Logo for the website Logo for the website

2020-10-23 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 13:52

Ärendet gäller en patient med långvarig kontakt med psykiatrin som tagit livet av sig.

Internutredning

Internutredningen har visat på brister i uppföljning och handläggning av patient inom öppenvårdspsykiatrin.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-02-02, diarienummer 3.1.1-53163/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021