Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Hälso- och sjukvården arbetar på olika sätt för att utjämna dessa skillnader. 

Visionen med kunskapsstyrning

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.

Samarbete på tre nivåer

Sveriges regioner arbetar med kunskapsstyrning på tre nivåer:

  • Nationell nivå
  • Sjukvårdsregional nivå
  • Lokal nivå

På den lokala nivån ska Region Örebro läns hälso- och sjukvård tillsammans med länets kommuner införa kunskapsstöden i vardagen. Vi ska följa upp våra medicinska resultat och använda dem som utgångspunkt för utveckling och förbättring av vården. Här tar vi även tillvara på erfarenheter från patient- och närståenderepresentanter.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 2, 2023