Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ekonomiska läget i Region Örebro län

En fortsatt hög inflation och minskade bidrag ger svåra ekonomiska förutsättningar för Sveriges regioner. Region Örebro län är inget undantag.

Det ekonomiska läget för Region Örebro län är mycket allvarligt. De två största orsakerna är minskade statsbidrag och hög inflation. Inflationen påverkar i princip alla kostnader. 

Region Örebro län beräknade ett underskott på drygt en miljard kronor för 2023, men tack vare att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i december justerade skatteunderlagsprognosen stärktes resultatet med 88 miljoner kronor och därmed blir underskottet 909 miljoner kronor. Ett stort underskott som sätter regionen i ett fortsatt svårt ekonomiskt läge för år 2024.

Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport

Här kan du ta del av organisationens Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport, som ger en bild av regioners och kommuners ekonomi de närmaste åren.

Ekonomirapporten (skr.se)

Inflationen har ändrat förutsättningarna rejält och på kort tid. Det handlar om stora prisökningar på varor, som till exempel drivmedel, och kraftigt ökade pensionskostnader.

Åtgärder för att spara pengar

För att få en ekonomi i balans genomför nu Region Örebro län flera olika åtgärder som ska ge besparingar på totalt 628 miljoner kronor för år 2024. 

Den 21 juni 2023 beslutade regionfullmäktige om en skattehöjning på 75 öre, en avgiftshöjning på 10 procent samt kostnadsreduceringar i regionens verksamheter. Avgiftshöjningen kommer till exempel innebära höjda patientavgifter och höjda biljettpriser inom kollektivtrafiken. Varje förvaltning arbetar nu med planer för att genomföra de åtgärder som krävs för att klara kostnadsreduceringarna och nå upp till besparingskravet.

Den 15 september 2023 fattade samtliga förvaltningschefer beslut om bland annat anställningsstopp för personal, inköpsstopp och stor återhållsamhet kring utbildningar, konferenser och resor.

Förutom besparingar i samtliga verksamheter kommer verksamheterna även behöva effektivisera processer och arbetssätt, till exempel genom ökat samarbete och med hjälp av digitalisering.

Prognos framåt

Även om målet är att klara besparingskraven för 2024 väntar en ytterst besvärlig och allvarlig ekonomisk situation under året.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024