Logo for the website Logo for the website

2020-09-04 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 11:22

Patient vars tillstånd försämrats när läkemedelsrecept inte förnyades.

Internutredning

Internutredningen visar att händelsen bland annat berodde på brist på läkartider, samt att patientens försämrade mående är direkt kopplat till den av misstag avbrutna läkemedelsbehandlingen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-02-02, diarienummer 3.1.1-41597/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021