Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-03-18 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri

Publicerad: 2021-03-22 08:30

Patient som är inneliggande på psykiatrisk avdelning får en hjärtinfarkt och patientens liv går inte att rädda.

Internutredning

Internutredningen har påvisat brister i följsamhet till rutin vid akutlarm, samt brister gällande bland annat tillgänglighet till avdelningen och tillgång till material och skyddsmaterial.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-11-16, diarienummer 3.1.1-10505/2021

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2021