Logo for the website Logo for the website

2020-10-20 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 13:45

Patient som kort efter utskrivning återkommer till psykiatrisk akutmottagning efter suicidförsök.

Internutredning

Internutredningen har visat på brister vid hantering av rutiner kring tvångsvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2020-12-21, diarienummer 3.1.1-50675/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021