Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Logopedi och foniatri Universitetssjukhuset Örebro

Vi utreder och behandlar personer med svårigheter som påverkar röst, tal, språk, läs- och skrivförmåga, räkneförmåga, kommunikation och sväljning.

Våra patientgrupper är barn, ungdomar och vuxna med:
- Dyskalkyli
- Dyslexi
- Andningsproblematik (till exempel EILO)
- Rehabilitering efter kirurgi och strålbehandling vid huvud- och halscancer (cancer i munhåla, svalg, struphuvud). Inkluderar rehabilitering vid laryngektomi.
- Röststörningar
- Selektiv mutism/talängslan
- Stamning
- Sväljningssvårigheter
- Tal- och språkstörning
- Talavvikelse i samband med läpp-, käk- och gomspalt (LKG).

Föreläsning - språklig stimulans till barn i förskoleåldern

Till er som har barn i kö för logopedkontakt kring försenad tal- och språkutveckling erbjuder vi en digital föreläsning med information om språkutveckling och språkstimulans. Vi önskar att ni tittar på föreläsningen samt på filmen ”Hitta språket”. Läs gärna även vår broschyr:

Vi hoppas att ni med hjälp av detta får tips och råd kring hur ni kan stötta ert barn i hemmet i väntan på ert första logopedbesök.

Under föreläsningen presenterar vi våra föräldrautbildningar (AKKtiv och TAKK). Om ni är intresserade av att gå en föräldrautbildning ring oss på 019-602 18 84. Tala in barnets namn, personnummer och vilken kurs ni vill gå.

Telefonnummer

019-602 18 84

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Entré H, hiss H3, våning 2
Entré

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Interaktiv karta över USÖ - här kan du söka efter den mottagning, avdelning eller enhet du ska till. 

Remiss och egen vårdbegäran

Remisskrav

Remiss krävs för dig som är under 18 år och söker för dessa besvär:

 • Dyskalkyli - BVC eller skolhälsovård kan skriva remiss.
 • Dyslexi – BVC eller skolhälsovård kan skriva remiss.
 • Sväljsvårigheter – BVC eller vårdcentral kan skriva remiss.
 • Tal- och språkstörning – BVC, skolhälsovård eller annan specialiserad vård kan skriva remiss.

Remiss krävs oavsett ålder om du söker för dessa besvär:

 • Rehabilitering efter kirurgi och strålbehandling vid huvud- och halscancer.
 • Talavvikelse i samband med läpp-, käk- och gomspalt (LKG).

Egen vårdbegäran

Du kan söka till oss genom att göra en egen vårdbegäran, men vid vissa besvär krävs en remiss från vårdgivare (se rubrik remisskrav). Egen vårdbegäran kan du göra för följande besvär.

Oavsett ålder:

 • Andningsproblematik (till exempel EILO)
 • Röststörning
 • Selektiv mutism/talängslan
 • Stamning

Du som är över 18 år:

 • Dyskalkyli
 • Dyslexi
 • Sväljningssvårigheter
 • Tal- och språkstörning

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Om du gör en egen vårdbegäran för barn under 13 år gör du det som ombud. På 1177.se finns information om att göra sina barns vårdärenden. 

Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Oavsett om du sökt med egen vårdbegäran eller remiss får du en bekräftelse när vi har tagit emot den.

Information om remisskriterier och remissunderlag hittar du på vår vårdgivarwebb.

Om du har frågor om hur du skickar remiss och lämnar remissunderlag kan du kontakta oss.

 

För remisser vid misstanke om dyslexi, dyskalkyli eller tal- språkstörning finns särskild information om vem som kan skicka remiss och vad remissen ska innehålla. 

Remiss för förskolebarn kan skickas från BVC eller skolhälsovård (gäller utredning av tal- och språkstörning). 

Remissen ska skrivas av person som har journalföringsplikt (läkare, skolsköterska, logoped, psykolog).

Endast komplett remiss tas emot för bedömning och planering. Om remisskriterierna inte uppfylls eller om remissen inte är komplett kommer den att återsändas.

Om det även finns misstanke om neuropsykiatrisk problematik bör remiss också skickas till BUV. De remisser som skickas samtidigt (inom 3 månader) kommer att erbjudas samordnade utredningar på BUV och logopedmottagningarna i länet.

Nedan finns ytterligare information om remisskriterier och remissens innehåll för de respektive tillstånden.

Dyslexi

Vi tar emot remisser med frågeställning dyslexi från och med vårterminen skolår 2.

Observera att innan remiss skickas för en elev som går skolår 2 till och med 6 skall eleven ha fått intensiv avkodningsträning där man arbetat enligt ljudmetoden (koppla samman fonem och grafem). Exempelvis 3-5 dagar/vecka i 6-8 veckor. Insatserna ska ha utvärderats, om det inte finns en förväntad effekt kan en remiss skickas.

Dyskalkyli

Vi tar emot remisser med frågeställning dyskalkyli från och med skolår 4.

Innan remiss skickas för utredning av dyskalkyli skall eleven ha fått riktade insatser som har utvärderats. Om det inte finns en förväntad effekt kan en remiss skickas.

Remissens delar

Vid frågeställning dyslexi/dyskalkyli där ingen misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning

Vid frågeställning dyslexi/dyskalkyli där misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Psykologbedömning

Innehållet i remissens delar

Remissen skall innehålla:

 • Elevens namn och personnummer
 • Remissdatum
 • Tydlig frågeställning och remissens syfte
 • Remittentens namn och underskrift samt adress för remissvar

Medicinsk sammanfattning skall innehålla:

 • Sammanfattning av relevant information från BVC- och skolhälsovårdsjournal. (Observera att det är en sammanfattning som efterfrågas, ej kopior på fullständiga journaler).
 • Inom elevhälsan avgörs om det finns behov av att göra en skolläkarbedömning.

Sammanfattning eller bedömning skall ge information om:

 • Anamnestiska uppgifter om tidig språkutveckling och den tidiga läs- och skrivinlärningen. För dyskalkyli även uppgifter om den tidiga räkneutvecklingen.
 • Anamnestiska uppgifter om ärftlighet för språk-, läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter i skolan. För dyskalkyli även uppgifter om räknesvårigheter.
 • Information om hälsa, mående, social situation.
 • Information om hörsel och syn. Om man misstänker att det finns en hörsel- eller synnedsättning skall detta utredas innan remiss skickas.
 • Information om tidigare, pågående eller planerade utredningar kring förmågor som är relevant för språk-, läs- och skrivförmågan. För dyskalkyli även uppgifter om utredningar kring räkneförmågan. Eventuella diagnoser som är ställda. Uppgift om vårdnadshavare godkänner att logoped tar del av journalanteckning eller kontakt med berörd instans.
 • Sammanfattningens datum, samt skolsköterskans/skolläkarens namn och kontaktuppgifter.

Specialpedagogisk bedömning skall innehålla:

 • Den senast gjorda bedömningen/kartläggningen kan användas. Om situationen är tydligt förändrad bör en förnyad bedömning eller komplettering göras. Ingen testning behöver vara gjord men om det gjorts vill vi ta del av resultatet.
 • Den pedagogiska kartläggningen utformas utifrån skolans egna rutiner.

Checklista inför logopedutredning
Fyll i hela dokumentet, skriv ut och skicka tillsammans med den övriga remissen.

Länk till checklista inför logopedutredning.

Psykologbedömning skall innehålla

 • Ställningstagande till begåvningsnivå. I de fall där det är aktuellt även testresultat.
 • Ställningstagande till om barnet/ungdomen behöver utredas för neuropsykiatriska svårigheter.

Det går att skicka remiss både för svårigheter att uttrycka sig och/eller att förstå det som sägs.

Vi tar emot remisser med frågeställning språkstörning i alla åldrar, men om barnet tidigare har gjort en språkutredning hos logoped, till exempel under förskoleåren, gör vi en ny bedömning tidigast under våren när barnet går skolår 2. En förnyad bedömning kan göras i de fall då språket verkar ha förändrats och den tidigare bedömningen inte längre bedöms vara aktuell.

Remissens delar

Vid frågeställning språkstörning där ingen misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning

Vid frågeställning språkstörning där misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller låg begåvning finns skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Psykologbedömning

Vid frågeställning enbart uttalssvårigheter skall remissen innehålla:

 • Remiss med beskrivning av talet och hur vardagen påverkas

Vid remiss för förnyad bedömning skall remissen innehålla:

 • Remiss med information om hur språket/kommunikationen verkar ha förändrats sedan föregående bedömning och varför en förnyad bedömning behövs.
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Tidigare logopedutlåtande (behöver bara skickas in om den tidigare utredningen gjorts på annan ort)

Vid remiss för förnyad bedömning inför ansökan till Riksgymnasiet Örebro skall remissen innehålla:

 • Remiss
 • Specialpedagogisk bedömning
 • Checklista inför logopedutredning
 • Medicinsk sammanfattning
 • Tidigare logopedutlåtande (behöver bara skickas in om den tidigare utredningen gjorts på annan ort)

Innehållet i remissens delar

Remissen skall innehålla:

 • Elevens namn och personnummer
 • Remissdatum
 • Tydlig frågeställning och remissens syfte
 • Remittentens namn och underskrift samt adress för remissvar

Medicinsk sammanfattning skall innehålla:

 • Sammanfattning av relevant information från BVC- och skolhälsovårdsjournal. (Observera att det är en sammanfattning som efterfrågas, ej kopior på fullständiga journaler).
 • Inom elevhälsan avgörs om det finns behov av att göra en skolläkarbedömning.

Sammanfattning eller bedömning skall ge information om:

 • Anamnestiska uppgifter om tidig språkutveckling och den tidiga läs- och skrivinlärningen
 • Anamnestiska uppgifter om ärftlighet för språk-, läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter i skolan.
 • Information om hälsa, mående, social situation
 • Information om hörsel och syn. Om man misstänker att det finns en hörsel- eller synnedsättning skall detta utredas innan remiss skickas.
 • Information om tidigare, pågående eller planerade utredningar kring förmågor som är relevant för språk-, läs- och skrivförmågan. Eventuella diagnoser som är ställda. Uppgift om vårdnadshavare godkänner att logoped tar del av journalanteckning eller kontakt med berörd instans.
 • Sammanfattningens datum, samt skolsköterskans/skolläkarens namn och kontaktuppgifter.

Specialpedagogisk bedömning skall innehålla

 • Den senast gjorda bedömningen/kartläggningen kan användas. Om situationen är tydligt förändrad bör en förnyad bedömning eller komplettering göras. Ingen testning behöver vara gjord men om det gjorts vill vi ta del av resultatet.
 • Den pedagogiska kartläggningen utformas utifrån skolans egna rutiner.

Checklista inför logopedutredning
Fyll i hela dokumentet, skriv ut och skicka tillsammans med den övriga remissen. Länk till checklista inför logopedutredning.

Psykologbedömning skall innehålla

 • Ställningstagande till begåvningsnivå. I de fall där det är aktuellt även testresultat.
 • Ställningstagande till om barnet/ungdomen behöver utredas för neuropsykiatriska svårigheter.

Remissen skall innehålla information om vad som föranleder att remissen skickas, samt vid utredning av:

 • dyslexi – en beskrivning av hur den språkliga förmågan uppfattas samt hur andra språkrelaterade förmågor uppfattas.
 • dyskalkyli – en beskrivning av hur räkneförmågan uppfattas samt hur andra räknerelaterade förmågor uppfattas.
 • språkstörning – en beskrivning av hur läs- och skrivförmåga uppfattas samt hur andra läs- och skrivrelaterade förmågor uppfattas.

Gå igenom alla frågor som ställs i ” Egen vårdbegäran - för utredning av språk-, räkne-, läs- och skrivförmåga” tillsammans med patienten. Skicka in dokumentet som en bilaga till remissen eller sammanfatta svaren i din remiss.

Med anledning av covid-19

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 ber vi dig avboka ditt besök eller ringa mottagningen för att rådgöra. 

Vuxna medföljare som inte är fullvaccinerade mot covid-19 måste hålla avstånd till andra personer. Särskilt viktigt är det att undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Var noga med att hålla dina händer rena!

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

När man gör kunskapsprovet för körkort har alla möjlighet att få frågorna upplästa med hjälp av talsyntes.

Om du har behov av att få förlängd provtid eller göra ett muntligt prov behöver du ansöka hos Trafikverket om att få göra ett anpassat kunskapsprov. Vid din ansökan om anpassat kunskapsprov behöver du ett intyg som säger att du behöver dessa anpassningar. Om du har gjort en logopedutredning kan du använda logopedutlåtandet som intyg men det måste vara tydligt skrivet i utlåtandet att du har behov av anpassat kunskapsprov för körkort.

Om du behöver ett nytt intyg för att få anpassat kunskapsprov och har gjort en utredning hos oss tidigare kan du kontakta oss via 1177 eller via telefon. Intyg utfärdas mot avgift.

Om du går i skolan brukar specialpedagogerna kunna skriva intyg för anpassat kunskapsprov. Om du har gjort en utredning på annan ort via Fritt vårdval hänvisar vi dig dit för intyg.

Information och ansökningsblanketter finns på Trafikverkets hemsida. 

Du som har dyslexi gör samma högskoleprov som andra, men har rätt att ansöka om anpassat högskoleprov, vilket innebär att du får 50 procent förlängd provtid.

För att ansöka om anpassat högskoleprov behöver du skicka in ett intyg på att du har dyslexi. Intyg kan skrivas av logoped eller en annan intygsskrivare som universitets- och högskolerådet har godkänt. Intyg utfärdas mot avgift.

Om du har ett intyg eller utlåtande från en logopedutredning som är gjord under skolår 5 eller senare och där diagnoskod F81.0 eller F81.3 finns med, gäller utlåtandet som intyg vid ansökan om anpassat högskoleprov.

Om du har gjort en dyslexiutredning hos en logoped och fått diagnos dyslexi innan skolår 5 behöver du ha ett nytt intyg. Hos logoped kan du göra en uppföljande bedömning med förnyat intyg. Intyg utfärdas mot avgift. Det är kortare väntetid till en uppföljande bedömning. Du kan få kontakt med logopedmottagningen via remiss eller egen vårdbegäran. Om du har gjort din tidigare utredning på annan ort ska du också skicka med en kopia på utlåtandet från den utredningen.

Om du inte har någon logopedutredning sedan tidigare, görs en hel utredning. Väntetiden är då densamma som för andra som väntar på en dyslexiutredning.

Läs mer information om högskoleprovet på studera.nu

Behöver du hjälpmedel för att kommunicera, läsa eller skriva så kan vi hjälpa dig. Ta kontakt med oss.

Har du gjort en utredning på en annan logopedmottagning behöver du bifoga utlåtande med testresultat med din remiss/egen vårdbegäran. Vi kan förskriva hjälpmedel som du behöver till privat bruk. Observera att logopeden inte förskriver hjälpmedel som behövs i skolan eller för att göra skolrelaterat arbete, i studier eller för att utföra ditt arbete, dessa hjälpmedel är det skola och arbetsgivare som ansvarar för.

Funka forum

Du kan också besöka Funka forum som är en verksamhet där man kan få tips om strategier och prova olika appar och program som kan underlätta kommunikation, läs- och skrivförmåga. Du kan också få hjälp att göra inställningar på din telefon/platta. Du behöver inte ha någon remiss hit, du behöver inte heller ha gjort någon utredning eller fått en diagnos för att få komma. Du behöver inte boka tid och besöket är helt gratis. 

Funka forum

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK

Alternativ och Kompletterande Kommunikation är hjälpmedel och förhållningssätt som ger stöd när talat språk inte räcker till för att vi ska förstå varandra.

Här kan du läsa mer om alternativ och kompletterande kommunikation.

Personer som har en grav generell språkstörning har möjlighet att söka gymnasieutbildning på Riksgymnasiet Örebro. Här finns kunskap om språkstörning och anpassat stöd ges genom hela utbildningen. Man har möjlighet att välja mellan många olika utbildningsprogram. Mer information finns på riksgymnasiets hemsida.

Vid ansökan till riksgymnasiet skall eleven kunna visa en aktuell logopedbedömning. Om elevens logopedutredning är äldre än två år behöver den förnyas. För att få en förnyad logopedutredning behöver en remiss från elevhälsan skicks in till oss senast i september det år eleven går i 9:an.

Projekt låna logoped

Utvecklingsarbete om arbetet för barn och ungdomar med misstänkt dyslexi, dyskalkyli och språkstörning i Region Örebro län.
Läs mer om arbetet och rapporten

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka