Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i varje region. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomålen besvarade av vårdgivaren.

Patientnämnden bidrar till utveckling av vården genom att analysera de klagomål och synpunkter som patienter lämnar och att rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

Utser stödpersoner

Patientnämnden utser även stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin, vårdas i rättspsykiatrin eller hålls isolerade enligt smittskyddslagen.

Arbetar på uppdrag av Region Örebro län

Patientnämnden arbetar på uppdrag av Region Örebro län och länets 12 kommuner.

Patientnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Handlingar och protokoll

I rapporterna redogörs för olika problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Det övergripande syftet med rapporterna är att de ska utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. När beskrivningar av ärenden finns i rapporterna har patienten tillfrågats om samtycke.

Patientnämnden har även i uppdrag att göra analyser av klagomål och synpunkter som patienter lämnar till patientnämnden.

Kontakter

Sekreterare

Clara Bäcklund

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023