Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om- och nybyggnation av vårdlokaler i Nora och utvecklingsstrategi ut på remiss

När regionstyrelsen sammanträdde den 14 februari behandlades bland annat följande ärenden:

Revidering av finanspolicy och riktlinjer

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige att Region Örebro läns finanspolicy samt riktlinjer revideras. Förslaget till förändring är en justering som bland annat innebär att andelen räntebärande värdepapper föreslås minska i normalportföljen. Mot beslutet reserverade sig (M) och (SD).

Borgen för refinansiering av högvärdeskomponenter till tåg

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att gå i borgen för motsvarande 1 300 000 kronor, vilket är Region Örebro läns andel av finansiering av högvärdeskomponenter för tåg, som förvaltas av AB Transitio. Region Örebro län är en av delägarna i bolaget.

Tidsplan verksamhetsplan med budget 2018

Regionstyrelsen fastställer Region Örebro läns tidsplan för verksamhetsplan med budget 2018. Tidsplanen ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i oktober och regionfullmäktiges sammanträde i november.

Projekt ”Vägen till svensk legitimation”

Regionstyrelsen beslutar att fortsätta driva projektet "Vägen till svensk legitimation" i egen regi. Region Örebro län har bedrivit pilotprojekt för att fånga upp presumtiva medarbetare som kommit till Sverige och har utländsk vårdutbildning som kräver svensk legitimation. Projektet startade februari 2016 och avslutades i juni 2016. Parallellt med pilotprojektets genomförande ansökte Region Örebro län tillsammans med Örebro kommun och Arbetsförmedlingen om medel från ESF (Europeiska socialfonden) för att driva ett projekt under tre år. Ansökan beviljades i april 2016. I samband med planerings och analysfasen av ESF-projektet har det visat sig att Region Örebro län inte kan fullfölja intentionerna i ESF:s grunder för att bedriva projektet.
Region Örebro län avser därför att bedriva projektet utan ESF-medel med start 2017. Projektet ska bedrivas under tre år och kostnaden för dessa tre år beräknas uppgå till cirka nio miljoner kronor. Mot beslutet reserverade sig (SD).

Om- och nybyggnation av vårdlokaler i Nora

Regionstyrelsen godkänner en avsiktsförklaring mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Nora kommun avseende om- och nybyggnation på fastigheten "Nora Rosen 11" i Nora kommun. Regiondirektören får också i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att överföra hela eller delar av fastigheten Nora Rosen 11 till Länsgården fastigheter AB från Regionfastigheter, Region Örebro län. Mot beslutet reserverade sig (L).

Regional utvecklingsstrategi, beslut om remiss

Regionstyrelsen beslutar att skicka ut förslag till Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Örebro län på remiss i tre månader. Den regionala utvecklingsstrategin ska ett vara medel med målsättningen att skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som bor och verkar i regionen, och för de som vill göra det i framtiden inom ramen för vad som är hållbart. Strategin ska innehålla vision, mål och prioriteringar för att uppnå en hållbar regional tillväxt och utveckling.
Den nuvarande utvecklingsstrategin antogs 2010. Målet är att ett förslag om ny strategi finns klart i juni 2017 för beslut i regionfullmäktige efter sommaren.

Revisionsrapporter behandlas

Regionstyrelsen beslutar lägga revisionsrapporterna "Implementering och efterlevnad av patientlagen", samt ”Förstudie om effekter av åtgärder för att reducera kostnadsökningar”, till handlingarna.

Regionstyrelsen har också yttrat sig till regeringen över Ds (2016:41) Ansvar för de försäkringsmedicinska Utredningarna, välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden”, motion från Ewa Sundkvist (KD) om att införa bärsjalar på BB, motion från Elin Jensen (SD) och Mats Seijboldt (SD) om att öka kunskapen om hjärt-lungräddning (HLR) hos föräldrar, motion från Virosa Viberg (SD) om att få fler asylsökande att genomgå en hälsoundersökning, motion från Torbjörn Ahlin (C) om Mini-Maria (mottagning för unga med drogproblem), svar på revisionsrapporter i IT-verksamheten, betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62), remissvar: KOM (2016) 815- ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 83/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om
Tillämpningsbestämmelser.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 februari 2017

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg