Logo for the website Logo for the website

2020-04-29 Närsjukvårdsområde väster

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-13 08:56

I samband med inneliggande vård p g a försämrad hjärtsvikt ramlar en patient inne på toaletten och bryter benet. I efterförloppet avlider patienten.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Åtgärder för att stärka kunskap kring fallrisk och bedömning kommer genomföras, liksom översyn av personaltäthet för att öka möjligheterna att stötta patienter i behov av extra tillsyn/övervakning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 13, 2021