Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kulturnämnden

Kulturnämnden bereder och beslutar frågor inom regionens ansvarsområde som berör kulturliv och civilsamhälle. De bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Nämnden ska i sitt uppdrag verka inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen och ansvarar för det stöd som Region Örebro län ger till bland annat kulturinstitutioner.

Nämnden beslutar om fördelning av ekonomiskt stöd till:

  • Kultursamverkansmodellen och annan regionalt finansierad kultur
  • Föreningar
  • Studieförbund
  • Politiska ungdomsförbund
  • Kulturpris och kulturstipendier
  • Sociala innovationsmedel

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

Kontakter

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2022