Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Finansiering av utbildning av tandhygienister vid Folktandvården och köp av hivtest med snabbsvar från RFSL Örebro

Vid sitt sammanträde den 28 mars tog regionstyrelsen beslut om bland annat finansiering av utbildning av tandhygienister vid Folktandvården och köp av hivtest med snabbsvar från RFSL Örebro.

Patientsäkerhetsberättelse för 2017

Regionstyrelsen fastställer Region Örebro läns Patientsäkerhetsberättelse för 2017. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller redovisning från hälso-och sjukvården, Folktandvården samt Regionsservice för arbetet under 2017. Patientsäkerhet i vården bygger på det arbete som medarbetarna utför i varje steg i den dagliga verksamheten. Ledningens ansvar är att skapa förutsättningar för all hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta med sina uppdrag utifrån kompetens, evidens och inom gällande ramar.

Handlingsplan för att minska sjukfrånvaron inom Region Örebro län

Regionstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska korttids- och långtidssjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 2016 uppgick till 6,2 procent och 2017 till 5,6 procent. Detta motsvarar 44 personer som åter är i tjänst. Flertalet av regionens sjukskrivna medarbetare arbetar viss procentandel under sjukskrivningstiden. Analyser visar att flertalet korttidssjukskrivningar ofta leder till långtidssjukskrivningar. Regionstyrelsen antar en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron.

Strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län

Regionstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en enhetlig kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län för att säkra den strategiska kompetensförsörjningen. En rapport har tagits fram redogör för Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjning. Den innehåller underlag för hur arbetsmarknads-, utbildnings- och kompetensförsörjningsprognoserna ser ut övergripande på nationell och regional nivå, liksom i Region Örebro län. Regionstyrelsen antar den strategiska kompetensförsörjningsplanen.

Riktlinjer för arbetsmiljöansvar

En arbetsgivare har ansvar för att fördela uppgifter i verksamheten på ett sådant sätt att en eller fler chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Regionstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för arbetsmiljöansvar.

Finansiering av utbildning av tandhygienister vid Folktandvården

För att Folktandvården Region Örebro län ska kunna upprätthålla effektiv tandvård till regionens invånare, samt möjliggöra uppgiftsväxling i verksamheten, är rekryteringsbehovet i dagsläget 12-15 tandhygienister. Samtidigt är det få eller inga sökande till utlysta tjänster idag. För att säkra tandhygienistkompetens för Folktandvården kan utbildningsplatser köpas av Karolinska institutet. Regionstyrelsen beslutar att finansiera klinisk utbildning av sammanlagt 12 tandsköterskor/tandvårdsbiträden till tandhygienister med totalt 11,6 miljoner kronor över utbildningsperioden som är två år.

Årsredovisning 2017 för Region Örebro län

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Region Örebro läns årsredovisning för 2017 samt att överföra investeringsmedel om sammanlagt 517 miljoner kronor till 2018 års budget.

Direktiv för verksamhetsplan med budget 2019-2021

Regionstyrelsen fastställer direktiv för verksamhetsplan med budget 2019-2021. Återrapporteringen av direktiven kommer att utgöra en grund för Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2019-2021.

Periodrapport februari 2018

Region Örebro läns resultat för perioden är ett underskott om -28 miljoner kronor per februari 2018, vilket är 26 miljonerkronor lägre än för samma period föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har försämrat sitt resultat med -32 miljoner kronor mellan åren. Nettokostnaden för perioden har ökat med 4,1 procent jämfört med året innan, vilket är en lägre ökningstakt än tidigare, men i relation till ökningen av skatter och statsbidrag är ökningstakten dock fortsatt oroande. Regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av periodrapport per februari 2018.

Godkänd att bedriva psykoterapi

Regionstyrelsen godkänner ansökan från legitimerad psykoterapeut Åsa Olsson, Proaktiva KPT, om att bedriva psykoterapi inom LOV i länet.

Köp av hivtest med snabbsvar från RFSL Örebro

Under en lång period har ansökningar om statliga hiv/STI-medel samordnats av landsting/regioner. Men från och med 2018 har landsting/regioner fått en förändrad roll och har inte längre samordningsansvar. Region Örebro län ser ett behov av att Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, ska kunna genomföra hivtest med snabbsvar under 2018 i den omfattning som verksamheten omfattade 2017. Region Örebro län anslår därför 150 000 kronor för tjänsteköp av RFSL Örebro för verksamheten mottagning för hivtest med snabbsvar.

Fördelning av statsbidrag till ungdomsmottagningen

Regionstyrelsen beslutar överföra statliga medel motsvarande ungdomsmottagningens kostnader för genomförda satsningar under 2018, maximalt uppgående till det statsbidrag regionorganisationen erhåller om 3,8 miljoner kronor. Statens satsning är riktad till landets ungdomsmottagningar och ingår som en del i den överenskommelse som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och staten, ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018”. Aktuella insatser som görs inom ungdomsmottagningen med anledning av överenskommelsen kommer att redovisas senast den 31 oktober.

Nationell nivåstrukturering av sarkom

Regionala cancercentrum, RCC, i samverkan lämnar rekommendation till landsting/regioner avseende nationell nivåstrukturering för sarkom i cancervården. Rekommendationen innebär bland annat att avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg, samt buksarkom, koncentreras till tre nationella enheter: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus och att de nationella vårduppdragen införs från och med 1 november 2018. Regionstyrelsen beslutar att godkänna och tillämpa rekommendationen om nationell nivåstrukturering av sarkom.

Förstärkt föräldrastöd inom Region Örebro län

Andelen förstagångsföräldrar som går i föräldragrupp minskar sakta för varje år både inom Region Örebro län och i hela landet. Det finns ett behov av att skapa så kallade riktade föräldragrupper för att på så vis förhoppningsvis nå fler grupper av föräldrar. Regionstyrelsen beslutar att anslå totalt 1 260 000 (för 2018 och 2019) att disponeras för en utökad bemanning med barnmorskekompetens.

Tidiga förslag för att motverka könsstympning av flickor

En utredning om att ta fram förslag för att i tidigt skede motverka könsstympning av flickor har gjorts. Utredningen har utmynnat i ett antal förslag som handlar om riktlinje, utbildnings- och informationsinsatser och samverkan. Dessutom föreslås det att undersöka behov av att ta fram en riktlinje för flickor och kvinnor som redan är könsstympade, samt utreda om det finns behov av en övergripande riktlinje gällande hedersrelaterat våld och förtryck inom Region Örebro län. Regionstyrelsen beslutar att genomföra utredningens förslag om riktlinje, utbildnings- och informationsinsatser och samverkan för att motverka könsstympning av flickor. Regiondirektören får också i uppdrag att undersöka behoven av insatser för flickor och kvinnor som redan är könsstympade, samt att utreda behovet av övergripande riktlinje för hur Region Örebro län kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Underlag för upphandling av mammografiverksamhet

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag för annonsering av upphandling av mammografiverksamhet i Region Örebro läns lokaler.

Årsrapport informationssäkerhet 2017

Regionstyrelsen godkänner Årsrapport om informationssäkerhet. Den innehåller information om riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada, uppföljningar som har gjorts, och förbättringsåtgärder som har vidtagits.

Länstrafikens varumärke

Regionstyrelsen beslutar att Länstrafiken ska integreras i Region Örebro läns varumärkessystem, grafiska profil och kommunikationsplattform. Verkställigheten av detta beslut ska ske succesivt i samband med till exempel nyanskaffning av bussar eller inköp av annat material.

Rapport om samverkan kring planering i östra Mellansverige

Rapporten ÖMS 2050, samverkan kring planering i östra Mellansverige, har tagits fram gemensamt av regionalt utvecklingsansvariga i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län samt Mälardalsrådet. Rapporten är ett gemensamt underlag för storregional samhällsplanering och är vägledande för regioner och kommuner. Regionstyrelsen beslutar att för sin del godkänna rapporten.

Regionstyrelsen har också svarat på revisionsrapporten Jämställdhet – CEMR-deklarationens införande och efterlevnad, remiss gällande lagförslag om vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering, revisionsrapport om investeringsprojekt, intern kontroll i byggprojektet H-huset, motion från Elin Jensen (SD) om att ta bort övre åldersgränsen för kallelse till undersökning inom mammografi, Socialstyrelsens rekommendation om screening för prostatacancer, remiss om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet, remiss om stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) och remissen Ett land att besöka, en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring,


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 mars 2018

Innehållsansvarig: sten lundberg

Publicerad av Sten Lundberg