Logo for the website Logo for the website

2021-06-04 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-06-08 07:44

Patient som vårdades inom psykiatrin med hjälp av LPT (tvångsvård) på grund av misstänkt akut psykos. Efter några dagars vårdtid försämrades patientens somatiska tillstånd och patienten fick till slut hjärtstopp. Akutteam tillkallades men patientens liv gick inte att rädda.

Internutredning 

Internutredningen har påvisat brister i HLR-kunskap hos personalen och otydlighet i kommunikationen mellan läkare och avdelningspersonal.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen enligt Lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-12-23, diarienummer 3.1.1-22884/2021

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Monday, December 27, 2021