Region Örebo county Region Örebo county
Search

Koncentration i vården

För att klara av de framtida utmaningarna behöver sjukhusen i länet dela upp vården mellan sig. Grundtanken är att den vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. Den specialiserade vården, som de flesta patienter sällan behöver, sätter kompetens och erfarenhet framför närhet till sjukhuset.

Förändringen, som har pågått under en längre tid, beror på att kraven på kvalitet ökar och att behovet av vård blir större, samtidigt som det är brist på många yrkesgrupper inom vården, inte minst specialister. Att koncentrera vård handlar om att använda länets resurser på bästa sätt för att hålla en god kvalitet och öka tillgängligheten.

Varje sjukhus har sina specialområden

Allt mer av vården styrs och planeras medvetet mellan sjukhusen. Genom denna samordning kan specialistkompetenser, lokaler och utrustning användas mer effektivt. Sjukhusen får därmed successivt olika profiler där verksamheterna samordnas för att resurserna ska utnyttjas effektivt.

Redan i dag finns all cancervård och avancerad hjärtsjukvård samt traumasjukvård på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. På Karlskoga lasarett finns Sveriges första venösa centrum som bland annat utför alla operationer av åderbråck i länet. I Karlskoga har man också byggt upp en välfungerande axelkirurgi för hela länet. I Lindesberg har man specialiserat sig på operationer av knä- och höftleder och genomför alla galloperationer i länet.

När sjukhusen delar upp sysslorna mellan sig frigörs resurser och det blir lättare att ta emot fler patienter. Förutsättningarna ökar för att vården ska bli mer tillgänglig för invånarna i Örebro län.

Att koncentrera specialistsjukvården främjar dessutom forskning som både bidrar till medicinsk utveckling och underlättar rekrytering av vårdpersonal. 

Den här utvecklingen ser likadan ut i övriga Sverige och i stora delar av Europa.

Fråga: Varför kan inte ”vanliga operationer” göras vid alla våra sjukhus?

Svar: Det handlar om att träning ger färdighet. För att till exempel en kirurg (eller annan yrkesgrupp) ska bli riktigt bra på en arbetsuppgift krävs att man får göra uppgiften ofta och får stor erfarenhet. Örebro län är relativt litet och det finns inte tillräckligt många patienter för att alla operationer ska kunna utföras på allra bästa sätt på alla sjukhus.

Fråga: Men varför gör vi det här just nu?

Svar: Den koncentration och nivåstrukturering som pågår nu hänger samman med behovet av att  använda sällsynta specialistkompetenser så att de kommer alla patienter till gagn och för att resurserna ska räcka till när patienterna blir fler. Men det är inget nytt egentligen. Redan tidigare har exempelvis venösa sjukdomar och axelkirurgi koncentrerats till Karlskoga, obesitas- och knäledsoperationer till Lindesberg och avancerad cancerkirurgi och enbart funnits vid USÖ i vår region, och viss avancerad vård, såsom exempelvis svåra brännskador och hjärttransplantationer, har man redan tidigare till och med fått åka till andra sjukhus i landet för att få.

Fråga: Men förr har det ju fungerat utan koncentration, varför gör det inte det längre?

Svar: Det hänger ihop med den otroligt snabba utvecklingen inom vården, som gör att det är väldigt svårt att hänga med i allt nytt på alla områden. Vi går mot en ökad specialisering  att vi inte längre kan erbjuda precis allt överallt, vi behöver dela uppdrag och kompetens mellan sjukhusen för att räcka till. Idag kan vi hjälpa patienterna så otroligt mycket mera än för bara ett tiotal år sedan, men det kräver specialistkompetens och erfarenhet att kunna ge den vården.  

Fråga: Är det här något som sker på andra håll också?

Svar: Ja, koncentration av vård och nivåstruktureringen sker båda nationellt och internationellt.

Fråga: Hur ska våra patienter veta vilket sjukhus de ska vända sig till då, om inte allt kan göras överallt?

Svar: När gäller den planerade vården som är koncentrerad, söker patienten ofta först vid sin vårdcentral eller sjukhusmottagning som sedan remitterar patienten till det ställe där just den vård som behövs finns. När patienten söker akut så kommer den att hänvisas till rätt ställe när den kontaktar vården eller 1177.

Fråga: Hur kan koncentrationen vara bra för forskningen?

Svar: När vård koncentreras blir patientunderlaget för den diagnosen/vården större vid det sjukhus där vården utförs, vilket gör att man får ett bra underlag för forskning. Det ser vi inte minst vid Lindesbergs lasarett som har en framstående forskning kring ledproteser sedan man koncentrerade den delen av ortopedin dit.

Fråga: Men forskning, varför måste vi ägna oss åt det i vår region?

Svar: Som universitetsregion har vi uppdraget att bedriva forskning för att utveckla vården. Möjligheten till forskning underlättar även för oss att rekrytera och behålla nyckelkompetenser vid alla våra tre sjukhus.

Fråga: Hur hänger koncentrationen ihop med allt prat om att vården ska komma närmare patienterna?

Svar: Just genom att koncentrera den vård som patienterna kanske bara behöver någon enstaka gång i livet, och flytta den till färre platser, kan vi använda våra samlade resurser mer optimalt för att ta hand om de patienter som behöver vård ofta och på närmare håll.  Kompetenser och resurser räcker inte till för att göra allt överallt, och då är det rimligare att den vård som man behöver ofta ska finnas nära, och att det kan vara värt att få åka lite längre för att få specialisthjälp någon enstaka gång i livet.

Fråga: Men om allt koncentreras till större sjukhus, vad innebär det för de mindre sjukhusen, kommer de att finnas kvar?

Svar: Vi kommer att behöva alla länets sjukhus även framöver eftersom behovet av vård ökar i samhället i och med att vi kan göra mer för många fler. Att koncentrera vård innebär inte heller per automatik att det är till de stora sjukhusen som koncentrationen sker. Hos oss har vi till exempel ett venöst centrum på Karlskoga lasarett, och till Lindesberg är sedan länge höft- och knäproteskirurgi koncentrerad.

Fråga: Hur kan det vara jämlikt att en person i till exempel Lindesberg får längre till vården än den haft tidigare?

Svar: Det är jämlikt att det inte ska ha någon betydelse var du bor för att få den absolut bästa vården. Då är de extra milen av mindre betydelse.

Fråga: Hur kan det här leda till kortare väntetider?

Svar: Koncentration och specialisering innebär att man kan utarbeta arbetssätt och flöden som är effektiva och därigenom kan hjälpa fler patienter.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 20, 2023