Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-02-11 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri

Publicerad: 2021-01-12 08:57

Patienten blev inlagd på psykiatrisk avdelning efter ett allvarligt suicidförsök i hemmet. Under vårdtiden försökte man att successivt aktivera patienten genom att besluta om korttidspermissioner. Under den tredje permissionen fick patienten tillstånd att ensam besöka sin bostad. Under denna permission tog patienten livet av sig.

Internutredning

Internutredningen indikerar vissa brister gällande dokumentation och riskbedömning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-02-15, diarienummer 3.1.1-05676/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021