Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Länsövergripande anhörigkonsulent ytterligare fyra år – beslut av regionstyrelsen

Regionstyrelsen tog den 30 augusti bland annat beslut om att förlänga bidraget till en länsövergripande anhörigkonsulent

Regionstyrelsens beslut i korthet:

Kompletteringsval efter Katarina Tolgfors (M)
Katarina Tolgfors har slutat sina uppdrag som representant i Central Sweden ägarråd, ledamot i regionalt samverkansråd samt ersättare i regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott. Regionstyrelsen beslutar att till ny ersättare i regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott utse Sebastian Cehlin (M) för tiden 2018-08-30 – 2018-12-31, att till ny representant i Central Sweden ägarråd utse Sebastian Cehlin för tiden 2018-08-30 – 2018-12-31, samt att till ny ledamot i regionalt samverkansråd utse Ola Karlsson (M) för tiden 2018-08-30 – 2018-12-31.

Samverkansnämndens rekommendationer om politiska viljeinriktningar, ny organisation samt budget för gemensamma verksamheter 2019
Samverkansnämnden (SVN) för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har beslutat att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att ta beslut om politisk viljeinriktning om vård vid demens samt depression och ångest, samt att ta beslut om breddad samverkan och ny organisation för SVN:s arbete och budget 2019 för de inom SVN gemensamma verksamheterna. Regionstyrelsen beslutar att följa nämndens rekommendationer.

Insatser för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar
Sveriges Kommuner och Landsting har slutit en överenskommelse med staten som innefattar hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Parterna är överens om att regioner och landsting ska påbörja arbetet med en återupptagen civilförsvarsplanering inom hälso- och sjukvården genom ett antal insatser. Överenskommelsen innebär att Region Örebro län får stimulansmedel med en miljon kronor för att genomföra insatserna. Regionstyrelsen beslutar att till regionkansliet överföra en miljon kronor för 2018 för att genomföra insatser för civilt försvar i hälso- och sjukvården.

Förlängning av bidrag till länsövergripande anhörigkonsulent
Region Örebro län har från år 2008 årligen avsatt pengar till FPS, Föreningen för psykiatriskt samarbete, för att finansiera en länsövergripande anhörigkonsulent inom psykiatrin. Under 2017 beviljades FPS ett utökat bidrag för att finansiera en utökning av anhörigkonsulentens arbetstid från 75 procent till en heltid för att täcka en samordningsfunktion i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Regionstyrelsen beslutar att förlänga bidraget, 571 856 kronor/år, till anhörigkonsulent med fyra år till 2022-12-31.

Periodrapport juli 2018 – oförändrad helårsprognos
Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, dock i en mer dämpad takt jämfört med föregående år. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2018 uppgår till 2,4 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 2,6 procent. Prognosen förutsätter dock att verksamheterna vidtar de åtgärder man har ålagt sig för att nå en ekonomi i balans, och att åtgärderna har förväntad effekt. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -20 miljoner kronor och helårsprognosen för hela Region Örebro län per juli, ligger oförändrat kvar på 150 miljoner kronor, samma som förra året. Det prognostiserade resultatet består främst av en reserv för framtida utmaningar.

Ändrat samarbetsavtal mellan Region Örebro län och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006 av de sju landsting och regioner som innehar universitetssjukhus för att uppföra och driva en nationell anläggning för protonstrålning, Skandionkliniken. Målsättningen är att kunna tillhandahålla
jämlik tillgång till denna högspecialiserade behandlingsform till alla patienter som behöver, oavsett bostadsort i Sverige. År 2012 slöts ett samarbetsavtal mellan KAS och Sveriges landsting och regioner angående finansieringen av kommunalförbundets kostnader. Remitteringen till Skandionkliniken har inte skett i den utsträckning som planerats varför ett förslag till ändrat samarbetsavtal med en ny finansiering har tagits fram. Den nya finansieringen innebär att abonnemangsavgiften höjs från 50 till 70 procent av budgeterade kostnaderna från och med år 2019, samt att direktionen ges möjlighet att vid lågt kapacitetsutnyttjande införa en mängdrabatt. Regionstyrelsen godkänner för sin del förslaget till ändrat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och Region Örebro län. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige godkänner ett förslag till ny förbundsordning i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Direktiv för verksamhetsplan med budget 2019-2021
Regionstyrelsen fastställer ett förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2019. Det är en återrapportering från Direktiv för verksamhetsplan med budget 2019-2021 som regionstyrelsen beslutade om den 27-28 mars 2018. Förutsättningarna
innehåller en beskrivning av omvärldstrender och regional utvecklingsstrategi, en preliminär ekonomisk kalkyl samt svar på uppdrag enligt direktivet.

Regionstyrelsen har också svarat på remiss till Socialdepartementet om rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, svarat på remiss till Socialstyrelsen gällande föreskrifter om nationell högspecialiserad vård, svarat på motion från Christina Pettersson (C) om bättre förebyggande vård för patienter med benskörhet (osteoporos), svarat på motion om från Oskar Svärd (M) om bedömningsbilar som komplement till ordinarie ambulansverksamhet, motionen bifalls, samt att regiondirektören får i uppdrag att komplettera pågående utredningar om ambulansverksamheten med att utreda möjligheten att införa bedömningsbilar, svarat på remiss till Socialstyrelsen om förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel, svarat på remiss om förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården och svarat på remiss till Finansdepartementet om myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SoU 2018:10).


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 augusti 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg