Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tolkcentralen

Tolkcentralens arbete är att erbjuda tolkservice till personer som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter.
Vi arbetar enligt god tolksed och har tystnadsplikt.

Vi försöker så långt som möjligt att möta användarnas behov. Ibland kan det vara svårt att få tolk på grund av att många behöver våra tjänster samtidigt.

Beställ tolk genom att kontakta oss via telefon, texttelefon, mail eller bildtelefon.

Telefonnummer

019-602 45 00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30
stängt 12:00-12:30

Fredagar 07:30-15:00
stängt 12:00-12:30

Texttelefon

019-670 25 01

Telefonnummer

019-602 10 00

Texttelefon

019-670 25 00

Besöksadress

Nikolaigatan 3, Örebro

Boka tolk genom att kontakta oss via telefon, texttelefon, e-post eller bildtelefon.

E-post: tolkcentralen@regionorebrolan.se

Bildtelefon: kundtjanst@bokatolk.se 

Du som ska boka tolk åt dig själv, åt ditt barn eller åt en närstående kan göra det genom att kontakta tolkcentralens kundtjänst eller genom att använda vår beställningsportal. 

Beställningsportal

För att lättare få överblick över dina gjorda beställningar samt för att enkelt göra nya beställningar kan du använda dig av vår beställningsportal.

Gå till beställningsportalen

Du som myndighet, arbetsgivare eller som på annat sätt har ett behov av att boka teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk till en eller flera primäranvändare kan göra det genom att kontakta tolkcentralens kundtjänst eller via ett formulär på vår tolkwebb. Primäranvändare är en person som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter. 

På tolkwebben finns även ett formulär för att avboka en gjord tolkbeställning. 

Länk till sida med beställningsformulär

Digitala vårdbesök fungerar precis som fysiska besök, med den skillnaden att patienten, personalen från hälso- och sjukvården, och teckenspråkstolken befinner sig på olika platser och kommunicerar digitalt.

Det är hälso- och sjukvården som bokar teckenspråkstolk till det digitala vårdmötet.

Film om Digitalt vårdmöte med teckenspråkstolk (länk till 1177.se)

När du beställer tolk:

När du beställer tolk behöver du lämna information om din tolkbeställning. Information är viktigt för att rätt tolk ska beställas till dig. Det är också viktigt för tolken att veta till vilken plats och tid den är beställd. Information kan även vara förberedelsematerial av olika slag. Ibland kommer två tolkar behövas till din tolkbeställning.

När du använder tolk:

Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation. Tolken kommer förmedla allt som sägs i rummet. Tolken tolkar i jag-form. Det är viktigt att du som behandlare vänder dig till patienten och inte till tolken. Du kan prata i normalt samtalstempo.

När tolken arbetar:

Är tolken opartisk

Har tolken tystnadsplikt

Följer tolken etiska riktlinjer

Deltar tolken inte i samtalet

Vill du veta mer?

Fråga gärna vår kundtjänst om mer information, särskilt om det är första gången du beställer tolk.

När tre behövs för samtal mellan två är en skrift om tolkverksamheten vid landets tolkcentraler.

När du inte kan få tolk:

Ibland måste vi prioritera bland våra tolkbeställningar och då följer tolkcentralen en prioriteringsordning. Den är beslutad i samråd med våra användarorganisationer och våra politiker.

Du kan boka tolktjänster vid behov som uppstår i vardagen, arbetslivet eller i utbildningssammanhang. Det kan vara tex vara sjukvårdsbesök, myndighetskontakt, arbetsplatsträff, fritidsaktivitet.

Olika former av tolkningsservice som du kan beställa är: 

 • Teckenspråkstolkning, när du som användare har svenskt teckenspråk som ditt första språk.
 • Skrivtolkning, en skrivtolk möjliggör kommunikation genom att, i första hand, skrivtolka svenskt talspråk till svenskt skriftspråk. Oftast skriver tolken på ett tangentbord och texten går att läsa på en skärm. Tolkningen kan även ske med papper och penna eller med Tecken som stöd, TSS.
 • Dövblindtolkning, där dövblindtolken använder olika metoder till exempel taktil tolkning, tolkning på nära håll.
 • Distanstolkning via olika plattformar, till exempel Skype, det digitala vårdmötet Visiba Care, Teams mfl.
 • Taltjänst, är en tolkservice som ges till personer som har röst-, tal- eller språkskador. Vi erbjuder talstöd, läs- och skrivstöd. De som kan vara hjälpta av att använda denna service är personer med exempelvis: afasi, medfödd hjärnskada, förvärvad hjärnskada, neurologisk sjukdom, stamning, dyslexi, laryngektomi.
 • Webbtolkning, vi utför även viss webbtolkning till exempel regionfullmäktige.                              

TolkDirekt är en tolktjänst som sker utan förbokning via en datorplatta. Inom regionens verksamhet har vi placerat ut plattor inom olika vårdverksamheter såsom akutmottagningar, jourmottagningar, vårdcentraler med flera. Du som är teckenspråkig kan direkt via plattan kommunicera med vårdpersonalen.

För att den anställde skall kunna utföra sitt jobb är det arbetsgivaren som har ansvaret för att kommunikationen fungerar. Som arbetsgivare finns möjlighet att få ekonomisk hjälp för tolkning genom arbetsförmedlingen. Stödet söks hos arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens information om ekonomiskt stöd för tolkkostnader

Arbetsförmedlingens information om ekonomiskt stöd för personligt biträde 

Region Örebro län bekostar arbetslivstolkning vid tillfällen där användaren har en roll i arbetslivet som inte entydigt ansvaras av arbetsgivaren. Det kan vara vid anställningsintervjuer, introduktionsvecka på jobbet, facklig aktivitet, informationsträffar som till exempel arbetsplatsträffar.

På tolkcentralen finns tolkar med spetskompetens inom bland annat utbildningstolkning och vi tillhandahåller tolkning i alla utbildningssammanhang.

Med TsN kan alla texttelefonanvändare nå de flesta av Region Örebro läns verksamheter för rådgivning, bokning samt avbokning och ombokning av tid. 

Aktuella texttelefonnummer finns på varje verksamhets sida samt samlat här under rubrik texttelefonlista.

Att använda texttelefonen för att ringa till verksamheter inom Region Örebro län är enkelt.

Ring upp med din texttelefon eller dator som vanligt. Varje klinik eller motsvarande har ett eget telefonnummer som i de flesta fall börjar med 019-670 25. Aktuella nummer hittar du i vår texttelefonlista.

Efter svar kan du bli ombedd välja "1 Ring" eller "2 Välj anknytning". Med dessa val kan du styra dig fram till rätt avdelning eller handläggare.

1 Ring

Ringer du till exempel till färdtjänstbeställning hos Länstrafiken väljer du "1 Ring". Då ringer det direkt i deras telefonmottagning. Likadant gör du om du ringer till en klinik eller motsvarande och vill tala med deras reception, tidsbeställning eller kundtjänst.

2 Välj anknytning

Om du ringer till vårdcentraler i Örebro blir du ombedd att välja "2 Välj anknytning" för att få upp en lista med vårdcentraler i Örebro. När du hittat din vårdcentral i listan så trycker du den siffra som står framför den vårdcentral du vill komma i kontakt med.

 • Om en anknytning står som "Inne" är personen inloggad på sin arbetsplats.
 • Om en anknytning står som "Tillfälligt ute" är personen inloggad på sin arbetsplats, men har lämnat passningsstället för en kortare stund.
 • Om en anknytning står som "Ute" är handläggaren inte på sin arbetsplats och alltså utloggad. Du kan då lämna ett meddelande (max 640 tecken), kom ihåg att avsluta med (stjärna)*
Brukarinflytande

Du får gärna kontakta tolkcentralens kundservice om någon verksamhet du söker inte har texttelefon. Kom ihåg att vi har full tystnadsplikt och du även kan vara anonym med ditt önskemål. Du kan också kontakta ditt länshandikappförbund för att dina synpunkter ska lyftas upp i tolkcentralens brukarråd eller motsvarande forum.

Region Örebro län, huvudväxel, 019-670 25 00

Region Örebro län, ledningskansli
Handikappkonsulent, 019-670 25 77
Hälsovalsenhet, 019-670 25 27
LSS-handläggare, 019-670 25 77
Patientnämnd, 019-670 25 65
Tebladet, 019-670 25 77

Politiskt kansli
Alla partier, 019-670 25 79

Folkhögskolor
Fellingsbro folkhögskola, ledningskansli, 019-670 25 50
Fellingsbro folkhögskola, teckenspråksutb. 019-670 25 51
Kävesta folkhögskola, kansli, 019-670 25 53

Folktandvård
Allmänkliniker, 019-670 25 22
Centrum för specialisttandvård, 019-670 25 21
Jourklinik, 019-670 25 23
Kansli,  krav- och ledningsfrågor, 019-670 25 20

Habilitering och Hjälpmedel
Audiologisk klinik, hela länet, 019-670 25 04
Barn- ungdomshabilitering, 019-670 25 10
Centrum för hjälpmedel, 019-670 25 02
Familjerådgivning, 019-670 25 42
Ledningskansli, 019-670 25 15
Ortopedteknik, USÖ, 019-670 25 64
SPRIDA, 019-670 25 02
Syncentral, Lilla Karla, 019-670 25 03
Tolkcentral, tolkbeställning, kundtjänst, 019-670 25 01
Vuxenhabilitering, 019-670 25 09

Karlskoga lasarett, Närsjukvårdsområde Väst
Ak-mottagning/ kemlab, 019-670 25 83
Akutmottagning (växel), 019-670 25 00
Arbetsterapi och sjukgymnastik, 019-670 25 87
Barn- och ungdomsmed. mottagning, 019-670 25 81
Endoskopimottagning, 019-670 25 84
Fysiologisk mottagning, 019-670 25 87
Hud/STD-mottagning, 019-670 25 82
Hörselvård, hela länet, 019-670 25 04
Kirurgmottagning, 019-670 25 84
Kvinnoklinik, 019 670 25 85
Logopedmottagning, 019-670 25 86
Medicin- och geriatrikmottagning, 019-670 25 87
Ortopedmottagning, 019-670 25 89
Patientcentrum, 019-670 25 91
Psykiatrisk mottagning, 019-670 25 75
Röntgenmottagning, 019-670 25 93
Sjukhusledning, 019-670 25 92
Öron- näsa- halsmottagning, 019-670 25 95
Ögonmottagning, 019-670 25 94

Lindesbergs lasarett, Närsjukvårdsområde Norr
Akutmottagning (växel), 019-670 25 00
Anestesi- /IVA-klinik, 019-670 25 68
Barn- och ungdomsmed. mottagning, 019-670 25 70
Hudmottagningen, 019-670 25 96
Hörselvård, hela länet, 019-670 25 04
Kirurgmottagning, 019-670 25 71
Klinik för medicin och geriatrik, 019-670 25 72
Kvinnoklinik, 019-670 25 73
Ledning, Närsjukvårdsområde Norr, 019-670 25 98
Operationsplanering, 019-670 25 68
Ortopedmottagningen, 019-670 25 99
Röntgenmottagningen, 019-670 25 93
Psykiatrisk mottagning, 019-670 25 75
Smärtenheten, 019-670 25 05
Ögonmottagningen, 019-670 25 40
Öron- näsa- halsmottagning, 019-670 25 74 

Sjukvårdsrådgivning, 1177nås nu endast genom föc 020 600 600

Vårdcentralernas jourmottagningar
1177Örebro, Lekeberg, nås nu endast över föc 020-600 600
1177 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, nås nu endast över föc
Askersund, Hallsberg, Kumla, 019-670 25 25
Karlskoga, Degerfors, Laxå, 019-670 25 52

Vårdcentraler, Örebro
Adolfsberg Vc, 019-670 25 30
Brickebacken Vc, 019-670 25 30
Haga Vc, 019-670 25 30
Karla Vc, 019-670 25 30
Lillåns Vc & Bvc, 019-670 25 36
Mikaeli Vc, 019-670 25 30
Olaus Petri Vc, 019-670 25 30
Skebäck Vc, 019-670 25 30
Tybble Vc & Bvc, 019-670 25 37
Varberga Vc, 019-670 25 30
Vivalla Vc, 019-670 25 38
Ängen Vc, 019-670 25 34

Vårdcentraler, östra länsdelen
Odensbacken Vc, 019-670 25 31
Pålsboda Vc, 019-670 25 31

Vårdcentral, södra länsdelen, 019-670 25 31
Askersund Vc, 019-670 25 31
Hallsberg Vc, 019-670 25 31
Kumla Vc, 019-670 25 31

Vårdcentral, västra länsdelen, 019-670 25 32
Baggängens Vc, 019-670 25 32
Brickegårdens Vc,  019-670 25 32
Karolina Vc, 019-670 25 32
Laxå Vc, 019-670 25 32
Lekeberg Vc, 019-670 25 32
Pilgården Vc, 019-670 25 32

Vårdcentral, norra länsdelen, 019-670 25 33
Fellingsbro Vc, 019-670 25 33
Frövi Vc, 019-670 25 33
Hällefors Vc, 019-670 25 33
Kopparberg Vc, 019-670 25 33
Nora Vc, 019-670 25 33
Storå Vc, 019-670 25 33

Knuffen, ungdomsmottagning, länsmott. 019-670 25 06

Psykiatri, alla närsjukvårdsområden
Akutpsyk, Barn- vuxenpsyk. jourmott. USÖ 019- 670 25 16 
Barn- ungdomspsykiatrisk mottagning, 019-670 25 66
Beroendecentrum, 019-670 25 43 
Karlakliniken, 019-670 25 17
Ledningskansli, 019-670 25 15
Psykiatrisk mott. för döva och hörselskadade, 019-670 25 08
Psykiatrisk allmän öppenvård, Karlskoga, 019-670 25 75
Psykiatrisk allmän öppenvård, Lindesberg, 019-670 25 75
Psykiatrisk allmän öppenvård, Örebro, 019-670 25 75
Rättpsykiatrisk klinik, 019-670 25 19
Ätstörningsenheten, 019-670 25 66

Universitetssjukhuset Örebro, Närsjukvårdsområde Örebro
Akutmottagning (växel), 019-670 25 00
Akutpsyk, Barn- vuxenpsyk. jourmott. USÖ 019- 670 25 16
Barn- och ungdomsklinikens mott. 019-670 25 54
Fysiologisk klinik, 019-670 25 55
Geriatrisk klinik, 019-670 25 41
Handkirurgmottagning, 019-670 25 57
Hjärtmottagning, Kardiologisk klinik, 019-670 25 46
Hudklinik, STD-mottagning, 019-670 25 58
Infektionsklinik, 019-670 25 67
Kirurgklinik, 019-670 25 26
Kvinnoklinik, BB, avdelning 25, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, fertilitetsenhet, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, förlossning, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, gynmottagning, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, specialistmödravård, 019-670 25 49
Käkkirurgisk klinik, 019-670 25 59
Kärl- thoraxklinik, 019-670 25 69
Lab.med. länsmottagningen (provtagningen) 019-670 25 11
Ledningskansli, 019-670 25 15
Lungklinik, 019-670 25 29
Medicinklinik, mottagningar 1-4, 019-670 25 78
Medicinklinik, endoskopimottagning, 019-670 25 78
Medicinklinik, njursektionen, 019-670 25 78
Neuroklinik, 019-670 25 14
Onkologmottagning, allmän 019-670 25 56
Ortopedkirurgisk klinik 019-670 25 39
Ortopedteknik, 019-670 25 64
Plastikkirurgisk klinik, 019 670 25 13
Rehabmedicinsk klinik, 019-670 25 62
Reumatologisk klinik, 019-670 25 63
Röntgenklinik, allmän, 019-670 25 93
Röntgenklinik, mammografimottagning, 019-670 25 48
Sjukhuskyrkan, 019-670 25 24
Urologmottagning, 019-670 25 28
Ögonklinik, mottagning, 019-670 25 45
Öron- näsa- halsklinik, mottagning, 019-670 25 47 

Länstrafiken
Beställningscentral färdtjänst- och sjukresor, 019-670 25 07
Växel, adm. färdtjänstärenden 019-670 25 80

Andra viktiga nummer
SOS 112
Akut teckenspråkstolk, utanför kontorstid, 019-670 25 00
Sjukvårdsrådgivning över texttelefon, Inera AB 0771-11 77 99
Text-föc, Texttelefoni.se, (förmedling text till tal) 020-600 600
TsN  Texttelefoni som Nätverkstjänst  ÖLL, 019-670 25 01

Tolkservicen är alltid avgiftsfri för användaren (primäranvändaren).

All tolkning som tolkcentralen utför bekostas inte av Region Örebro län.
Nedan några exempel på vem som bekostar olika tolkinsatser: 

 • Arbetslivstolkning (bekostas av arbetsgivaren), undantaget anställningsintervju, informationsträff som APT, facklig aktivitet som bekostas av tolkcentralen.
 • Utbildningsinsatser (bekostas av utbildningsanordnaren), vi utför utbildningstolkning i alla olika utbildningssammanhang.
 • Myndighetskontakter (bekostas av myndigheten) enligt förvaltningslagen.

Har du frågor om vad som gäller för din beställning är du välkommen att kontakta tolkcentralens kundtjänst.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Tolkcentralen i Örebro har sedan 1977 erbjudit tolkservice till invånare i Örebro län.
Tolkcentralens arbete är att erbjuda tolkservice till personer som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter. Totalt har vi cirka 1000 användare av våra tjänster.

I sociala medier kan du följa oss på facebook.

På Tolkcentralen arbetar drygt 70 personer, både tolkar och admininistrativ personal.

Våra tolkar

Vår administrativa personal

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka