Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-04-01 Område psykiatri

Publicerad: 2021-04-06 08:46

På grund av vårdplatsbrist hos barn- och ungdomspsykiatrin beslutas att en av de äldre patienterna ska flyttas till en vårdplats inom vuxenpsykiatrin. När patient och vårdnadshavare kommer dit saknas nödvändigt material för den vidare vården, vilket leder till att patienten inte kan vara kvar på avdelningen utan istället får nödvändig behandling på psykiatrisk akutmottagning.

Internutredning

Internutredningen visar bland annat på bristande kommunikation och dokumentation, vilket orsakat brister i patientsäkerheten och risk för vårdskada.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-05-24, diarienummer 3.1.1-12064/2021

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juni 2021