Logo for the website Logo for the website

2020-12-09 Närsjukvårdsområde väster

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-15 11:21

En patient söker vårdcentral p g a svart smärtande tå efter ett tidigare mindre trauma mot den. Man misstänker gangrän till följd av kritisk ischemi (syrebrist) kopplat till patientens multisjuklighet och patienten remitteras till akutmottagningen. Bedömning önskades utifrån misstänkt syrebrist i foten. I stället uteslöts fraktur och patienten skickades hem med uppföljning via ortopeden.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Översyn av rutiner vid remissmottagande på akutmottagningen har gjorts och utbildningsinsatser är genomförda. Patienten omhändertogs skyndsamt då vårdcentralen noterade akutmottagningens handläggning och patienten fick hjälp nästföljande dag och opererades senare för trånga blodkärl i underbenet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021