Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medborgarförslag och fördubblade interna avgifter för klimatkompensation

Regionstyrelsen tog den 11 september bland annat beslut om svar på ett medborgarförslag och avgifter för klimatkompensation.

Medborgarförslag om ersättning för anhörigboende i samband med transplantation
Peter Sahlin, Örebro, har lämnat ett medborgarförslag om att Region Örebro län ska bekosta anhörigas boende i samband med att en transplantation sker vid Karolinska sjukhuset i Stockholm eller Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att se över Region Örebro läns regler för ersättning för anhörigboende.

Godkänd att bedriva psykoterapi
Regionstyrelsen beslutar att godkänna ansökan från legitimerad psykoterapeut Björn Bergman om att bedriva psykoterapi inom lag om valfrihetssystem, LOV, vid mottagning i Örebro från och med den 1 september 2018.

Bolagspolicy för Region Örebro län
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige antar ny bolagspolicy för Region Örebro län. Förslaget till ny bolagspolicy baseras i hög grad på SKLs rekommendationer. Den redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska tillämpas i Region Örebro län samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de regionägda bolagen. Bolagspolicyn anger även gemensamma principer för bolagen inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information och revision.

Redovisning av och utbetalning av regionalt partistöd
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistöd för 2019 ska betalas ut efter det att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med redovisningar av hur partistödet för 2017 har använts.

Region Örebro län fördubblar avgifterna för klimatkompensation
Nu fördubblar Region Örebro län de interna avgifterna för klimatavgiften för bilresor. Avgiften för flyg höjs också och ska nu även omfatta utrikesflyg. Det beslutade regionstyrelsen. Sedan flera år tillbaka har Region Örebro län klimatkompenserat de tjänsteresor som sker med fossila drivmedel, bil och flyg. Beslutet i regionstyrelsen innebär att nivån på avgiften för bilresor höjs från 1,50 kronor/kg CO2 till 3 kronor/kg CO2 och att avgiften för flygresor ska uppgå till tio procent av kostnaden för flygresan och även omfatta utrikesflyg.

Ägarförändring i Alfred Nobel Science Park AB
Alfred Nobel Science Park AB ägs för närvarande av Örebro Rådhus AB med 52%, Karlskoga kommun med 27% och Region Örebro läns förvaltnings AB med 21%. Örebro Universitet önskar åter bli delägare i bolaget genom att det helägda bolaget Örebro Universitet Holding AB förvärvar 140 aktier i Bolaget (motsvarande 14% av aktierna i
Bolaget) från Örebro Rådhus AB. De ändrade ägarförhållandena medför att aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv behöver ändras. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna detta.

Regionfullmäktiges sammanträdestider 2019
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om följande sammanträdesdagar 2019: tisdagen den 12 februari, onsdagen den 10 april, onsdagen den 19 juni, tisdagen den 24 september, fredagen den 25 oktober, tisdagen den 19 november – onsdagen den 20 november.

Regionstyrelsens sammanträdestider 2019
Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsens ordinarie sammanträden under år 2019 ska hållas: torsdagen den 31 januari, onsdagen den 27 februari, onsdagen den 27 mars – torsdagen den 28 mars, torsdagen den 25 april, torsdagen den 23 maj, tisdagen den 11 juni,
torsdagen den 29 augusti, torsdagen den 12 september, måndagen den 14 oktober, fredagen den 29 november, samt tisdagen den 17 december.

Regionstyrelsen har också svarat på remiss om anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161, DS 2018:27, svarat på remiss från Socialdepartementet om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer, svarat på motion från Elin Jensen och Virosa Viberg (SD) om att inkludera riskerna med överdriven solning i det förebyggande folkhälsoarbetet, svarat på remiss till Utbildningsdepartementet gällande promemorian ”En sexårig utbildning till läkarexamen”, svarat på remiss om juridik som stöd för förvaltningens digitalisering till Finansdepartementet, svarat på remiss till Näringsdepartementet av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser, svarat på remiss på EU-kommissionens förslag på bestämmelser/förordningar om framtida Sammanhållningspolitik: COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 till Näringsdepartementet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 september 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg