Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ekonomisk rapport och medborgarförslag på regionstyrelsen

På regionstyrelsen den 24 april behandlades följande ärenen:

Svar på medborgarförslag om skytteltrafik på USÖ-området
Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att skytteltrafik skulle ske mellan alla husen och parkeringarna på USÖ-området. Regionstyrelsen beslutar att medborgarförlaget inte ska leda till någon åtgärd. På grund av all byggtrafik på området, och för att säkra utryckningsfordonens framkomlighet, är det i närtid inte lämpligt att belasta Södra Grevrosengatan med ytterligare trafik i form av skyttelbussar.

Nytt ekonomisystem
Regionens ekonomisystem och system för e-handel och hantering av leverantörsfakturor är föråldrade. Båda systemen är byggda i gammal systemkod som går ut den sista december 2018. Modernare ekonomisystem finns som inkluderar moduler för e-handel och hantering av leverantörsfakturor. Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att tillsätta en projektorganisation för att upphandla ett nytt ekonomisystem, inkluderande modul för e-handel och hantering av leverantörsfakturor. Projektet ska drivas med inriktningen att driftstart för det nya systemet är den 1 januari 2021.

Periodrapport mars 2018
Helårsprognosen per mars uppgår till 150 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -20 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2018 uppgår till 2,2 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,0 procent. Prognosen förutsätter dock att verksamheterna vidtar de åtgärder man har ålagt sig för att nå en ekonomi i balans, och att åtgärderna har förväntad effekt. Regionstyrelsen beslutar att lägga periodrapporten till handlingarna.

Handlingsplan för hållbara arbetsplatser
Regionstyrelsen antar en handlingsplan för hållbara arbetsplatser 2018-2022. Planen ska kvalitetssäkra regionens arbetsmiljöarbete. Handlingsplanen ska också ge stöd till chefer och medarbetare så de kan samverka för att skapa en hälsofrämjande och långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Region Örebro läns miljöpris 2018
Regionstyrelsen beslutar att delegera till regionstyrelsens ordförande att, mot bakgrund av diskussionen vid styrelsemötet, besluta om vem/vilka som ska få Region Örebro läns miljöpris 2018. Priset är på 50 000 kronor och delas ut på Region Örebro läns Miljödag den 26 april.

Regionstyrelsen har också svarat på remiss till Utbildningsdepartementet om förslag till en treårig utbildning för tandhygienister, en tillsynsrapport från IVO av verksamheten vid allmänpsykiatrisk öppenvård och psykiatrisk akut- och heldygnsvård, remiss ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”, SOU 2017:112, revisionsrapport, ”Vård för de mest sjuka äldre”, besvarat en motion om tredimensionellt ultraljud för att upptäcka förlossningsskador från alliansen i Region Örebro län samt svarat på en remiss till betänkandet ”Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård”.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 april 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg