Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Beslut i regionstyrelsen: Underskott i delårsrapporten och beslut om nytt ekonomisystem

Regionstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 11 juni bland annat delårsrapporten per april månad samt upphandling av ett nytt ekonomisystem.

Underskott i Region Örebro läns delårsrapport
Region Örebro län som helhet redovisar ett underskott om -56 miljoner kronor efter april månad. I det underskottet ger finansförvaltning ett överskott om 151 miljoner kronor. Dock tyngs resultatet av Att verksamheterna gemensamt redovisar ett underskott om -207 miljoner kronor. Där står hälso- och sjukvården står för det största underskottet. Helårsprognosen för Region Örebro län uppgår till 60 miljoner kronor, men i den prognosen väntas verksamheterna få ett samlat underskott på -260 miljoner kronor.
Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag pekar på en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Sammantaget är prognosen att 36 av 38 mål har en god måluppfyllelse. Inriktningsmålet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, och inriktningsmålet att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse, och prognosen är att de båda målen inte uppfylls. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Region Örebro läns delårsrapport. Regiondirektören fick också i uppdrag att, med anledning av det allvarliga ekonomiska läget, återkomma med en regionövergripande åtgärdsplan för en ekonomi i balans, till mötet i augusti månad.

Upphandling av ekonomisystem - tilldelningsbeslut
Region Örebro län har upphandlat ett nytt ekonomisystem som ett heltäckande stöd i ekonomiprocessen. Uppskattat värde på upphandlingen är cirka 30 miljoner kronor. Mål med upphandlingen är att få ett nytt ekonomisystem med funktion för bland annat e-handel. Regionstyrelsen beslutar att tilldelning ska ske till förmån för CGI Sweden AB för perioden 2019-11-01 – 2029-10-31 med option om förlängning med tio år. Regionstyrelsen beslutade också att ärendet justerades omedelbart. I och med tilldelningsbeslut börjar överprövningsfrist på tio dagar. Därefter kan avtal skrivas om ingen överprövning sker.

Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030
Regionfullmäktige beslutade i november 2017 att låta ta fram en målbild för hälso- och sjukvård cirka tio år fram i tiden. Målbilden omfattar alla, oavsett kön, ålder, fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd, som i vid mening har kontakt med hälso- och sjukvård i Örebro län. Målbilden berör i stora delar även den kommunala hälso- och sjukvården. Målbilden har tre perspektiv som förutsätter varandra – ett invånar- och patientperspektiv, ett medarbetarperspektiv och ett organisationsperspektiv. Hälso- och sjukvården är självklart till för invånare och patienter. Med kunniga och motiverade medarbetare kan invånarnas och patienternas förväntningar och behov mötas. Med en klok organisering i alla delar kan detta göras ändamålsenligt och effektivt. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer förslaget till Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030. Mot beslutet reserverades sig (MP) och (V).

Upphandling av naprapati, kiropraktik och fysioterapi
Region Örebro län har i dag vårdavtal med sex naprapater och en kiropraktor avseende behandling för att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Totalkostnaden är 2,4 miljoner kronor.  Slutdatum för vårdavtalet är 2020-06-30. Behandlingarna ska utföras av legitimerad naprapat, legitimerad kiropraktor eller legitimerad fysioterapeut med utbildning i OMT 3 (ortopedisk manuell terapi). Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att upphandla behandlingstjänster för motsvarande aktuellt avtal och ekonomiska utrymme.

Avtal om samverkan mellan Region Uppsala och Region Örebro län gällande universitetssjukvården
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har sedan 2016 ett samverkansavtal mellan de ingående regionerna som gäller till och med 2019. Ett nytt avtal har tagits fram. Parterna ska gemensamt värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som utgör centra för regionvård, forskning, utveckling och utbildning. I sjukvårdsregionen finns två universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro, fem länssjukhus och 18 länsdelssjukhus. Regionstyrelsen beslutar att tillsammans med Region Uppsala underteckna överenskommelse om samverkan gällande universitetssjukvården.

Övertagande av administrativt huvudmannaskap för den ideella föreningen Central Sweden
Region Örebro län tar över det administrativa huvudmannaskapet för den ideella föreningen Central Sweden som drivs av Region Örebro län, Region Dalarna och Region Gävleborg. Övertagandet inkluderar arbetsgivaransvaret för de anställda. Verksamheten drivs genom ett gemensamt representationskontor i Bryssel. Central Sweden har i dag tre ordinarie medarbetare och två praktikanter. Region Dalarna har sedan tidigare haft det administrativa huvudmannaskapet för Central Sweden.

Prioriterade områden för samverkan mellan Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län
Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län beslutade under 2018 om en fördjupad länssamverkan genom handlingen ”Överenskommelse om fördjupad länssamverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län”. Utifrån denna överenskommelse ska årligen förslag till prioriterade områden för samverkan arbetas fram. I enlighet med överenskommelsen har också ett ledningssamråd för länsövergripande frågor etablerats. Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till samverkansdokument.

Beslut om bidrag till flyttkostnader avseende Arkivcentrum Örebro län
Arkivcentrum i Örebro län är en länsarkivinstitution för närings- och föreningslivet i Örebro län. Arkivcentrums verksamhet är av stor betydelse för bland annat kulturarvet i länet och är en värdefull faktor i den regionala utvecklingen och attraktiviteten. Arkivcentrum har under en tid sökt nya lokaler eftersom man har varit tvungen att lämna de nuvarande. Man har nu funnit nya lokaler på Aspholmen i Örebro. Regionstyrelsen beslutar att till Arkivcentrum Örebro län ge ett bidrag till flyttkostnader med 400 000 kronor.

Regionstyrelsen har också svarat på revisionsrapporten ”Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner samt remissen från Utbildningsdepartementet, ”En långsiktig och samordnad dialogbaserad styrning av högskolan”.

Ovanstående uppgifter är hämtade från det ännu ojusterade protokollet. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 juni 2019

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg