Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-08-18 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri

Publicerad: 2021-08-19 07:28

Patient som under en längre tid fått regelbundna injektioner, som hen uppfattade som tvingande, utan regelbundna uppföljande samtal och provtagning, och utan att ansvarig avdelningsläkare träffat patienten. Detta uppmärksammades av ny avdelningsläkare och åtgärder vidtogs för att rätta till missförståndet.

Internutredning

Internutredningen visar på brister gällande dokumentation och uppföljning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-12-03, diarienummer 3.1.1-31004/2021 

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 december 2021