Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Beslut om bland annat riktlinjer för stroke och projektet Kunskapslyft för barn och unga.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 19 december togs bland annat beslut om riktlinjer för stroke och projektet Kunskapslyft för barn och unga.

Periodrapport november – helårsprognosen ligger kvar
Helårsprognosen per november ligger kvar på samma nivå som senast, och uppgår till 150 miljoner kronor (150 miljoner kronor helår 2017). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -38 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet består främst av en reserv för framtida utmaningar. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,6 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte riktigt upp till tvåprocentsmålet för god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen godkänner periodrapporten.

Svar på medborgarförslag om könsstympade flickor och kvinnor
Det har inkommit ett medborgarförslag om att införa olika åtgärder för att upptäcka Könsstympning. Detta genom att flickor och kvinnor ska erbjudas kostnadsfri undersökning, att skolhälsovård och socialtjänst ska agera utifrån barnets rättigheter om det finns motstånd från föräldrar, och att det på Region Örebro läns sjukhus, om möjligt, ska införas obligatorisk screening. Regionstyrelsen svarar att Region Örebro län arbetar förebyggande mot könsstympning. Just nu pågår dessutom arbete med att ta fram en övergripande riktlinje för hälso- och sjukvårdspersonal. Regionstyrelsen beslutar därmed att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Val av ledamot till stiftelsen Activa
Regionstyrelsen beslutar att utse Karin Haster, områdeschef inom psykiatri, till ny ledamot i stiftelsen Activa, efter Erik Sjöberg som ska gå i pension.

Vård vid stroke – politisk viljeinriktning
Regionstyrelsen beslutar att anta nationella riktlinjer för vård av stroke. De har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård av stroke. Styrelsen beslutar också att fortsätta utveckla samverkan med kommunerna för att säkerställa en tidigt initierad och uthållig rehabilitering med individuellt maximerad livskvalitet som målbild. Man fastställer också Socialstyrelsens indikatorer och målnivåer inom området, som ska användas. Därmed har regionstyrelsen beslutat att följa de rekommendationer som Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion givit. Den politiska viljeinriktningen är ett, för sjukvårdsregionen, förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke.

Klassificering av driftsstödet till Örebro läns Flygplats AB
Örebro läns Flygplats har i år fått driftbidrag på sammanlagt 43,8 miljoner kronor för 2018, varav Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 20,5 miljoner kronor vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1,4 miljoner kronor vardera.
EU-kommissionen har från och med den 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd (”GBER”), som
medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. Region Örebro län gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i GBER är uppfyllda, och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för det driftsbidrag som har utbetalats under 2018. Regionstyrelsen beslutar därmed att stödet till Örebro läns flygplats har givits med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden, och att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. (MP) och (V) valde att inte delta i beslutet.

Finansiering av utökad neonatal intensivvård vid USÖ
I september 2017 uppdrog regionstyrelsen åt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att förstärka bemanningen för neonatal intensivvård vid Universitetssjukhuset Örebro med upp till åtta tjänster, samt att återrapportera den utökade verksamheten och det ekonomiska utfallet till regionstyrelsen under 2018. Utökningen har genomförts och fungerat enligt plan. Den bedömda ökningen av utomlänsintäkter, som skulle finansiera kostnaden för utökat antal tjänster, har ännu inte realiserats. Prognosen för 2018 visar en skillnad på 1,2 miljoner kronor mellan ökade intäkter och kostnader. Regionstyrelsen beslutar att tillföra 1,2 miljoner kronor till verksamheten.

Resurstillskott för köpt vård
Kostnaden för köpt vård på andra sjukhus i landet har ökat. Den vård består av högspecialiserad vård som inte utförs på Universitetssjukhuset Örebro, samt rikssjukvård, det vill säga vård som bara utförs på ett fåtal sjukhus i landet. Gemensamt för rikssjukvård och viss köpt högspecialiserad vård är att enskilda vårdtillfällen kan kräva stora resursinsatser och enskilda vårdtillfällen kan överstiga en miljon kronor.
Flera åtgärder för att minska köpt vård har genomförts. Bland annat har antal ortopedioperationer ökat, vilket medfört minskade kostnader för köpt vård med cirka tio miljoner kronor per år. Vidare har etableringen av viss neurokirurgisk vård på USÖ medfört att sådan vård inte behöver köpas. Trots detta har kostnaderna för köpt vård ökat under 2018. Det beror på ovanligt många resurskrävande vårdtillfällen av riks- och
högspecialiserad vård. Förra året uppgick kostnaden för vårdtillfällen överstigande en miljon kronor till 65 miljoner kronor. Motsvarande summa beräknas för 2018 till 100 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutar att tillföra 35 miljoner kronor för ökade kostnader av köpt vård.

Nytt attestreglemente för Region Örebro län
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta nytt attestreglemente för Region Örebro län. Attestreglementet anger hur ekonomiska transaktioner ska hanteras inom Region Örebro län med hänsyn till kraven på en god intern kontroll. Reglementet gäller samtliga ekonomiska transaktioner.

Ny delegationsordning för regionstyrelsen
Mot bakgrund av att regionfullmäktige har fattat beslut om en ny politisk organisation, med delvis förändrat politiskt ansvar för olika områden, behöver regionstyrelsens delegationsordning revideras. En politisk nämnd/styrelse får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller en anställd att besluta på nämndens/styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Sådana uppdrag brukar samlas i en delegationsordning. Regionstyrelsen beslutar att fastställa ny delegationsordning för regionstyrelsen. Nämnderna kommer att fatta beslut om sina respektive delegationsordningar. (V) reserverade sig mot beslutet.

Fortsatt finansiering av projektet ”Kunskapslyft barn och unga 2016 – 2022”
För att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin, höja måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan samt intentionerna i den regionala samverkan kring skolan i Örebro län, finns det tidigare en plan med konkreta utvecklingsåtgärder/insatser. Flertalet av aktiviteterna i den befintliga planen avslutas dock vid årsskiftet 2018/19, varför en revidering av planen gjorts utifrån prioriterade områden. Efter det har planen förankrats. Regionstyrelsen beslutar att avsätta 8 660 508 kronor till det fortsatta arbetet fram till år 2022. Pengarna avsattes för regionalt utvecklingsarbete i samband med att Regionförbundet Örebro län avvecklades 2015.

Bidrag till föreningen ”Livsgnistan stöd för cancerpatienter i Örebro län”
Föreningarna T-pro Prostatacancerföreningen i Örebro län, Bröstcancerföreningen Hilda, Blodsjukas förening I Örebro region samt Lungcancerföreningen har gemensamt bildat föreningen ”Livsgnistan stöd för cancerpatienter i Örebro län” som nu ansöker om projektmedel för att under 3 år kunna erbjuda en fysisk mötesplats för cancersjuka, anhöriga och närstående. Arbetet ska bedrivas av volontärer från olika patientorganisationer som själva har erfarenhet av cancersjukdom samt olika professioner från vården. Projektet hoppas kunna erhålla delfinansiering genom Regionalt Cancer Centrum (RCC).
Regionstyrelsen beslutar att bevilja projektmedel för åren 2018-2021 med totalt 1 095 500 kronor.

Revidering av förfrågningsunderlag för psykoterapi inom LOV
Region Örebro län har sedan den 2 oktober 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län.
Förfrågningsunderlaget beskriver uppdrag och anger ekonomiska ramar för psykoterapi inom LOV. En revidering har gjorts av förfrågningsunderlaget för år 2019 gällande uppdraget samt besöksersättning. Besöksersättningen höjs med en procent. Regionstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade versionen av Förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län samt att den gäller från och med 2019.

Reviderad Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval 2019
Det förfrågningsunderlag som anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva primärvårdsverksamhet i Region Örebro län framgår av Krav- och kvalitetsbok för Hälsovalet. Den årliga revideringen har nu gjorts utifrån ändrade förutsättningar i omvärlden och ekonomisk uppräkning av ersättningen. Regionstyrelsen beslutar att anta reviderad Krav- och kvalitetsbok för Hälsovalet i Region Örebro län med tillämpning från 2019. (M) och (L) reserverade sig mot beslutet.

Regionstyrelsen har också till Socialstyrelsen svarat på en remiss om rekommendation för screening med PKU-provet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 december 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg