Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vård i väntan på ambulans och slutrapport om jämlik hälsa

Vård i väntan på ambulans, ekonomisk rapport och en slutrapport om jämlik hälsa behandlades av regionstyrelsen.

Medborgarförslag om allergikonsulent besvaras
Siv Petterson Hallsberg, medlem i Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, har i ett medborgarförslag väckt förslag om att Region Örebro län ska inrätta en tjänst som allergikonsulent. Regionstyrelsen beslutar att inte inrätta en allergikonsulent. Vårdbehov hos barn och vuxna med allergier ska tillgodoses inom ordinarie verksamhet.

Föreningsbidrag och projektstöd till länets funktionshinderorganisationer
Regionstyrelsen beslutar att fördela 2,711 miljoner kronor i föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer. Enligt beslutet kommer i stort sätt alla föreningar få en höjning av sitt tidigare bidrag.

Vård i väntan på ambulans – nya samarbetsavtal med Nerikes Brandkår och Bergslagens Räddningstjänst
Region Örebro län har tecknat samarbetsavtal med Bergslagens Räddningstjänst samt Nerikes Brandkår för att åstadkomma en snabb defibrillering av hjärtstopp i väntan på att larmad ambulans anländer. Avtalet ersätter tidigare avtal. Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtalen. Avtalen innebär att SOS Alarm kan larma ut en enhet från räddningstjänsten vid misstänkt bevittnat hjärtstopp då det inte finns tillgång till ambulans i tillräcklig utsträckning, eller då ambulansens framkörningstid är lång.

Fortsatt bekymmersam ekonomi i oktobers periodrapport
Region Örebro läns resultat per oktober är ett överskott om 151 miljoner kronor, jämfört med 304 miljoner kronor föregående år. Den ekonomiska situationen är fortsatt bekymmersam. De åtgärder som vidtagits för att få en ekonomi i balans har ännu inte gett något synbart resultat, och Region Örebro läns kostnader ökar fortfarande i en mycket hög takt. Samtliga större förvaltningar redovisar per oktober betydande resultatförsämringar och kostnadsökningar. Därför har helårsprognosen per oktober sänkts, från 150 miljoner kronor till 125 miljoner kronor. Regionstyrelsen godkänner rapporten.

Psykoterapeut godkänns
Regionstyrelsen godkänner att psykoterapeut Göran Rönnbäck får bedriva psykoterapi inom lag om valfrihetssystem, LOV, i Örebro, från och med den 1 december 2017.

Slutrapport ”För en jämlik hälsa i Örebro län - utmaningar och förslag på åtgärder”
Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Det är en slutsats som kommissionen för jämlik hälsa har kommit fram till i sin slutrapport, ”För en jämlik hälsa i Örebro län - utmaningar och förslag på åtgärder”. Regionstyrelsen behandlade slutrapporten vid sitt sammanträde i dag. Rapporten ska nu vara underlag för det fortsatta folkhälsoarbetet i länet, bland annat i arbetet med folkhälsoöverenskommelserna som träffas mellan Region Örebro län, länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund.

Verksamhetsplan för Region Örebro läns Brysselkontor Central Sweden
Central Sweden är en ideell förening stationerad i Bryssel som har tre medlemmar: Region Örebro Län, Region Gävleborg och Region Dalarna. Inför varje verksamhetsår förbereds beställningar från ägarna. Dessa sammanställs och jämkas sedan samman till en verksamhetshetsplan för Central Sweden för det kommande året. Region Örebro läns beställningar för 2017, Energi och hållbarhet, Forskning och innovation, Sammanhållningspolitik samt Transport och infrastruktur, ska vara desamma för 2018, med vissa förändringar.

Svar på förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Positiva förslag på infrastruktur i Örebro län, men det saknas också välbehövliga satsningar för att uppnå klimatmålen. Så kan regionstyrelsens svar på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018-2029 sammanfattas. I planen lägger Trafikverket ett stort fokus på järnvägen för att på så sätt underlätta för pendlare och godstransporter.

Svealandstrafiken AB blir namnet på det gemensamt ägda trafikbolaget
Regionstyrelsen tillstyrker att AB Västerås lokaltrafik ändrar sitt namn till Svealandstrafiken AB. Beslutat sedan tidigare är att Region Örebro län och Region Västmanland från årsskiftet 2017-18 ska samverka i ett gemensamt ägt bolag för att driva busstrafik i de båda länen.

Regionstyrelsen har också svarat på remissen ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete med god och jämlik hälsa, SOU 2017:47” samt remissen gällande ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 december 2017

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg