Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-07-09 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri

Publicerad: 2021-01-14 11:06

Patient inkom till psykiatrin och blev inlagd på avdelning för att förhindra att patienten tog livet av sig. Efter en kort vistelse på avdelningen beslutades att det inte fanns stöd i lagen för att hålla kvar patienten utan dennes medgivande, och patienten valde att skriva ut sig själv. Kort tid efter utskrivningen tog patienten livet av sig.

Internutredning

Internutredningen visar att hantering och bedömning av patienten inte fullt ut gjordes enligt gällande rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2020-09-11, diarienummer 3.1.1-27915/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021