Logo for the website Logo for the website

2022-01-24 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-24 09:05

Förmodat suicid.

Internutredning

Internutredningen visar på brister gällande följsamhet till rutiner för suicidnära patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2022-11-23, diarienummer 3.1.1-03887/2022

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 24, 2022