Logo for the website Logo for the website

2020-01-08 Närsjukvårdsområde norr

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-08 13:13

Ärendet gäller en patient som vid fyra tillfällen sökt vårdcentral under sommaren – hösten 2018, på grund av andfåddhet. Ingen utredning vidtogs för att förklara patientens symptom. Sedermera uppdagades att patienten led av så kallad lungfibros.

Konsekvenser

Den försenade utredningen innebar att information och behandling fördröjdes, men bedöms inte i sig ha orsakat någon skada för patienten ifråga.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar
Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 11, 2021