Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-12-03 Beroendecentrum, Område psykiatri

Publicerad: 2021-01-15 09:56

Patient inneliggande på Beroendecentrums vårdavdelning där man vid somatisk undersökning upptäckte blåsljud på hjärtat som remitterades vidare för ultraljudsundersökning. Undersökningen genomfördes några dagar senare och visade ett hjärtfel. Remissvaret mottogs av ansvarig läkare, men inga åtgärder vidtogs vid det tillfället. Vid ett senare läkarbesök hos annan läkare upptäcktes att patienten inte remitterats vidare, och remiss skickades då till hjärt-lung-fysiologiska kliniken.

Internutredning

Internutredningen visar att det funnits risk för allvarlig vårdskada om patienten inte hade remitterats vidare i tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-02-15, diarienummer 3.1.1-59471/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021