuta kirurgiska patientflödet.
 • Jourverksamhet primärvård.

Operationsflödet

 • Öka elektiva och akuta högspecialiserade ingrepp på USÖ.
 • Minska elektiva ej högspecialiserade ingrepp på USÖ.
 • Öka elaktiva ingrepp på Karlskoga lasarett.
 • Öka elaktiva ingrepp på Lindesbergs lasarett.
 • Avveckla akuta kirurgiska ingrepp på Lindesbergs lasarett.

Stödfunktioner och övriga uppdrag kopplat till utvecklingsplanen

 • Nivåstrukturering intensivvård.
 • Sjuktransporter.
 • Servicenivå röntgensjukhus.
 • Servicenivå laboratorieverksamhet sjukhus.
 • Genomlysning av hälso- och sjukvårdens bassängverksamhet.

Den 19 oktober 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden:

 • att ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljerade färdplaner med utvecklingsplanen som utgångspunkt och återkomma till nämnden för beslut,
 • att ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att minska kostnaderna för administration i centrala staber och verksamhetsområden med 10 procent,
 • att färdplanerna ska innehålla konsekvensbeskrivningar ur olika perspektiv samt beskriva för- och nackdelar med föreslagna förändringar,
 • att i tillämpliga fall ha dialog med patientföreningar, samt
 • att i kommande omarbetning av utvecklingsplanen beskriva hur målbilden att göra vårdcentralerna till den självklara basen dit invånare vänder sig ska nås.

I verksamhetsplanen för 2024 framgår att det finns behov av en samlad plan för hur Region Örebro län ska utveckla länets hälso- och sjukvård. Ett förslag till utvecklingsplan togs fram, som ska gälla för all vård som Region Örebro län bedriver i egen regi. Planen kommer under 2024 att fördjupas ytterligare och konkretiseras i färdplaner.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen står inför flera stora utmaningar, framför allt vad gäller ekonomi och kompetensförsörjning. För att kunna klara sitt uppdrag behöver det därför ske omfattande förändringar inom hälso- och sjukvården, både när det gäller arbetssätt och struktur. Utvecklingsplan anger ram och inriktning för dessa förändringar.

Utvecklingsplan för hälso- och sjukvården (2023-10-19)

Regiondirektör och förvaltningschefer fattar beslut om en rad akuta kostnadsminskande åtgärder:

 • Generellt anställningsstopp inom hela Region Örebro län. Avsteg från anställningsstopp kan beslutas för anställningar som direkt minskar kostnaderna för hyrpersonal, sjuksköterskor för vårdavdelningsarbete samt AT-, BT- och ST-läkare.
 • Investeringar ska skjutas på framtiden. Samtliga nyinvesteringar ska övervägas om de kan skjutas framåt i tiden.
 • Utbildningar ska genomföras med stor återhållsamhet. Endast utbildningar som är verksamhetskritiska ska genomföras.
 • Endast verksamhetskritiska nationella konferenser och resor beviljas. Deltagande i internationella konferenser och resor beviljas ej. Internationella konferenser och resor som finansieras externt undantages. 

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 29, 2024