Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Årsredovisning, hållbarhetsredovisning och Mälartåg på regionstyrelsen

Vid regionstyrelsens sammanträde den 28 mars avhandlades följande ärenden:

Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019-2022

En handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län för perioden 2019-2022 har arbetats fram under hösten 2018. Handlingsplanen är ett resultat av en process där fokusberedning för folkhälsa haft det övergripande ansvaret och där många intressenter från regionen, kommunerna och civilsamhället varit delaktiga. I handlingsplanen föreslås tre prioriterade insatsområden för de fyra kommande åren: Förstärk insatserna för måluppfyllelse i skolan, Förstärk insatserna för ett inkluderande arbetsliv samt Förstärk insatserna för ett åldrande med livskvalitet. Handlingsplanen ska ligga till grund för de verksamhetsplaner som länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund ska ta fram i samverkan med Region Örebro län. Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019 – 2022.

Årsrapport för informationssäkerhet 2018

Varje år tas en rapport om informationssäkerhetsabetet fram. Den beskriver hur arbetet bedrivits inom Region Örebro län under det gångna året och vad som är fokusområden framöver. Rapporten innehåller bland annat information om riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten och incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som medfört, eller hade kunnat medföra, vårdskada. Regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen i Årsrapport om informationssäkerhet.

Periodrapport februari med första årsprognosen

Årets första prognos för hela året uppgår till 120 miljoner kronor för Region Örebro län (150 mnkr helår 2018). Nämndernas helårsprognoser räknas samman till -185 mnkr. Det prognostiserade resultatet består främst av en reserv som planeras avsättas för framtida utmaningar. Ökningen av nettokostnaden under perioden uppgår till 2,9 procent, jämfört med 4,1 året innan. Regionstyrelsen beslutar att godkänna periodrapporten. 

Direktiv för verksamhetsplan med budget 2020-2022

Regionstyrelsen beslutar att fastställa direktiv för verksamhetsplan med budget 2020-2022. Återrapporteringen av direktiven kommer att utgöra en grund för beslutet om Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2020-2022 som fattas i augusti.

Bolagsstyrningsrapporter för 2018

Regionfullmäktige beslutade förra året om en policy för bolag som direkt eller indirekt ägs av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Efter granskning av inkomna rapporter görs bedömningen att samtliga bolags verksamhet har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Inga avvikelser från ägardirektiv eller andra styrdokument har noterats. Regionstyrelsen beslutar att bolagsstyrningsrapporter för 2018 från Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB och Region Örebro förvaltnings AB koncernen, läggs med godkännande till handlingarna.

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2018

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2018 innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionfullmäktige, på regionstyrelsens förslag, utfärda en instruktion till de stämmoombud som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningar 2018 för Region Örebro förvaltnings AB och de bolag som ingår i koncernen, samt övriga ägda bolag läggs med godkännande till handlingarna. Förslag lämnas också av styrelsen om uppdrag till stämmoombuden och röstning vid årsstämman.

Region Örebro läns årsredovisning 2018

Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2018 för Region Örebro län för regionfullmäktiges behandling. Region Örebro läns resultat är positivt och uppgår till 150 miljoner kronor, vilket är 140 miljoner kronor bättre än budgeterat. Verksamheternas kostnader har fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Styrelsen och nämnderna redovisar gemensamt ett underskott om 48 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor bättre än föregående år. Av fullmäktiges 32 inriktningsmål har 31 mål uppfyllts under året, varav 22 fullt ut. Ett mål har en större negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Det är inriktningsmålet att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans som inte uppfylls. Det finns också 49 uppdrag och 38 uppdrag har genomförts. Tidigare beslutade investeringar om 880 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid utgången av 2018, föreslås föras över till 2019 års investeringsbudget. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2018, samt att överföra investeringsmedel om sammanlagt 880 miljoner kronor till 2019 års budget.

Förändring av aktieägaravtal för Svealandstrafiken AB

Revideringen av aktieägaravtal för Svealandstrafiken AB, som ägs av Region Västmanland och Region Örebro län, avser parternas solidariska borgensansvar. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att revidera aktieägaravtal gällande Svealandstrafiken AB, samt att beslutet är giltigt under förutsättning att Region Västmanland fattar ett likalydande beslut.

Solidarisk borgen för Svealandstrafiken AB

Borgen för Svealandstrafiken AB ska ske genom solidarisk borgensförbindelse mellan ägarna. Det innebär att Region Örebro län och Region Västmanland svarar solidariskt för Svealandstrafikens samtliga existerande och framtida förpliktelser upp till ett högsta belopp om 630 miljoner kronor. Parterna åtar sig därmed solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Svealandstrafiken AB. Förslaget innebär att Region Örebro län lämnar borgen till Svealandstrafiken AB om totalt 315 miljoner kronor. Region Västmanland förutsätts fatta motsvarande beslut. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige ta beslut om detta, samt att beslutet fattas under förutsättning att Region Västmanland fattar ett likalydande beslut.

Förlängning av vårdavtal med Göran Falk, Apoteksgårdens vårdcentrum

Göran Falck, Apoteksgårdens vårdcentrum, Kopparberg, har i grunden en etablering enligt lag om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan. Etableringen har funnits i ett vårdavtal sedan 2001 inom specialiteten allmänmedicin.  Avtalet innefattar också sedan 2006 att bedriva en samtalsmottagning i norra länsdelen. Under 2018 beslutades att frigöra samtalsmottagningen från vårdavtalet och upphandla den enligt lagen om offentlig upphandling. I samband med upphandlingen av samtalsmottagningen förlängdes Göran Falcks vårdavtal inklusive samtalsmottagningen med två månader till och med 2019¬-03-31. Regionstyrelsen beslutar att förlänga den del av vårdavtalet som innefattar läkarvård från 2019-04-01 till 2020-03-31.

Uppdatering av samverkansavtal samt uppdragsavtal inför upphandling av Mälartåg Etapp 2

Mälardalstrafiks nuvarande trafikavtal med SJ AB, för den trafik som framöver ska ingå i Mälartåg, löper ut i december 2021. För att Mälardalstrafik ska kunna nyupphandla trafiken krävs förnyade uppdrag från ägarna, inklusive nytt beslut om allmän trafikplikt. Region Örebro län är en av ägarna. Detta ärende innehåller förslag till ägarna om att uppdatera de avtal som finns tecknade mellan ägarna, Mälardalstrafik och Transitio, ett bolag som anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet med besluten är att ange ramarna för den trafik som ska bedrivas med Mälartåg efter december 2021. Besluten innebär också att Mälardalstafik får ett formellt uppdrag att inom dessa ramar genomföra trafikupphandling samt att Transitio får i uppdrag att anskaffa de ytterligare fordon som krävs för att trafiken ska kunna bedrivas. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ingå det tilläggsavtal till Samverkansavtalet, att ingå uppdaterat uppdragsavtal med Mälardalstrafik samt att ingå separat överenskommelse om att Region Stockholm får fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige.

Region Örebro läns miljöpris 2019

Varje år delas ett eller flera miljöpris ut på sammanlagt 50 000 kronor. I år har det inkommit fem nomineringar till miljöpriset: Fysioterapiavdelningen USÖ, Laboratorieenheten, Arbets- och miljömedicin, Centrum för hjälpmedel, Tolkcentralen och Hjärt-lung-fysiologiska kliniken, USÖ. Regionstyrelsen beslutar att delegera till regionstyrelsens ordförande, att mot bakgrund av diskussionen vid styrelsemötet, besluta om vem/vilka som ska få Region Örebro läns miljöpris 2019.

Hållbarhetsredovisning Region Örebro län 2018

2018 är andra året med Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2017-2020. Programmet ska ge en möjlighet att höja nivån i hållbarhetsfrågorna. Till detta beslutsunderlag biläggs en rapport ”Hållbarhetsredovisningen Region Örebro län 2018”. Av redovisningen framgår att av de 72 indikatorerna i ”Program för Hållbar utveckling 2017-2020” är utfallet helt enligt plan för 27 indikatorer (grönt), delvis för 33 indikatorer (gult) och inte alls för 8 indikatorer (rött). Tre indikatorer har inte gått att följa upp under 2018. Regionstyrelsen beslutar att godkänna Hållbarhetsredovisning Region Örebro län 2018, uppföljning av Program för hållbar utveckling 2017-2020.

Regionstyrelsen har också svarat på: revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda, revisionsrapport om temagranskning personalförsörjning – delrapport 2 personal och kompetensförsörjning, motion om att förändra ägandet av Örebro läns flygplats AB, motion om mänskliga arbetstider i sjukvården, motion om att utveckla mentorskapet för sjuksköterskor i Region Örebro län, motion från Katarina Tolgfors (M) och Lennart Carlsson (M) om totalöversyn av psykiatrin i Region Örebro län, motion om att öppna en psykiatrisk mottagning för äldre, remissen Samspel för hälsa samt att till Socialdepartementet avge svar på utredning om finansiell samordning mellan hälso-och sjukvård och sjukförsäkring.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 mars 2019

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Carl Olsson