Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

HTA-enheten

Health Technology Assessment (HTA) innebär systematisk kartläggning av den vetenskapliga litteraturen för en metod eller insats i hälso- och sjukvården. Det inbegriper både nytta och risk för patienten samt en etisk och hälsoekonomisk analys.

HTA-enheten i Region Örebro län kallas Camtö vilket är en förkortning av Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro. Health Technology Assessment (HTA) innebär systematisk kartläggning av den vetenskapliga litteraturen för en metod eller insats i hälso- och sjukvården. Det inbegriper både nytta och risk för patienten samt en etisk och hälsoekonomisk analys.

Har du en fråga som du vill att vi gör en systematisk kartläggning av är du välkommen att kontakta oss!

Arbetsgång på Camtö

Så snart vi fått in din fråga utses en ansvarig projektledare som kontaktar dig. Det är angeläget att träffas och tillsammans diskutera frågeställningen så att det blir helt klart för bägge parter vad som ska utvärderas. Det är också en stor fördel om man på ett tidigt stadium kopplar in de bibliotekarier som ska göra litteratursökningen. 

Vartefter planeringen av arbetet fortskrider brukar bilden av evidensläget att klarna något. Det är viktigt att utesluta att en HTA-rapport kring samma tema inte är publicerad nyligen av en annan HTA-enhet, i Sverige eller utomlands, så dubbelarbete säkert undviks. 
Om frågan inte varit aktuellt för HTA-kartläggning under de senaste åren blir nästa steg att avgöra vilken form av kartläggning som behövs för att frågeställaren ska få ett tillräckligt beslutsunderlag. 

Sedan slutet av 2017 är Camtös kartläggningar av två slag:

  1. Systematiska översikter (SR) Urval, kvalitetsgranskning och syntes baseras på originalstudier. HTA-projektet tar åtminstone 6-12 månader att färdigställa.
  2. Snabböversikter (rapid review eller rapid response) Urval och sammanställning baseras på publicerade systematiska översikter.

Målsättningen är att kunna ge ett första besked inom 3 månader.
Om snabböversikten inte bedöms ge tillräckligt gott underlag får den kompletteras med en vanlig systematisk översikt. I många fall bedöms dock en snabböversikt utgöra ett tillräckligt gott underlag inför olika beslut.

Under arbetets gång är det angeläget att frågeställaren är underrättad om hur arbetet fortskrider. När projektet är klart kallas till ett möte med berörda parter för att diskutera resultaten.  

Kvalitetsgranskning av rapporten görs både internt och externt innan den publiceras på Camtös hemsida.

Vilka arbetar på Camtö? (länk)

Vårt arbetssätt

Ett HTA-projekt utförs enligt en strikt arbetsmetodik. Det inleds med en noggrann avgränsning av frågeställningen. Ett ”PICO” (Population, Intervention, Comparison och Outcome) formuleras för att tydligt definiera vilka delar som bygger upp frågeställningen. Därefter vidtar en omfattande litteratursökning som görs med hjälp av informationsspecialister för att den ska vara transparent och reproducerbar.

Endast de vetenskapliga arbeten som bedöms fullt relevanta för frågeställningen går vidare till kvalitetsgranskning. Denna utförs enligt i förväg uppsatta kriterier enligt specifika mallar. Resultaten sammanställs slutligen på ett systematiskt sätt. I vissa fall kan det bli aktuellt att använda data för att göra en ny statistisk beräkning på ett större material (metaanalys).

En HTA-analys kan göras både vid eventuellt införande av nya metoder och vid utvärdering och eventuell utmönstring av tidigare etablerade metoder. 

Regionala HTA-rådet

Regionala HTA-rådet i Uppsala-Örebroregionen leder den sjukvårdsregionala delen av Camtö. Rådet har i uppdrag att,
i samarbete med medarbetare från samtliga huvudmän inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, bedriva  HTA-arbete.

Mer information på Samverkansnämndens hemsida. (länk)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 december 2019

Innehållsansvarig: Helena Nilsson

Publicerad av Helena Nilsson

Kontakt

Louise Olsson
Docent
Telefon: 072-141 39 70

Maria Ekholm Takman
Assistent
Telefon: 019-602 66 38

Camtö rum 1 tfn 019-602 34 92

Camtö rum 2 tfn 019-602 62 27

Postadress:
HTA-enheten Camtö
S-huset bv
Box 1613
701 16 Örebro

Besöksadress:
Universitetssjukhuset
S:a Grev Rosengatan
S-huset bv