Logo for the website Logo for the website

2020-07-01 Barn- och ungdomspsykiatri, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 10:50

Patienten som var kliniskt deprimerad har under ett narkotikarus hoppat från tredje våningen i ett trapphus, rakt ner i källaren. Händelsen gav emellertid inte några livshotande skador. Efter ett initialt omhändertagande på kirurgkliniken blev patienten frivilligt inlagd på BUP:s vårdavdelning. Den berörda patienten hade sedan ett år tillbaka haft öppenvårdskontakt med BUP där hen deltagit i gruppbehandling för depression. Trots att patienten vid den inledande kontakten berättat att hen provat cannabis hade inga drogprover tagits på patienten.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar att hade drogtester tagits hade man eventuellt kunnat förhindra den inträffade händelsen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2020-12-16, diarienummer 3.1.1-25362/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet utan vidare åtgärd.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021