Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ekonomisk prognos och utredning om lokaler för administrationen

Vid regionstyrelsens sammanträde den 29 november togs det bland annat beslut en utredning omkring lokaler för administrationen i Örebro.

Ekonomisk prognos visar fortsatt på stora underskott

Efter oktober månad görs samma helårsprognos som månaden innan. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -307 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -500 miljoner kronor för helåret. Även samhällsbyggnadsnämnden, folktandvårdsnämnden, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten prognostiserar underskott vid årets slut. Handlingsplaner har beställts från regionstyrelsen för att de berörda verksamheterna ska prestera en ekonomi i balans. Helårsprognosen för hela Region Örebro län ligger kvar på samma nivå som senast, och uppgår till 60 miljoner kronor. Regionstyrelsen godkänner oktober månads periodrapport.

Former för inrättandet av visselblåsarfunktionen

Regionstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 att Region Örebro län ska inrätta en visselblåsarfunktion för anställda att anmäla misstanke om brott eller oetiskt handlande. Regionstyrelsen beslutar nu att funktionen ska bestå av en extern kommunikationslösning som garanterar visselblåsarens anonymitet, samt att anmälningar ska utredas internt inom Region Örebro län. Anmälningar som avser personer i ledande befattning ska utredas externt. Regiondirektören får i uppdrag av regionstyrelsen att verkställa beslutet om visselblåsarfunktion samt att besluta om närmare anvisningar som kan komma att behövas.

Beställning till verksamhetsplan för Region Örebro läns Brysselkontor, Central Sweden, för 2020

Central Sweden är en ideell förening, stationerad i Bryssel. Föreningen har tre medlemmar: Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Dalarna. Inför varje verksamhetsår förbereds beställningar från alla tre ägare enskilt. Dessa sammanställs och jämkas sedan samman till en verksamhetshetsplanering för Central Sweden för det kommande året. Central Sweden verksamhet ska fokuseras på politisk påverkan och projektutveckling. Central Swedens bevakningsområden 2019 är Energi och ett hållbart samhälle, Forskning och innovation - näringsliv och entreprenörskap, Sammanhållningspolitik samt Transport och infrastruktur. Regionstyrelsen beslutar att områdena kvarstår 2020, samt att EUs styrning, framtid och horisontella frågor bör ha fortsatt stor betydelse som ett område. Region Örebro läns beställning skickas till Central Sweden för vidare beredning inför fastställande av slutgiltig verksamhetsplan. Mot beslutet reserverade sig SD.

Ändring av fördelningsmodell för underskott i Tåg i Bergslagen

I aktieägaravtalet för Tåg i Bergslagen AB, där Region Örebro län är en av ägarna, regleras fördelning av underskott. En förändring i avtalet föreslås nu. Förändringen innebär att fordonshyran nu ska fördelas efter i vilken omfattning tågfordonen trafikerar i ägarlänen. I nuvarande modell fördelas fordonshyran lika mellan länen. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar en ny fördelningsmodell för Tåg i Bergslagen. Beslutet gäller under förutsättning av övriga ägare fattar motsvarande beslut.

Uppdrag om administrativa lokaler

Regionfullmäktige har tidigare gett regionstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ för framtida administrativa lokaler för Region Örebro län. Regiondirektören har låtit utreda frågan. I förstudien presenteras dels förslag på nybyggnation av lokaler, dels förslag att istället samla administrationen till vissa lokaler i Örebro. Regiondirektören får nu i uppdrag av styrelsen att fördjupa utredningen om förutsättningarna för att samla administrationen i befintliga lokaler i Örebro.  Mot beslutet reserverade sig SD.

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Örebro län och Örebro universitet

Ett nationellt ALF-avtal finns sedan 2014. Avtalet anger förutsättningarna mellan staten och sju landsting för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Ett regionalt ALF-avtal mellan Örebro universitet och Region Örebro län finns sedan 2015. Detta avtal har en stark inriktning mot samverkan inom klinisk forskning och hälso- och sjukvården samt läkarutbildningen. Sedan dess har ett behov framkommit av att formalisera en bredare samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län. Ett nytt samarbetsavtal som omfattar hela verksamhetsbredden på universitet och inom regionen, har nu tagits fram. Regionstyrelsen beslutar att för sin del fastställa samarbetsavtalet mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Andreas Svahn (S) och Ola Karlsson (M) beslutas ingå i Presidiegruppen och regiondirektören får i uppdrag att utse tjänstepersoner.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 november 2019

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg