Logo for the website Logo for the website

2020-10-07 Vårdcentral, norra länsdelen

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 11:45

Ärendet gäller en patient med bland annat KOL som söker vårdcentralen i april 2020 på grund av feber och hosta. Patienten uppfattas som försämrad i sin KOL-sjukdom och erhåller antibiotika. Patienten åerkommer till sin vårdcentral i slutet av september med uttalade andningsbesvär och låt syrgasmättnad på luftandning. Trots detta anmodas patienten ta sig till akutmottagning med egen bil.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av göra adekvata bedömningar av transportbehov. I detta fall kommer en rutin för när vilket transportmedel ska användas att upprättas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021