Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Plan för den högspecialiserade vården och förstärkning av resurser mot psykisk ohälsa

Plan för den högspecialiserade vården och förstärkning av resurser mot psykisk ohälsa var två av ärendena som behandlades av regionstyrelsen den 12 december.

Investering i cyklotron
Sedan 2010 kan patienter bli diagnosticerade på Universitetssjukhuset Örebro med hjälp av en så kallad PET/CT. Det handlar om en modern form av röntgenutrustning där ett radioaktivt läkemedel används för att tumörers utseende och placering ska synas bättre. En cyklotron tillgodoser en PET/CT med sådana radioaktiva isotoper (kallade radionuklider) som sedan förädlas till läkemedel (så kallad radiofarmaka) inne på laboratoriet. Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt Medicinsk teknik att verkställa investeringsbeslutet om en egen cyklotron till USÖ för att trygga tillgången på radioaktiva isotoper till PET/CT-undersökningar.

Framtidsplan för den högspecialiserade vården
Den högspecialiserade vården är även en mycket viktig del i universitetssjukvården och bidrar till hög regional attraktivitet och utvecklingskraft. Cirka 1 000 medarbetare är i nuläget direkt eller indirekt kopplade till den högspecialiserade vården inom Region Örebro län. Regionstyrelsen antar en framtidsplan för den högspecialiserade vården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får nu disponera fem miljoner kronor för utveckling av högspecialiserad vård som finns avsatta i budget för 2017.

Utveckling av första linjens arbete med psykisk ohälsa
En utredning har visat att första linjens resurser för patienter med psykisk ohälsa är ojämnt fördelade i länet. Hälsovalsenheten får därför fem miljoner kronor för en utökad bemanning med psykosocial kompetens inom närsjukvården. De nya resurserna ska fördelas så att en utjämning sker i länet, vilket innebär sex tjänster till närsjukvårdsområde Örebro samt en tjänst vardera till närsjukvårdsområde väster och söder, utifrån antalet listade personer.

Förstärkningsresurser med anledning av asylsökande omprövas
Det stora antalet asylsökande som kom 2015-2016 medförde att regionstyrelsen förstärkte med resurser till de verksamheter som påverkades mest. Förstärkningen finansierades av statsbidrag. Antalet asylsökande har minskat vilket innebär att även statsbidragen reducerats. En utredning har bedömt i vilken grad förstärkningsresurserna bör finnas kvar eller avvecklas. Regionstyrelsen beslutar att delar av de resursförstärkningar som genomfördes reduceras och anpassas till minskad volym av asylsökande.

Reviderad Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval 2018
Det förfrågningsunderlag som anger förutsättningarna för att bli godkänd att bedriva primärvårdsverksamhet i Region Örebro län framgår av Krav- och kvalitetsbok för Hälsovalet. Den årliga revideringen har nu gjorts utifrån ändrade förutsättningar i omvärlden och ekonomisk uppräkning av ersättningen. Regionstyrelsen beslutar att revidera Krav- och kvalitetsbok för Hälsovalet i Region Örebro län med tillämpning från 1 januari 2018. Mot beslutet reserverade sig (M), (KD), (L) och (C).

Revidering av förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV Örebro län 2018
Region Örebro län har ett vårdvalssystem för psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län. Ett förfrågningsunderlag beskriver uppdrag och anger ekonomiska ramar för psykoterapi inom LOV. En revidering har gjorts av förfrågningsunderlaget för år 2018

Ersättning för barn- och ungdomstandvård år 2018
I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätts vårdgivarna varje månad för de barn och unga som man tar ansvar för. Ersättningen för 2018, den så kallade ”barnpengen”, är på årsbasis 1 444 kronor, vilket är en ökning med 2,65 procent. Ersättningen är lika stor för Folktandvården som för privata vårdgivare.

Utveckling av sjukhusapoteksfunktionen samt start av ny upphandling av läkemedelsförsörjning
Enligt lag ansvarar vårdgivaren, Region Örebro län, för att det ska finnas en sjukhusapoteksfunktion som tillgodoser läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus. Regionstyrelsen beslutar att nuvarande avtal med Apotekhjärtat Vårdnära AB förlängs med 24 månader till och med 2020-09-30 och att Region Örebro län, senast vid avtalstidens utgång, tar över ansvaret för kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen och sköter den i egen regi. Beslutet innebär också att Region Örebro län ska upphandla läkemedelsförsörjning och farmaceutiska tjänster inom Region Örebro läns sjukhusapoteksfunktion från och med den 1 oktober 2020.

Patientavgift för vård via video
Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att starta ett antal pilotverksamheter med vård via video. Regionstyrelsen beslutar att patientavgiften för vård via video ska vara samma som för den vårdkontakt som vård via video ersätter. Regiondirektören får i uppdrag att se över patientavgifterna för samtliga digitala kontakter med vården.

Samarbete omkring personer med psykisk funktionsnedsättning
Regionstyrelsen beslutar att teckna en ny överenskommelse om samarbete med länets kommuner och Nationell samverkan för psykisk hälsa om samarbete omkring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Överenskommelsen är avgränsad till personer med behov av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den ska kopplas till handlingsplaner med konkret innehåll och ska hålla över tid.

Svar på medborgarförslag från Rolf Briskans om att inrätta en minnesplats för svenska fredsarbetare
Rolf Briskans, Örebro, har lämnat in ett medborgarförslag som handlar om att inrätta en minnesplats för stupade svenska fredsarbetare i Örebro. Regionstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Region Örebro län säger i sitt svar att ett sådant åtagande som innebär att uppföra en minnesplats ligger allt för långt från regionens grunduppdrag. Samtidigt har inte regionen samma möjligheter som en kommun att upplåta lämpliga platser för denna typ av ändamål.

Ägaranvisning och samverkansavtal avseende Almi Företagspartner
Mälardalen AB

Region Örebro Län äger 24,5 procent av Almi Företagsparter Mälardalen AB, övriga ägare är Region Västmanland 24,5 procent och resterande 51 procent ägs av Almi Företagspartner AB. Region Örebro län beslutar varje år ägaranvisningar för bolaget. I år finns även ett nytt förslag till bolagsordning som kommer att läggas fram för stämman. Dessa ges i form av uppdrag till ägarombudet. Det finns även förslag till nytt samverkansavtal för 2018-2022. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar ge regionens ägarombud i Almi Företagspartner AB i uppdrag att vid bolagsstämma verka för ny bolagsordning och ny ägaranvisning.

Upphandling av mammografiverksamhet
För att säkra patienternas tillgång till mammografiverksamhet av god kvalitet, föreslås att regionstyrelsen ska besluta om upphandling av sådan verksamhet. Regionstyrelsen beslutarr att mammografiverksamhet, inkluderande screeningverksamhet, kliniska undersökningar på remitterade patienter och på patienter som är selekterade från screening samt tolkning av bilder ska upphandlas. Mammografiverksamheten ska utföras i Region Örebro läns lokaler vid Universitetssjukhuset i Örebro och med användning av den utrustning som Region Örebro län tillhandahåller. Regiondirektören får i uppdrag att mot bakgrund att detta beslut ta fram förfrågningsunderlag, som styrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till.

Regionstyrelsen har också svarat på remiss om statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48) samt svar på remiss om samråd kring Planprogram för CV-området, Örebro.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 december 2017

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg