Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Folktandvårdens forskningskommitté

Forskningskommittén i Folktandvården har som uppdrag att fördela medel till stöd för forskning inom de odontologiska ämnesområdena. Folktandvårdens forskningskommitté får uppdraget från forsknings- och utbildningsnämnden och följer målsättningen i den fastställda strategin för klinisk forskning och innovation.

Folktandvårdens forskningskommitté fördelar medel för forskning till anställda inom Folktandvården (tillsvidareanställning och aktuell tjänstgöring omfattande minst 25 %). Forskning ska bedrivas för att resultera i en publicerad artikel eller som led i ett avhandlingsarbete. För att utbetalning av tilldelade medel skall ske, måste i tillämpliga fall ett godkännande från etikprovningsnämnd, läkemedelsverk, strålskyddskommitté etc föreligga. Alla studier skall också registreras, enligt Region Örebros riktlinjer, i tillämpligt och godkänt register för att utbetalning skall ske.

Folktandvårdens forskningskommitté kan med förankring i rådande forskningsstrategi och verksamhetsplaner besluta om och genomföra särskilda riktade utlysningar om forskningsmedel inom tillgängligt budgetutrymme.

Bidragen avser att täcka kostnader för forskningsarbetet samt lönebidrag vid beviljad tjänstledighet för forskning. Forskningsbidrag kan sökas för t ex apparatur, lön till projektanställd, analyser, material och resor nödvändiga för projektets genomförande. Det är meriterande vid ansökningstillfället att även söka externa medel. Projekt som faller inom ramen för lagen om etikprövning måste vara godkända av etikprövningsnämnd.

Den utrustning eller apparatur som inköps med hjälp av forskningsmedel tillfaller inte den som har beviljats medlen utan förblir folktandvårdens egendom. Medel beviljas inte till sådan utrustning eller apparatur som kommer att användas i rutintandvård. Endast undantagsvis kan medel beviljas till konferensresor. Tryckkostnader för avhandling förutses till största delen täckas av medel vid den institution där doktoranden är registrerad.

Ansökningar om forskningsbidrag behandlas av Forskningskommittén vid tre tillfällen under året och sista inlämningsdag är 15 februari, 15 maj och 15 oktober. Forskningsbidragen kan disponeras under två år från och med Forskningskommitténs beslutsdatum.

REDOVISNING

Alla som erhållit forskningsmedel är skyldiga att årligen rapportera hur projektet framskrider. Detta sker antingen muntligt i samband med forskningspresentationer av pågående projekt inom folktandvården eller skriftligen till Forskningskommittén.

Ordförande:
Carina Källestål

Forsknings- och utbildningskoordinator:
Anna Bäck

Ledamöter:
Alf Eliasson, Ola Fernberg (adjungerad), Kartheyaene Jayaprakash Demirel, Alessandra Neves Guimaraes, Katri Ståhlnacke, Björn Svensson (suppleant), Agneta Hasselkvist (suppleant)

Ansökningstillfällen (samma varje år):
15 februari, 15 maj och 15 oktober

Forskningskommitténs mötesdagar 2020:
5 mars, 28 maj och 5 november


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 maj 2020

Innehållsansvarig: Carina Källestål

Publicerad av Anna Bäck