Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Beslut i regionstyrelsen: budgetförslag för 2019 med mera

En ny majoritet står bakom regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan med budget 2019. Det var ett av besluten på regionstyrelsen den 29 november.

Verksamhetsplan med budget för 2019
Utbyggnad av vården för äldre, en ny verksamhet för unga missbrukare och fortsatta investeringar i den specialiserade vården vid länets tre sjukhus. Det blir också fortsatta satsningar på drop in-mottagningar på vårdcentralerna och telefontillgängligheten. Det är några av huvudpunkterna i det förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 som regionstyrelsen antog i dag. Bakom majoritetsförslaget står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Moderaterna och Liberalerna har lagt fram ett gemensamt förslag på budget. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har lagt fram egna förslag. Den 17 december kommer förslaget, tillsammans med de fyra andra förslagen, att debatteras i regionfullmäktige inför beslut. Skattesatsen för Region Örebro län föreslås vara oförändrad från föregående år, 11,55 kronor. Högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök föreslås höjas till 1 150 kronor, från nuvarande 900 kronor per år.

Ekonomisk helårsprognos: ökade kostnader men fortsatt överskott
Region Örebro läns helårsprognos per oktober ligger kvar på samma nivå som tidigare och uppgår till 150 miljoner kronor, detsamma som förra året. Det prognostiserade överskottet består främst av reserven för framtida utmaningar. Verksamheternas helårsprognoser räknas dock samman till -35 miljoner kronor. Kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Nettokostnadernas ökning för helåret beräknas till 2,4 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,5 procent. Regionstyrelsen beslutar att lägga periodrapporten per oktober 2018 till handlingarna.

Nya parkeringsavgifter för Region Örebro län samt drift av nytt P-hus
Örebro kommun avgiftsbelägger nu i allt större grad parkeringar i staden. Det innebär att personalens (inom Region Örebro län) parkeringsavgifter kan bli föremål för förmånsbeskattning av Skatteverket om avgifterna för personalen inte är marknadsmässiga. Efter en utredning föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar att: parkeringsavgiften vid Karlskoga lasarett fastställs till 6 kr/timme för besöksparkeringarna, parkeringsavgiften vid Universitetssjukhuset Örebro fastställs till 10 kr/timme för besöksparkeringarna. Det föreslås också att det nya P-huset vid USÖ ska ägas av Region Örebro län och att driften av parkeringshuset ska ske i intern regi, men att vissa delar, som till exempel övervakning kan läggas ut på extern aktör. Regionstyrelsen beslutar också att ett gemensamt månadskort för personalparkeringarna dagtid på USÖ:s markparkeringar och Eklundavägen införs till en kostnad av 300 kr/månad från den 1 februari 2019. Ett månadskort för personalparkeringarna dagtid på Karlskoga lasarett införs till en kostnad av 150 kr/månad från den 1 februari 2019. Parkeringsavgifterna vid övriga anläggningar ska ses över. Ett utredningsuppdrag ges också att se över cykelparkeringarnas placering, utformning och antal. Avgiftsnivå för laddstolparna behöver utredas ytterligare. (MP) reserverade sig mot den del i beslutet som avser nivån på månadskortet.

Ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård. Förslaget innebär att priserna för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård justeras upp med i genomsnitt 2,8 procent från och med den 15 januari 2019. (V) reserverade sig mot beslutet.

Kollektivtrafiktaxa för år 2019
Det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling i kollektivtrafiken. En betydande del av kostnaderna täcks av biljettintäkter. I förslaget ska kollektivtrafikens taxa höjas med 4 procent. Nämnden för samhällsbyggnad föreslås också få mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor år 2019, exempelvis i samband med kampanjer. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att för 2019 höja kollektivtrafikens taxa med 4 procent av biljettintäkterna och att ge nämnden för samhällsbyggnad mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med kampanjer och liknande. (V) samt (M) och (L) reserverade sig mot beslutet.

Val av vice ordförande till Läkemedelskommittén
Regionstyrelsen beslutar att utse Louise Olsson till ny ledamot och vice ordförande i Läkemedelskommittén. Louise Olsson är docent i kirurgi och chef på CAMTÖ, ersätter Mårten Prag som vice ordförande i Läkemedelskommittén då Mårten Prag har gått i pension.

Nominering av ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Regionstyrelsen beslutar att till ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län för mandatperiod 1 januari 2019 till 31 december 2022 nominera ledamöterna: Susanne Stenlund(S), John Sundell (KD), Inga Ängsteg (C), Johan Åqvist (L) och Jan Larsson (MP).

Ledamöter och regelverk till Region Örebro läns forskningskommitté
Regionstyrelsen beslutar att fastställa regelverk för forskningskommittén. Region Örebro läns interna medel för forskning fördelas i konkurrens och fördelningen görs, efter en ansökningsprocess, av regionens forskningskommitté. Utöver detta fördelar forskningskommittén också medel från regionens Donationsstiftelser. Till ledamöter i forskningskommittén för tiden 2019-01-01 – 2021-12-31 väljs: Rask Eva, ordförande docent/överläkare, medicinkliniken, USÖ, Forsberg, Anette, vice ordförande, docent/fysioterapeut, fysioterapiavdelningen, USÖ, Anderzén Carlsson Agneta, docent/sjuksköterska, Universitetssjukhusets Forskningscentrum, USÖ, Björkman Hjalmarsson, Louise, doktorand/specialistläkare, barn- och ungdomskliniken, USÖ, Breimer Lars, docent/överläkare/klinisk kemi, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Davidsson Åke, biträdande professor/öl, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Dreifaldt Mats, medicine doktor/överläkare, kärl-thoraxkliniken, USÖ, Hjelmqvist Hans, professor/överläkare, aniva-kliniken, USÖ, Jarl Gustav, medicine doktor/ortopedingenjör, USÖ:s forskningscentrum/ortopedteknik, Lennernäs, Bo, docent/överläkare, onkologiska kliniken, USÖ, Meehan Adrian, medicine doktor/verksamhetschef, geriatriska kliniken, USÖ, Msghina Mussie, docent/överläkare, allmänpsykiatrisk öppenvård, USÖ, Olivecrona Magnus, docent/överläkare, neurokirurgiska teamet, USÖ, Sagerfors Susanna, doktorand/specialistläkare, ögonkliniken, USÖ, Stenmark Bianca, medicine doktor/sjukhuskemist, molekylärdiagnostik, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Sundqvist Martin, medicine doktor/överläkare, mikrobiologi, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Svantesson-Sandberg, Mia, docent/specialistsjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/palliativa konsultteamet, Karlskoga lasarett, Szabo Eva, medicine doktor/överläkare, kirurgkliniken, USÖ, Söderbergh Annika, medicine doktor/överläkare, reumatologkliniken, USÖ och Wretenberg Per, professor/överläkare, ortopedkliniken, USÖ.

Fördelning av föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer
Fördelningsgruppen har tillsammans med funktionshinderkonsulenten tagit fram ett förslag till fördelning av föreningsbidrag samt projektstöd till länets funktionshinderföreningar för 2019. Enligt förslaget kommer bara ett fåtal av föreningarna få en höjning av bidraget 2019. Detta beror i huvudsak på att det är flera föreningar som uppfyller kriterierna för att vara berättigade till föreningsbidrag 2019, än det var för 2018.Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om oförändrade anslag under 2019 beslutar regionstyrelsen att anta förslag om fördelning av föreningsbidrag 2 779 000 kronor till organisationerna.

Bidrag till Tobiasregistret för stamcellsdonation
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar landstingen och regionerna att bidra till finansieringen av Tobiasregistret för donation av stamceller med 0,75 kronor per invånare och år under perioden 2019-2021. Regionstyrelsen antar rekommendationen för finansiering av Tobiasregistret, innebärande en kostnad för Region Örebro län på 225 000 kronor per år för perioden 2019-2021.

Finansiering av biobanken för navelsträngsblod
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar landstingen och regionerna att bidra till finansieringen av Nationella navelsträngsblodbanken med 0,95 kronor per invånare och år under perioden 2019-2021. Regionstyrelsen beslutar att anta rekommendationen för finansiering av Nationella navelsträngsblodbanken, innebärande en kostnad för Region Örebro län på 285 000 kronor årligen för perioden 2019- 2021.

Mer pengar till glukosmätning vid diabetes typ 2
NT-rådet (Nya terapier; expertgrupp med representanter för Sveriges landsting och regioner med mandat att ge rekommendationer om användning av vissa nya läkemedel) har kommit med en rekommendation till landstingen/regionerna gällande glukosmätning med FreeStyle Libre vid typ 2-diabetes. FreeStyle Libre för diabetes typ 1 är infört sedan tidigare i landstingen/regionerna. Beräkningar för det antal personer i Örebro län som är aktuella för denna glukosmätning innebär en årlig kostnadsökning om 3 miljoner kronor för regionorganisationen. Regionstyrelsen beslutar att tillföra 3 miljoner kronor per år från december 2018 för att fördela till vårdcentralerna för kostnader uppkomna till följd av förskrivningen.

Utökad borgensförbindelse för Länsgården Fastigheter AB
Region Örebro läns fastighetsbolag, Länsgården Fastigheter AB, har ansökt om utökad borgensram för lån till nya investeringar i vårdcentralsbyggnad i Skebäck, Örebro. Beslutet skulle innebära en ökning med totalt 340 miljoner kronor till en borgensram om 2 190 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad ram för borgen 2 190 miljoner kronor. (SD) reserverade sig mot beslutet.

Verksamhetsplan för Region Örebro läns Brysselkontor, Central Sweden
Central Sweden är en ideell förening, stationerad i Bryssel. Föreningen har tre medlemmar: Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Dalarna. Inför varje verksamhetsår förbereds beställningar från alla tre ägare enskilt. Dessa sammanställs och jämkas sedan samman till en verksamhetshetsplanering för Central Sweden för det kommande året. Central Sweden verksamhet ska fokuseras på politisk påverkan och projektutveckling. Central Swedens bevakningsområden 2018 är Energi och hållbarhet, Forskning och innovation, Sammanhållningspolitik samt Transport och infrastruktur. Förslaget är att områdena kvarstår 2019, men med uppdatering om innehållet inom dessa områden. Även EU:s styrning, framtid och horisontella frågor bör ha fortsatt stor betydelse som ett horisontellt område. Regionstyrelsen beslutar att den föreslagna beställningen skickas till Central Sweden för vidare beredning inför fastställande av slutgiltig verksamhetsplan.

Regionstyrelsen har också till Socialdepartementet svarat på remiss om Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet, svarat på revisionsrapport om granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda och svarat på revisionsrapport om granskning av delegationsordningar.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 november 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg